Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 105 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze regionu Čechy při podzimní bonitaci 23.9.2018, Liberec

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 10. 2018 18:33 Zveřejněno 6. říjen 2018
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 1280

Členská schůze regionu Čechy při podzimní bonitaci 23.9.2018, Liberec

 

Přítomno 21 členů dle prezenční listiny.

Předseda Organizační komise pro Čechy Pavel Hanuška zahájil schůzi. Seznámil členy se změnou názvu a přejmenováním Výboru pobočky pro Čechy na Organizační komisi pro Čechy dle nových Stanov přijatých na Konferenci.

Následně požádal Magdu Andrlovou o zprávu o hospodaření pobočky. Magda Andrlová mu odpověděla, že tato zpráva se připravuje až na jaře. Dále požádal Hanu Slezáčkovou o zprávu z proběhlých akcí. Tajemník Organizační komise pro Čechy Helena Jahelková mu odpověděla, že také tato zpráva se připravuje až na jarní schůzi, a že je třeba držet se programu, který byl schválen organizační komisí a uveřejněn na webu KCHČSV. Zkopírovaný program včetně výňatku ze Stanov o pořádání regionálních schůzí mu předala.

 

Program schůze:

1. Zprávy z Konferencí

2. Zprávy KRK

3. Plán akcí na rok 2019

4. Ostatní (návrhy, podněty a připomínky členů)

5. Diskuze

 

1. Zprávy z Konferencí

Pavel Hanuška vyzval Kamilu Novákovou ohledně podání zpráv z Konferencí.

Kamila Nováková seznámila členy se závěry obou Konferencí.

·        Schválení zcela nových Stanov, které jsou v souladu s Občanským zákoníkem a lze je tedy nechat zapsat do Rejstříku spolků, jak požaduje ČMKU.

·        Úpravy Zápisního a chovatelského řádu a také Bonitačního řádu, tak, aby byly v souladu s novými Stanovami a Občanským zákoníkem.

·        Doplnění ZaCHŘ zejména o:

Přísnější pravidla chovnosti s požadavkem DLK 0.

Možnost rentgenování kyčelních kloubů pouze u vybraných veterinářů zveřejněných na webu KCHČSV.

Zpřísnění pravidel pro kontrolovaný chov, zejména snížení COI na max. 3% a omezení počtu a opakování krytí jednotlivých plemeníků.

Možnost vyhotovení DNA profilu pouze u laboratoře Genomia.

·        Nepatrné úpravy Bonitačního řádu v odstavci zkouška povahy u kolíku.

·        Doplnění o možnost odvolat se proti rozhodnutí bonitační komise ke KRK.

·        Rozsáhlé změny v bonitační kartě, samostatné hodnocení povahy u kolíku kódem O a při měření kódem Q, zvýšení počtu vylučujících vad. Povahy, které se z chovu vyřazují, jsou kromě Oa a Oe také nově povaha Ob, ale ta pouze v případě, kdy je současně jedinec hodnocen jako velmi bázlivý při měření.

·        Zpřísnění zkoušek potřebných při udělení titulu Klubového šampióna.

·        Placení členských příspěvků na celostátní účet.

Po dokončení jejího projevu uvedla Helena Jahelková, že v souladu s novými Stanovami, abychom je dodrželi, je dosavadní schůze neplatná, neboť předseda měl po zjištění počtu členů, kteří tvořili méně než polovinu členů KCHČSV, svolat náhradní regionální schůzi. Kamila Nováková dále vysvětlila proč tomu tak je vzhledem k Občanskému zákoníku, který má bohužel pro členské schůze velmi přísná pravidla.

(Pozn. zapisovatele,Výňatek ze Stanov KCHČSV:Pokud není přítomna na regionální schůzi nadpoloviční většina členů evidovaných příslušnou Organizační komisí, svolá předseda (v případě jeho nepřítomnosti tajemník) Organizační komise náhradní regionální schůzi, a to bezprostředně po rozpuštění původně svolané regionální schůze. Náhradní regionální schůze může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad jednání původní regionální schůze.)

 

2. Zprávy KRK

Dále uvedla Kamila Nováková zprávy z KRK (Kontrolní a revizní komise). Minulá KRK ve své zprávě z června pochválila zejména stav účetnictví, které s mimořádným nasazením uvedla do pořádku Lea Kratinová. Současná KRK doporučila mimořádné Konferenci odvolat Výbor zvolený na řádné Konferenci v červnu a provést novou volbu členů Výboru, což se následně stalo.

Dále Kamila Nováková uvedla, že na Konferenci pan Karel Hartl dodal zprávu o projednání požadavku tehdejší CHK na zařazení kříženců do registru plemenné knihy. Helena Jahelková doplnila, že zpráva je uveřejněna na webu u zápisu z mimořádné Konference. Kamila Nováková se dále dotázala předsedy Organizační komise Pavla Hanušky, z jakého důvodu uvedl na konferenci, že pan Hartl zfalšoval dokumenty k tomuto zápisu.

