Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 49 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze výboru 2.9. 2018 – 8.7. 2019

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 19. 7. 2019 20:38 Zveřejněno 19. červenec 2019
Napsal Admin Zobrazeno: 649

2. 9. 2018 Schvalování nových členů: Kateřina Funková, Martin Žilík, Laura Masserdoni

Pro: Nováková, Herbrich, Tuhela, Dragonari

Nevyjádřili se: Gorel, Smištíková, Mrkosová

26. 9. 2018

Michal Tuhela požádal jménem Elišky Riegerové o povolení uspořádat zkoušku ZVP, a zároveň předložili ke schválení zkušební řád pro ZVP.

Pro: Herbrich, Dragonari, Nováková, Kotulánová, Mrkosová, Smištíková, Tuhela

17. 10. 2018

   Zamítnutí individuální bonitace po nechtěném krytí

Tereza Dohnalová vznesla dotaz, zda by bylo možno uspořádat individuální bonitaci pro psa Zákon II od Úhoště.

Proti: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tuhela, Smištíková

Zdržela se : Mrkosová

Nevyjádřila se : Kotulánová

5. 11. 2018

Projednání stížnosti p. Benové na neodpuštění poplatku za než. Krytí

Znění dopisu:

Vážená paní Benová,

Výbor KCHČSV projednal na žádost KRK znovu vaši žádost o odpuštění pokuty za nežádoucí krytí. Omlouváme se za zpoždění.

Chápeme, že se cítíte poškozena, protože v minulosti se pokuty odpouštěly. 

Tehdejší Výbor vzhledem k ZaCHŘ nebyl povinen pokuty odpouštět a projednával každý případ vždy individuálně. Vzhledem k velkému nárůstu počtu nežádoucích krytí dospěla většina členů Výboru na přelomu r. 2016 a 2017 k rozhodnutí postupovat nadále konsistentně a pokuty nikomu neodpouštět, a to bez ohledu na prokázaný úmysl při porušení ZaCHŘ.

Současný Výbor se s tímto rozhodnutím ztotožňuje, benevolentní postup vedl ke zneužívání některými chovateli a na druhé straně k následným značně nenávistným reakcím chovatelů jiných. Věříme stejně jako minulý Výbor, že jste neporušila ZaCHŘ úmyslně a šlo pouze o nehodu, nicméně přesto musíme trvat na zaplacení poplatku stejně jako u ostatních chovatelů.

Pro: Herbrich, Nováková, Smištíková, Mrkosová, Tuhela, Dragonari

Nevyjádřila se: Kotulánová

9. 11. 2018

Výbor byl kontaktován provozovateli kempu Tyršova osada v Jedovnicích, že u nich zůstal dluh za ubytování účastníků letního výcvikového tábora, pořádaného Marií Nečasovou. Faktura byla uhrazena z účtu moravské OK a byl předložen návrh dokumentu o uznání dluhu a splátkový kalendář pro Marii Nečasovou.

Znění dokumentu:

Marie Nečasová nar. 15.8.1977, bytem Masarykova 539/43 678 01 Blansko

(jako „dlužník“)

Uznává              

že dluží svému věřiteli : Klub chovatelů Československého vlčáka, z.s. IČ 62940597 se sídlem Kristiánova 15/6, Praha Řepy, 163 00 zastoupená Františkem Herbrichem, tajemníkem klubu

ke dni podpisu tohoto uznání částku ve výši celkem 9 940,- Kč, slovy : devěttisícdevětsetčtyřicet korun českých, a to jako dluh za ubytování v kempu Jedovnice na základě níže uvedených skutečností. Přestože dlužník vybral peníze od účastníků tábora 2018 v Jedovnici a byl pověřen klubem ubytování zaplatit, peníze si ponechal a ubytování nebylo zaplaceno. Klub byl nucen ze svých finančních prostředků ubytování zaplatit, čímž mu vznikla finanční škoda ve výši 9 940,00 Kč. Dlužníkem ke dni podpisu uznání dluhu nebyly svěřené finanční prostředky, které byly učeny k zaplacení ubytování vráceny.

