Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 55 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Společná schůze KCHČSV SR a KCHČSV v ČR, Brno - Jehnice 3. 12. 2011

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2013 0:15 Zveřejněno 29. únor 2012
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2895

Přítomni:
Za KCHČSV SR:

Oskár Dóra - predseda
Mgr. Ondrej Vavro - 1. podpredseda
Ing. Ján Richter - 2. podpredseda
Bc. Zuzana Melkusová - tajomník

Za KCHČSV v ČR:
Ing. Jaroslav Hospodka - předseda
Marie Bulíková - tajemník
Dana Matušincová - hlavní poradce chovu
Ing. Karel Skoupý - předseda chovatelské komise


Navržený program jednání:

Návrh bodů za KCHČSV v ČR

A. Staré body z minulých schůzí – informace, k dořešení
1. Kříženci Mutara
2. Bonitace
3. Poplatky za krytí (staženo z jednání)

B.    Nové body
4. Předávání podkladů a informací o chovu

Návrh bodů za KCHČSV SR

5. Podanie informácie o výsledkoch výskumu DNA zahájenom v roku 2008
6. Spracovanie jednotnej metodiky vyhodnotenia bonitačných kódov v dopade na záverečné hodnotenie posudzovaného jedinca
7. Návrh zmeny štandardu na pôvodné znenie

Navržený program doplněný o bod č. 9 „Různé“ byl schválen všemi přítomnými.

Projednávání bodů:


1. Kříženci Mutara

Pozn.: Problematika týkající se kříženců narozených 14.05.2002 - otec kříženec NO, matka kanadská vlčice - zapsaných do pomocného registru plemenné knihy ČMKU původně za účelem sledování dominance vlka na utváření kyčelního kloubu u potomstva (oficiální důvod uvedený při žádosti o zápis, doslova bylo uvedeno, že se nepočítá s využitím potomstva v čistokrevném chovu ČSV).

a)    Česká ani slovenská strana neuznává za představitele plemene ČSV jedince narozené v roce 1999 a později ani jejich potomky, kteří nemají v rodokmenu uvedené minimálně 3 úplné generace předků, z nichž všichni jsou čistokrevnými ČSV - přesné znění viz. citace klubových řádů:

Chovateľský poriadok KCHČSV SR - článek 3) Plemeno psov v zmysle tohoto poriadku tvoria psy a suky, ktoré zodpovedajú platnému plemennému štandardu FCI s platným preukazom pôvodu podľa čl. 12 a.) Chovateľského poriadku.

Chovateľský poriadok KCHČSV SR - článek 12a) plemenná príslušnosť osvedčená PP u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI)

Zápisní a chovatelský řád KCHČSV v ČR - článek I.4) Za představitele plemene „československý vlčák“ se nepovažují:
a.    psi a feny s jiným průkazem původu nežli uznávaným FCI, příp. bez průkazu původu.
b.    psi a feny ze spojení rodičů, jimž nebyl vystaven průkaz původu uznávaný FCI, ve kterém jsou uvedeny minimálně 3 úplné generace u všech předků narozených v roce 1999 a později – včetně jedinců importovaných.
c.    vyjímkou z bodu b) tohoto článku jsou jedinci, kteří jsou potomky psů zapsaných v registru PK (P reg, Z reg), vzniklých křížením realizovaným na základě zvláště pro tento případ sestaveného plánu evidovaného chovu navrženého chovatelskou komisí, projednaného a schváleného konferencí KCHČSV – viz. článek IV.4 boc C) ZaCHŘ: Evidovaný chov. V takovém případě je chovatelská komise povinna v každoroční zprávě o chovu zveřejňovat všechny dostupné údaje a výsledky evidovaného chovu. O zařazení potomků psů z evidovaného chovu do čistokrevné plemenitby rozhoduje konference KCHČSV dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.

b)    KCHČSV v ČR předal informaci o svém proběhlém jednání s ČMKU (byla předána korespondence KCHČSV v ČR a ČMKU a podána informace o průběhu jednání). KCHČSV se distancuje od kříženců Mutara, dalšího množení jejich potomků a jejich zapisování do zahraničních plemenných knih, jakož i od případných jiných kříženců, kteří byli zapsáni do zahraničních plemenných knih a nesplňují podmínky stanovené ZaCHŘ KCHČSV v ČR. KCHČSV v ČR zpracuje stručný popis historie „kříženců Mutara“, včetně informací o dalších kříženích a využití kříženců v chovu ČSV mimo ČR, o kterých jsou dostupné údaje.

c)    KCHČSV SR předal informaci o průběhu svých jednání s SKJ a zahraničními kluby. Bylo konstatováno, že uzavření registrů plemenných knih je možné pouze se souhlasem národních kynologických organizací (klubů), pod které spadají.