Pavel Hanuška prohlásil, že Karel Hartl zfalšoval přihlášku k registru. Uvedl, že dopřihlášky k zápisu do registru zapsal „německý ovčák a československý vlčák“. Pavel Musílek upozornil Pavla Hanušku, že by si měl dávat pozor na formulace; v případě, že by zde byl právní zástupce Karla Hartla, mohl by na Pavla Hanušku podat žalobu.

Poté Pavel Hanuška opravil své tvrzení o zápisu v registru na „kanadská vlčice a československý vlčák“ a uvedl, že přihlášku k zápisu do registru viděl(pozn. zapisovatele: jedná se o spojení kanadská vlčice Lupína x Armín).

Pavel Hanuška dále uvedl, že do registru se smí zařadit jen zvířata, posouzená na výstavě od dvou rozhodčích a typově odpovídajících československému vlčákovi. Nebo lze do registru zapsat celý vrh, pokud alespoň jeden rodič je s PP, což ve výše uvedeném případě nebylo. Kamila Nováková se zeptala, jaký registr má na mysli, zda pomocný, národní nebo zvláštní.

Pavel Hanuška odpověděl, že měl na mysli pomocný registr.

Kamila Nováková na to uvedla, že ČMKU může podle své úvahy schválit výjimku z uvedených pravidel. Dále uvedla, že do pomocného registru se zvířata zapisují vždy bez rodokmenu a bez předků.Daniela Čílová řekla, že v případě, že to plemenná kniha zapsala, bylo vše v pořádku a nebylo to zfixlované; pokud nebylo něco v pořádku, je to vina Plemenné knihy a ne pana Hartla.

Dále se diskutovalo o tom, kdo rozhoduje a zodpovídá za zápis do registru, Pavel Hanuška tvrdil, že pouze Klub, Kamila Nováková řekla, že rozhoduje ČMKU na žádost klubu. Dále se někdo zeptal, zdali si Pavel Hanuška myslí, že se v tom vyzná lépe než plemenná kniha ČMKU, která štěňata zapsala. Monika Soukupová uvedla, že panu Hartlovi byl umožněn zápis štěňat do registru zkrátka proto, že je zakladatelem plemene a na rodokmeny štěňat se nikdo neptal. Do registru byla zapsána jako zvířata bez rodokmenu.

Pavel Hanuška odpověděl, že i zakladatel musí dodržovat daná pravidla.

Monika Soukupová prohlásila, že zmiňovaný „československý vlčák bez PP“ neboli „německý ovčák bez PP“ (pozn. zapisovatele: jedná se o Armína ze zprávy Karla Hartla), pocházel z Libějovic, byl typově velmi blízký starým typů československého vlčáka a je závažný důvod se domnívat, že byl potomkem Kazana (pozn. zapisovatele: jedná se o Kazana z Pohraniční stráže, F1: NO Bojar von Schotterhof x karpatská vlčice Lejdy.

Fotky Kazana z Pohraniční stráže (F1) http://www.wolfdog-database.com/en/dog/25 a „NO“ nebo „ČSV“ bez PP, Armína http://www.wolfdog-database.com/en/dog/7525 ; http://lupinavlk.tripod.com/pareni.htm )

 

Pavel Hanuška a Kamila Nováková dále diskutovali o registru, diskuze byla uzavřena slovy Pavla Hanušky, který vyzývá členy, aby si sami přečetli, co stojí v pravidlech zápisu do pomocného registru napsáno.

 

(pozn.zapisovatele: výňatek ze Zápisního řádu ČMKU:

1. Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud

tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).

b) Jedinci bez PP.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu. K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU. Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám.

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).)

 

3. Plán akcí na rok 2019

Pavel Hanuška přistoupil k dalšímu bodu v programu,  plánu akcí na rok 2019. Uvedl, že se bude pořádat jarní výstava a bonitace, ovšem data ještě nejsou domluvená a budou se domlouvat teprve na schůzi OKpČ, která bude následovat po ukončení bonitací.

Tajemník Helena Jahelková mu oponovala, že datum výstavy je již domluvené dávno předem a již nahlášené na ČMKU, jednali jsme o něm a je uvedené v zápisech z minulých schůzí.

