Články

Pojištění ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ

Kategorie: OSA, Integram, pojištění
Aktualizováno 3. duben 2017
Zveřejněno 3. duben 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1397

Zástupci Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. uzavřeli dne 31. 12. 2016 novou Smlouvu o pojištění trenérů a cvičitelů. Smlouva se vztahuje na celé organizované sportovní hnutí a navyšuje pojistné krytí. Číslo nové pojistné smlouvy je 7721008020 a dle Článku I. patří mezi pojištěnce i Sdružení sportovních svazů České republiky se všemi svými členskými svazy, včetně všech základních článků členských svazů. Pojištění pokrývá práci většiny trenérů, a to na celém území Evropy.

Na základě uzavřené smlouvy je pojištěncem trenér, který svou činnost v oblasti sportu vykonává pro sportovní svazy či sportovní kluby, a to na základě pracovně právního vztahu (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu s živnostenským oprávněním. Za pojištěného je považována i osoba, kterou trenér použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se dále vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete nebo věci. Pojištěnou činnosti není činnost trenéra, která je vykovávána na základě smluvního vztahu s individuálním sportovcem nebo pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit a v případě hrubého porušení i odmítnout.

Pojištění kryje škodu všech událostí za rok do 20 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5 tis. Kč. Tento typ pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti a Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P -600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Vznik škodní události je trenér povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodní události“. Tiskopis lze získat na kterékoli pobočce Kooperativy nebo lze oznámení podat online na:

https://insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/odpovednost/index.xhtml

Vyplněné oznámení škodné události zašlete poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel.: 957 105 105

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

 

Pro škodní události, které se staly v roce 2016, platí „stará smlouva“ a její „druhý dodatek smlouvy“ - o pojištění trenérů, smlouva je platná do 3. 1. 2017. Číslo této pojistné smlouvy pro rok 2016 je 7720720473.

 

Nové úrazové pojištění – informace pro členy SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Kategorie: OSA, Integram, pojištění
Aktualizováno 3. duben 2017
Zveřejněno 3. duben 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1277

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od 1. 1. 2017 novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s., č. smlouvy 4950050842. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice a nahrazuje původní úrazové pojištění, které bylo uzavřeno se společností Pojišťovna VZP, a.s., č. smlouvy 1310000010.

Nové pojištění se týká i všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky       (mimo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), tedy jednotlivých členských sportovních svazů             i jejich sportovních klubů. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku.

Uvedenou smlouvu, včetně oceňovacích tabulek, najdete na webových stránkách Sdružení www.sporty-cz.cz., sekce Pro svazy.

V souvislosti s tím došlo také ke změně formulářů pro nahlášení úrazu, mimo jiné požaduje pojišťovna vyplnění části F formuláře přímo ošetřujícím lékařem. Všechny potřebné formuláře včetně postupu pro vyplnění naleznete na webových stránkách Sdružení.

Podávání hlášení pojistných událostí se provádí prostřednictvím makléřské firmy Renomia, kontaktní osoba: Sabina Římanová z oddělení likvidace, e-mail: sabina.rimanova@renomia.cz.

 

Informace pro sportovní organizace k uzavřeným smlouvám se společnostmi OSA a Intergram

Kategorie: OSA, Integram, pojištění
Aktualizováno 3. duben 2017
Zveřejněno 3. duben 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1256

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy (obě platné od 1. 1. 2013) o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl se společnostmi OSA – Ochranný svaz autorský     a Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Smlouvy se týkají všech sportovních subjektů v České republice, které jsou definovány v přílohách smluv a mají uzavřenou podlicenční smlouvu s ČOV. Prostřednictvím Sdružení sportovních svazů České republiky pokrývají tyto smlouvy i všechny členské svazy Sdružení. Na základě dodatku č. 2 ze dne 10. 3. 2016 k licenční smlouvě o veřejném provozování hudebních a jiných autorských děl ze dne 3. 4. 2013 se smlouva automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví. V současné době je smlouva s OSA platná minimálně do 31. 12. 2017. Smlouva se společností Intergram je uzavřena na dobu neurčitou.

Z jednotlivých uzavřených smluv vyplývá, že členské svazy Sdružení mají oprávnění při sportovních akcích veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu. Výjimku tvoří společenské a kulturní akce (koncerty, taneční zábavy apod.), nebo produkce hudby na ubytovacích zařízeních provozovaných podnikatelsky. Smlouvy se vztahují pouze na sportovní subjekty, které jsou založené jako spolky (např. neplatí pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského listu, obchodní společnosti,…)!

Na základě těchto smluv členské svazy Sdružení organizaci OSA a Intergram již žádné poplatky za veřejné provozování děl při sportovních akcích neplatí!!! Jednotlivé SK prokazují své členství v příslušném sportovním svazu výpisem ze spolkového rejstříku či jiným „evidenčním“ listem člena sportovního svazu.

 

Z galerie