Tento svůj dluh ve výši 9 940,- Kč dlužník uznává co do důvodu i výše.

Dlužník se zavazuje, že tuto dlužnou částku ve výši 9 940,- Kč uhradí věřiteli v postupných měsíčních splátkách po 500,- Kč, kdy tyto splátky budou realizovány nejpozději do 15. dne toho kterého měsíce, počínaje měsícem listopad roku 2018, a to na účet věřitele 1767189309/0800. Nebude-li zde sjednaný splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen, a to ve smyslu dlužníkova prodlení s kteroukoliv splátkou řádně a včas, pak tento splátkový kalendář pozbývá bez dalšího platnosti a celý dluh (resp. jeho celá zbývající část) se stává splatným najednou, a to ke dni, kdy toto prodlení dlužníka nastalo (den následující po splatnosti splátky, jež nebyla dodržena řádně a včas).

Věřitel s tímto splátkovým kalendářem za podmínky uvedené automatické ztráty výhody splátek pro případ prodlení dlužníka vyjadřuje souhlas.

Pro: Herbrich, Tuhela, Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková

Nevyjářila se: Kotulánová

Edit: dluh již byl Marií Nečasovou celý splacen

25. 11. 2018

Na klub se obrátil p. Pavel Kohout s prosbou o podporu při pořádání mistrovství Evropy v dogtrekingu čsv. Žádá hlavně o spolupráci v oblasti propagace.

PRO: Herbrich, Dragonari, Nováková, Tuhela, Mrkosová

Nevyjádřili se: Smištíková, Kotulánová

12. 1. 2019

Návrh na změnu banky – u celostátního bankovního účtu.

V rámci organizace KCHČSV sjednotit bankovní účty k jedné bankovní instituci.

Současný stav

  • účty organizačních komisí jsou vedeny u bankovního ústavu České spořitelny
  • celostátní účet je veden u bankovního ústavu ČSOB.

Navrhovaný stav

  • založit nový celostátní účet rovněž u České spořitelny (první rok vedení účtu přislíbeno zdarma)
  • účet u ČSOB po založení nového účtu u ČP po nějaké době zrušit.

Vedení účtu KCHČSV bude spravovat a mít k němu přístup pokladník Výboru, dále tento pokladník bude mít přístup pomocí internetového bankovnictví i k účtům Organizačních komisí.

Organizačním komisím zůstane přístup k příslušným již zavedeným účtům.

PRO: Nováková, Herbrich, Kotulánová, Tuhela, Smištíková, Dragonari, Mrkosová

15. 1. 2019

Kamila Nováková a Jana Kotulánová předložily návrh, aby se vedl pouze jeden pokladní deník pro celý klub. Pokladníci Organizačních komisí budou pravidelně posílat účetní doklady pokladníkovi Výboru a ten už si je zpracuje sám. Hlavním důvodem je přehlednost účetnictví, a také kontrola úplnosti dokladů předkládaných účetním klubu při daňovém přiznání.

PRO: Nováková,Kotulánová, Smištíková, Dragonari, Herbrich, Mrkosová

Nevyjádřil se: Tuhela

15. 1. 2019

Projednání žádosti o proplacení nákladů na opakované stanovení DNA pro Miroslava Šestáka.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tuhela, Mrkosová

Nevyjádřily se: Kotulánová, Smištíková

27. 1. 2019

Je třeba nahlásit změnu kontaku na klub u ČMKU:

Návrh: Kamila Nováková

Pro: Herbrich, Mrkosová, Dragonari, Smištíková, Tuhela

Zdržela se Nováková

Nevyjádřila se Kotulánová

17. 2. 2019

Schvalování nových členů: Hana Pohanková, Lucie Burešová, Jan Hanák, Martin Jandourek, Leona Křížová

Pro: Herbrich, Smištíková, Dragonari, Mrkosová, Nováková, Tuhela

Nevyjádřila se: Kotulánová

1.3. 2019

Schvalování nových členů : Jana Králová, Nicole Wieznerová, Jan Mach, Filip Škrabal, Ivana Vaňková, Jiří Henzl, Petr Klasna, Hana Clark