Helena Jahelková přečetla program akcí: 

Plánované akce OKpČ

 • Prosinec 2018 Kapr Karla Hartla – Václav Zeisek, Hořovice (příp. Jince nebo Velká Ohrazenice), datum upřesní v polovině října; hlavní sponzor Jan Gorel (Gool s.r.o)
 • Únor 2019 – výcvikový víkend Hořovice
 • Duben 2019 – seznámení se svodem a bonitací, ZKO Karlštejn
 • Dvě varianty ohledně jarní výstavy, závodu a bonitace: 4.5.2019 Stopařský závod, 5.5. Klubová výstava ČSV Kolín, 11.5.-12.5. dogtrek a canicross Kutná hora, 27.-28.4. (25.-26.5.) bonitace nebo 4.5. bonitace Kolín, 5.5. Klubová výstava ČSV Kolín, 27.-28.4. (nebo 11.-12.5. nebo 25.-26.5.) stopařské závody +dogtrek+canicross – Nadějkov
 • Polovina července 2019 – LVT speciálně pro ČSV – Roudná u Tábora nebo Lázně Bělohrad
 • Září 2019 – přehlídka plemeníků
 • Prosinec 2019 Kapr Karla Hartla

Akce OKpMS

 • Upozornění: výstava na Moravě je hlášená na začátek srpna

Plánované akce soukromých osob pro čsv (dosud známé)

 • Listopad 2018 – Vlčáci a bubáci, ZKO Karlštejn
 • Duben 2019 – ČévéKaiser Open (doplněno do programu Pavlem Musílkem)
 • V průběhu léta 2019 – LVT Nadějkov, více termínů, IPO výcvikáři
 • Akce SK ČSV a Pavla Kohouta 2019 (Zimní sen, Blody Walk, 1000mil)
 • Říjen 2019 – ČévéKaiser Open (doplněno do programu Pavlem Musílkem)

Pavel Hanuška se zeptal, proč mu tento program Helena Jahelková neodeslala, když ho má připravený. Helena Jahelková odpověděla, že za prvé tento program dělala ještě v půlnoci pro jistotu, aby alespoň něco bylo připravené, a za druhé, že Pavel Hanuška absolutně neprojevil žádný zájem o průběh členské schůze, když ani nevěděl, jaký je její schválený program visící na webu. K otázce na program bonitace odpověděl emailem pouze „myslím, že ano“, na další dodatkovou otázku, co těmito slovy myslí již neodpověděl a další diskuze o bonitaci se neúčastnil. Dále Helena Jahelková uvedla, že si o plánovaných akcích dříve volala s Václavem Zeiskem, neboť jí zajímalo, jak tomu bude s organizováním Kapra Karla Hartla v roce 2018 a dalšími akcemi, které každoročně ve spolupráci s dalšími členy Václav Zeisek organizuje. Ve vyostřené debatě řekla předsedovi Pavlu Hanuškovi, že úkolem předsedy je vést schůzi dle programu a řádně informovat členy pobočky, stejně jako koordinovat činnost členů OKpČ, aktivně se zajímat o dění v OKpČ, o akce pořádané OKpČ a zapojovat se do nich. Hana Slezáčková vyjádřila rozmrzelost nad absolutním nezájmem předsedy o celý víkend (15.-16.9. 2018) zahrnující canicross, přebor ČSV a speciální výstavu ČSV. Daniela Čílová dodala, že je ostuda, že se předseda nezúčastní nejdůležitějších akcí, které v roce pobočka pořádá. Pokračovala další vyostřená výměna názorů, kdy Pavel Hanuška prohlásil, že byl řádně zvolen na schůzi a o post předsedy neusiloval, byl tam zvolen ostatními členy OKčP. Helena Jahelková mu odpověděla, že nikdo mu neupírá právo být právoplatným členem OKpČ, ale jedná se o jeho fungování jako předsedy, neboť se vůbec nezajímá o dění v OkpČ a tak je jako předseda na... Magda Andrlová dopověděla neslušné slovo běžně používané v tomto kontextu.

Předseda Pavel Hanuška navrhl, že toto dále budeme řešit na schůzi OKpČ.

Jana Kotulánová poděkovala za výstavu a přebor minulý týden, za výbornou organizaci, zázemí i vynikající volbu rozhodčího Jindřicha Jedličky. Toto podpořila také Daniela Čílová a Monika Soukupová. Martina Rázková poděkovala také za ohromnou rychlost publikace výsledků výstavy na FB i webu KCHČSV. Helena Jahelková poděkovala Lucii Novoveské a organizátorům ZKO Liberec za skvělou přípravu a organizaci bonitace a výborné jídlo.

 

4., 5. Ostatní, Diskuze

Pavel Hanuška vyzval členy, zda mají nějaké návrhy, připomínky a podněty a zda chtějí dále o něčem diskutovat. Nikdo se nepřihlásil.

Předseda Pavel Hanuška ukončil schůzi.

 

Zapsala Helena Jahelková

s připomínkami a opravami členů OKpČ Lenky Dragonari, Kamily Novákové a Hany Slezáčkové

(Poznámka zapisovatele: zápis byl 29.9.2018 e-mailem odeslán členům přítomným na schůzi dle prezenční listiny k vyjádření do pátku 5.10.2018. Z 21 členů se vyjádřilo celkem 12 členů: 11 se zápisem souhlasí, 1 člen souhlasí pouze s polovinou, neboť poté musel opustit místnost a druhou polovinu nemůže tak potvrdit)

Z galerie