2. Bonitace

a)    Metodika hodnocení povah - KCHČSV v SR spolupracuje v současné době s nezávislým odborníkem, kynologem (Milan Mihok) na návrhu metodiky, ze kterého se bude vycházet při další diskuzi.

b)    Na základě předchozích jednání žádá KCHČSV v ČR slovenský klub, aby znovu otevřel otázku kódování konstitučního typu. Ve bonitační kartě na Slovensku je jako R1 uveden typ pevný, tedy konstituční typ požadovaný standardem. Vůbec pak není uveden typ suchý, který již představuje odchylku od ideálu. V bonitační kartě v ČR je jako R1 uveden typ suchý. KCHČSV v ČR je toho názoru, že součástí bonitačního kódu by kromě informace o výšce, povaze a indexech měly být pouze odchylky od standardu (nedostatky a vady), nikoliv standardní znak, kterým pevný konstituční typ je. Žádáme proto KCHČSV SR o změnu R1 na „typ suchý“, tak jak bylo v bonitačních kartách původně.

3.    Poplatky za krytí - staženo z jednání

(poplatek za krytí zahraniční feny slovenským krycím psem je stejný, jako poplatek za krytí ve volném chovu v rámci SR)4.    Předávání podkladů a informací o chovu

KCHČSV v ČR průběžně předává data a dokumenty dle čl. 3 písm. h) Smlouvy o součinnosti a vzájemné pomoci mezi KCHČSV v ČR a KCHČSV SR, zejména bylo předáno:
 • 2x DVD s naskenovanými veškerými bonitačními kartami z let 1984 – 2004, které má KCHČSV v ČR k dispozici
 • Ročenky KCHČSV v ČR za roky 2005 – 2007 a 2008 – 2009, v nichž je obsaženo následující:
  • zpráva o chovu
  • vyhodnocení bonitací a svodů mladých
  • vyhodnocení DKK
  • přehled odchovů (výpis z plemenné knihy)
  • statistika odchovů
  • seznam plemeníků řazený dle skupin (včetně bonitačních kódů a výsledků DKK)
  • seznam chovných fen řazený dle skupin (včetně bonitačních kódů a výsledků DKK)
  • přehled chovných fen dle rodin
  • východiska a záměry v chovu ČSV v ČR
  • efektivní velikost populace v ČR
 • Kompletní údaje o chovu ČSV v roce 2010:
  • kompletní výpis z plemenné knihy za rok 2010
  • výsledky DKK a DLK za 1. pololetí 2010
  • výsledky DKK a DLK za 2. pololetí 2010
  • vyhodnocení výsledků DKK za rok 2010
  • kompletní výsledky svodů a bonitací pořádaných KCHČSV v ČR v roce 2010 (17.04. Roudnice n/L, 24.04. Jevišovice, 02.10. Roudnice n/L, 16.10. Frýdlant n/O)
Dále byla diskutována otázka vyhodnocování DKK v ČR – použití podrobného protokolu (K. Skoupý – O. Dóra) a byl zaslán vzor podrobného protokolu pro vyhodnocení DKK, který převzal a používá KCHČSV v ČR.
Podklady za rok 2011 budou předány v průběhu prvního pololetí roku 2012, po uzavření plemenné knihy za rok 2011 a zpracování dat za rok 2011.

KCHČSV SR předal na schůzce:
 • zprávu o chovu za rok 2010
 • seznam (čísla zápisů) chovných jedinců registrovaných v SPKP
 • výpis z plemenné knihy za období 2001 - 2010
Ostatní požadované podklady jsou momentálně ve fázi zpracování a budou předány v průběhu 1. ploletí 2012. Bylo konstatováno, že nelze poskytnout veškeré informace o výsledcích DKK - tato informace není na Slovensku schválena jako veřejná, zveřejněny jsou pouze výsledky DKK chovných jedinců.