Pro: Herbrich, Nováková,Smištíková, Tuhela, Dragonari

Nevyjádřili se: Mrkosová, Kotulánová

8.3. 2019

Schvalování nových členů: Vránová, Popadincová, Čermáková, Matějka

PRO: Herbrich, Dragonari, Smištíková, Nováková

Nevyjádřili se: Mrkosová, Tuhela, Kotulánová

15. 3. 2019

Paní Petra Laufková poslala Výboru následující žádost:

Hezký den všem,

prostřednictvím Ing.Kamily Novákové, prosím výbor KCHČSV o stanovení 

tržního ocenění feny Aglaya z Molu Es.

Děkuji.

Petra Laufková

Výbor přijal toto usnesení:

Tržní hodnota feny je dána zejména předpoklady pro úspěšné budoucí využití při preprodukci – tedy k chovu, dále k výcviku a na výstavy. Fena Aglaya z Molu Es v letošním roce dosáhne věku 8 let.

Fena nemá složené žádné zkoušky.

Hlavní výstavní kariéru, byť velmi úspěšnou, má již za sebou.

Na feně se dosud nepodařilo odchovat žádný vrh, jediný krycí list byl vydán dne 3.3.2017 a fena nebyla nakryta z důvodu problematické říje, kterou majitelka poradcům chovu v průběhu let opakovaně hlásila. V souladu se Zápisním řádem ČMKU, platným pro všechny psy a feny s průkazem původu, bude feně v letošním roce 2019 ukončena chovnost z důvodu věku.

Zápisní řád ČMKU Čl. I Obecné podmínky

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:

a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně.

Obecně se dá říci, že je optimální fenu nakrývat od druhého roku stáří zhruba do sedmi až dosažení věku osmi let. Záleží samozřejmě na plemeni, fyzické kondici feny a zdravotním stavu. První vrh feny je však vhodné odchovat v době, kdy je ještě mladá. První vrhy ve věku 7 let, což je aktuální věk feny, je z chovatelského hlediska v praxi považován za vysoce rizikový pro fenu samotnou a tedy nevhodný.

Prodejnost dospělých jedinců plemene Československý vlčák a jejich umístitelnost do nových domovů velmi negativně ovlivňuje jejich specifická povaha, popsaná ve standardu plemene:

FCI - Standard č. 332 (Nr.332/03.09.1999)

Povaha a charakter
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, s důrazem na věk feny a fakt, že nikdy neměla štěňata a nelze je očekávat ani v budoucnu, se jednoznačně domníváme, že tržní hodnota feny Aglaya z Molu Es je nyní prakticky nulová.

Pro: Nováková, Herbrich, Tuhela, Mrkosová, Dragonari, Smištíková

Nevyjádřila se : Kotulánová

24. 3. 2019

Miroslav Šesták podal podnět Výboru.

Citace:

Vážený celostátní výbor KCHČSV ČR

Tímto žádám výbor KCHČSV ČR o prošetření Tajemníka České pobočky Organizační komise a Tajemníka KCHČSV ČR který po společné dohodě zakázal zveřejnění 

Výstavy konané Moravskou pobočkou kdy osobně pan Herbrich po dohodě s paní Jahelkovou zakázali vložení Evropské Výstavy KCHČSV ČR na klubové stránky (hlavní stranu) paní Pavlíně Hajdukové

1.) Zajímá mne jak může docházet k zákazu a propagaci klubových akcí jen z důvodu že jedna pobočka má akci nyní a druhá o 5 měsíců později a nikde o tom není žádný zápis což považuji za krajně nevhodné.