5. Podanie informácie o výsledkoch výskumu DNA zahájenom v roku 2008

V roce 2008 byla Českou zemědělskou univerzitou v Praze, katedrou genetiky a šlechtění zpracována práce na téma:

Studium variability vlka šedého a psích plemen československý a Saarloosův vlčák s využitím DNA markerů charakterizujících gonozómy X a Y

Byla podána informace o cílech projektu a souhrnu závěrů, a to ústně i formou písemného vyjádření. Dále byly diskutovány některé ze závěrů plynoucí z výše uvedené práce. KCHČSV v ČR konstatuje, že nevlastní autorská práva k výše uvedené práci. Závěrečná zpráva byla KCHČSV v ČR poskytnuta zpracovatelem pouze pro potřeby chovatelské komise KCHČSV v ČR. KCHČSV v ČR není oprávněn tuto závěrečnou zprávu dále publikovat ani šířit.


6. Spracovanie jednotnej metodiky vyhodnotenia bonitačných kódov v dopade na záverečné hodnotenie posudzovaného jedinca

KCHČSV v ČR používá dosud platnou tabulku vad a nedostatků - bude předána elektronicky společně se zasláním zápisu a s návrhem jejich úprav a doplnění k dalšímu projednání. KCHČSV SR předal informaci o hodnocení indexů - jejich vliv na výslednou známku jedince, tak jak je používáno na Slovensku. Úpravy a doplnění tabulky vad a nedostatků, včetně hodnocení indexů, budou předmětem dalšího projednání.


7. Návrh zmeny štandardu na pôvodné znenie

a)    Chvost je vysoko nasadený, od koreňa chvosta rovný, voľne spustený dosahuje pätový kĺb a je celý dobre osrstený. Pri vzrušení obyčajne pes nesie chvost kosákovito hore.
b)    Diskvalifikujúce chyby: nedostatok zubov.

KCHČSV v ČR souhlasí s navrženými změnami.


8. Různé

a)    Krytí feny dvěma psy během jednoho hárání, vystavení PP na základě doložených testů paternity. Takovéto krytí je v rozporu s řády KCHČSV jak v ČR, tak na Slovensku, a s řády jim přímo nadřízenými (ČMKU, SKJ). Chovatelé v České republice a na Slovensku odpovídají za nakrytí své feny během jednoho hárání pouze jedním určeným psem.

b)    Evropská výstava ČSV. KCHČSV SR jakožto garant plemene byl doposud jediným a výhradním pořadatelem Evropské výstavy ČSV. Pro budoucí období KCHČSV SR uvolnil pořadatelství i pro další státy, v nichž se ČSV chovají a které budou mít o její pořadatelství zájem. Podmínkou je pořádání této prestižní výstavy v rámci jiné významné výstavy (mezinárodní), zajištění odpovídajících podmínek u hlavního pořadatele výstavy (samostatný kruh potřebné velikosti), zajištění rozhodčího - specialisty (předpoklad velkého počtu zůčastněných psů  - 2 rozhodčí) a zajištění včasné a dostatečné propagace. Pořadatel musí být řádně registrovaný Klub chovatelů ČSV v dané zemi v souladu s pravidly FCI, nebo je Klub pod záštitou národního kynologického svazu, který je členem FCI.

c)    Ilustrovaný výklad standardu. Je ve stadiu rozpracování - zpracovává KCHČSV SR. KCHČSV v ČR bude v případě potřeby a vyžádání nápomocen při realizaci tohoto úkolu.

d)  KCHČSV SR informoval o zahájení jednání s oficiálním představitelem zástupců chovatelů československého vlčáka v Itálii - CLUB CANE LUPO CECOSLOVACCO (CCLC), a o připravované „Smlouvě“. Jedním z bodů připravované „Smlouvy“ je závazek CCLC, že v klubem řízeném chovu se nebudou využívat kříženci (kříženci - přesná specifikace je předmětem diskuze mezi KCHČSV SR a CCLC).

V Brně - Jehnicích dne 3. 12. 2011
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Z galerie