2.) Žádám KCHČSV ČR o důrazné poučení jak členů Oragnizačních komisí tak i Členů Celostátního výboru aby nepoškozovali pobočky navzájem a v tomto případě přišla okamžitá náprava 

Věřím že Výbor  KCHČSV ČR uvede věc na pravou míru a vysvětlí členům České Organizační komise stejně tak i tajemníkovi KCHČSV ČR že není možné nezveřejňovat záměrně akce nebo jinak časově omezovat jednu akci vůči druhé a je jedno zdali to pořádá Česká nebo Moravská pobočka, pokud to členi nevědí tak nechť okamžitě rezignují na své posty v klubu, pokud se toto okamžitě nenapraví věc přepošlu KRK na prošetření. V příloze scan konverzace paní Jahelkové. Dále mohu poskytnout mailovou komunikaci pro případ že by Výbor potřeboval.

S pozdravem MIROSLAV PETR ŠESTÁK člen a tajemník Moravské organizační komise pro KCHČSV ČR „

Výbor po diskuzi dospěl k tomuto rozhodnutí:

K odložení uvedení propozic na výstavu na úvodní domovské stránce webu KCHČSV došlo po vzájemné dohodě P. Hajdukové, F. Herbricha a H. Jahelkové. Vzhledem k tomu, že organizaci výstavy má v Org. komisi pro Moravu a Slezsko na starosti P. Hajduková, je na jejím rozhodnutí, zda a kdy propozice zveřejní na hlavní stránce webu. Výbor ani Org. komise na žádné schůzi nepřijaly usnesení, které by P. Hajdukové ukládalo dodržet jiný termín zveřejnění, než který sama uzná za vhodné.

Výbor neshledává, že by došlo k poškození zájmů Org. komise, protože v kalendáři akcí se již propozice zobrazovaly. Ze strany P. Hajdukové šlo o vstřícný krok v zájmu přehlednosti výstav KCHČSV a předejití případným zmatkům při přihlašování na výstavy.

Pro: Dragonari, Tuhela, Herbrich, Nováková

Nevyjádřili se: Kotulánová, Smištíková, Mrkosová

                                

25. 3. 2019

Schvalování nových členů: Povšíková, Marangoni, Blažek, Reichová, Brož, Skurák

Pro: Herbrich, Dragonari, Nováková, Mrkosová, Smištíková, Tuhela

Nevyjádřila se: Kotulánová

Schvalování nových členů 6. 4. 2019 : Jiroušková, Dohnalová, Šabatka

Pro: Herbrich, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela

Nevyjádřili se: Kotulánová, Nováková      

14. 4. 2019

Schvalování nových členů : Soňa Radkovičová, Jakub Rezek, Iva Šimonková, Francisco Vera, Johana Kuzamanová, Simona Zlatušková, Adam Procházka

Pro: Herbrich, Nováková, Tuhela , Mrkosová, Dragonari

Nevyjádřili se: Kotulánová, Smištíková

1. 5. 2019

Schvalování nových členů: Sudhir Viswanath, Zdeňka Šperlichová, Marta Mills, Irena Šimková

PRO: Herbrich, Smištíková, Tuhela, Dragonari, Mrkosová, Nováková

Nevyjádřila se: Kotulánová

13. 5. 2019

Schvalování nových členů: Tomáš Novotný, Monika Bláhová, Zdeněk Kocourek, Kateřina Šustková, Petra Barvínková, Karolína Pilzová, Roman Jandík

PRO: Herbrich, Nováková, Mrkosová, Tuhela

Nevyjádřily se: Smištíková, Kotulánová, Dragonari

11. 6. 2019

Schvalování nových členů: Renáta Hynčicová, Kateřina Mannová

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Tuhela, Mrkosová, Smištíková

Nevyjádřila se: Kotulánová

24. 6. 2019

Schvalování nových členů: Jan Zavadil, Zdeněk Kos, Dana Kubísková, Karel Švejda, Daniela Dostálová

PRO: Herbrich, Dragonari, Smištíková, Nováková, Tuhela, Mrkosová

Nevyjádřila se: Kotulánová

8. 7. 2019

Schvalování nových členů: Monika Jakubcová, Jana Drapáková, Petr Haumer, David Šimunič, Nikola Holešovská

PRO: Herbrich, Nováková, Smištíková, Tuhela, Dragonari, Mrkosová

Nevyjádřila se: Kotulánová

Z galerie