Zpráva o chovu 2005-2007

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 9:17 Zveřejněno 21. duben 2008
Napsal Dana Matušincová Zobrazeno: 1473

Zhodnocení stavu populace před rokem 2005

Před samotnou zprávou o chovu za léta 2005, 2006 a 2007 bych chtěla připomenout za jakých podmínek začala pracovat chovatelská komise v roce 2005.

V roce 2005 jsme měli k dispozici 54 chovných fen z nichž se 65 % nacházelo ve skupinách V. a VI. Rovněž ze 41 plemeníků bylo ve skupinách V a VI zastoupeno 56 %. Přitom v letech 1998 a 1999 byly jednotlivé skupiny zastoupeny takto:

 • Sk. I 7 plemeníků 18%
 • Sk. II 3 plemeníci 8%
 • Sk. III 4 plemeníci 10%
 • Sk. IV 5 plemeníků 13%
 • Sk. V 9 plemeníků 23%
 • Sk. VI 7 plemeníků 18%
 • Sk. VII 4 plemeníci 10%
 • (Celkem 39 plemeníků)

Vzhledem k nerovnoměrnému využití plemeníků jednotlivých skupin a jejich potomků došlo ke stavu, kdy se v roce 2005 nacházela ve skupinách V a VI již více než polovina chovných psů a fen ČSV v ČR schopných reprodukce.
Přitom bylo v letech 1998 a 1999 k dispozici 52 plemeníků v 7 skupinách a skupině pro volný chov. 47 z nich bylo hodnoceno na DKK stupněm A. Z těchto 52 plemeníků nikdy nekrylo 20. 15 z těchto dvaceti bylo hodnoceno na bonitaci jako výborní.

Tady jsou jmenovitě někteří s vyhodnocením DKK A:

 • Bass Vnuci Karpat
 • Dor ze Slivníku
 • Dyn ze Slivníku
 • Jack Šedá eminence
 • Dok z Braunstainova dvora
 • Argo od Vysoké skály
 • Bak od Vysoké skály
 • Cady od Úhoště
 • Amur Vlčí stezka
 • Brix od Buližníku
 • Charon Šedá eminence - prodán do Itálie jako dospělý
 • Andy Přepychová zahrada

Na pováženou bylo mnohonásobně opakované použití zvláště některých plemeníků, například Colta Zepeř - jenž kryl v roce 1994 4x a do roku 2000 celkem 9x. Přitom se ve spojení s ním objevovaly opakovaně těžké DKK. Z dalších:
- Amur z Ďáblova kaňonu kryl v letech 1998 až 2002 celkem 12x
- Bratři Agar, Ali a Akim Reolup, synové Amura z Ďáblova kaňonu, kryli za léta 1998 až 2004 celkem 20x !
- Rekord ve využití jednoho plemeníka během jednoho roku drží Adon Irpruš - byl využit 6x !

Práce nové chovatelské komise byla mimo těchto skutečností ztížena nedodáním bonitačních karet z celého období před rokem 2005. Tyto mají pro hodnocení exteriéru chovných jedinců největší a nezastupitelný význam, bonitační kódy zveřejněné ve starých ročenkách nezahrnují všechny důležité věci, jako poznámky, tělesné proporce. Jak jinak než arogancí nazvat počínání některých bývalých poradců chovu, když nově zvolené chovatelské komisi odmítli vydat přes opakované ústní i písemné
žádosti tyto materiály, důležité ke sledování hodnot jednotlivých měření u chovných zvířat a jejich potomků?

Přes všechny tyto překážky věřím, že práce chovatelské komise, směřovaná k záchraně některých existenčně ohrožených skupin a tím záchraně části genofondu plemene, a také ke zrovnoměrnění zastoupení jednotlivých skupin, umožňující rovnoměrné využití chovných zvířat, začala roku 2005 úspěšně a stanoveného cíle se podaří dosáhnout. Bude to ještě dlouhá cesta, ale jsem přesvědčena, že je správná.


Zastoupení plemeníků ve skupinách v letech 1998 – 1999:


Poznámka:
Skupiny V + VI k 31. 12. 2007
chovné feny: 24,42 + 36,05 = 60,47%
plemeníci: 19,51 + 35,36 = 54,87%
tzn. mírně nižší poměr než na začátku roku 2005, ale z většího množství chovných zvířat. Při tomto zastoupení zákonitě tento poměr bude zpočátku klesat pomalu či krátkodobě kolísat, než bude dosaženo určité dostatečné úrovně zastoupení ostatních skupin. Cílem je dosažení rovnoměrného zastoupení všech skupin v populaci.

 

Zpráva o chovu za období 2005 - 2007

Za hodnocené období 2005 - 2007 bylo zapsáno celkem 460 štěňat v 77-mi vrzích – z toho:

 • v roce 2005: 25 vrhů, 149 zapsaných štěňat
 • v roce 2006: 19 vrhů, 111 zapsaných štěňat
 • a nejvíce v roce 2007: 33 vrhů s 200 zapsanými štěňaty.

Procentuální podíl plemeníků na plemenitbě se v jednotlivých skupinách změnil ve prospěch skupin méně početných, zvláště v roce 2007. Cílem tohoto způsobu používání plemeníků je postupné vyrovnání počtů chovných zvířat v jednotlivých skupinách a udržení genetické variability populace.
V těchto třech letech se podílelo na plemenitbě 48 plemeníků (z toho 11 zahraničních), z tohoto počtu:

 • 28 plemeníků krylo 1x
 • 13 plemeníků krylo 2x
 • 5 plemeníků krylo 3x - z toho tři měli jeden vrh málopočetný (1 - 2 štěňata) a jeden byl zahraniční plemeník pro nás „krevně“ zajímavý
 • 2 plemeníci kryli 4x – z toho po prvním z nich měl jeden vrh pouze dvě štěňata, po druhém z nich jeden vrh 1 štěně a další vrh 3 štěňata, přičemž na tomto plemeníkovi bylo třeba pokusit se rozšířit skupinu, která pomalu zanikala.

V této souvislosti žádám všechny majitele chovných psů – prosím neurgujte krytí svého psa (mnohdy opakovaná) – při tak málopočetném plemeni, jakým československý vlčák bohužel ještě stále je, je nutné využít co nejvíce z toho, co máme k dispozici. Prostým srovnáním počtů vrhů a počtu plemeníků je nasnadě, že opakovaná krytí jsou možná jen ve sledovaných případech, s určitým stanoveným cílem podle plánu chovu.

Směřujte svoje úsilí k pomoci chovatelům – majitelům chovných fen. Pomáhejte jim umístit štěňata – potomky vašeho psa – do co nejlepších podmínek, kde štěňátka budou noví majitelé dobře socializovat, správně vyživovat a pokud možno věnovat svůj čas výcviku. Vždyť všichni dobře víme, že se může 30 štěňat po jednom plemeníkovi „ztratit“ po umístění v nevhodných podmínkách a zrovna tak 6 štěňátek se může zodpovědným chovatelům podařit zadat tak, že se všechna využijí v chovu.

Na svody a zvláště na bonitace se v letech 2005 - 2007 dostavil větší počet jedinců než tomu bylo v minulých letech (podrobnosti jsou zpracovány v Ročence a také byly součástí přednesené zprávy o činnosti). Za celou chovatelskou komisi mohu konstatovat, že tuto skutečnost velmi oceňujeme a děkujeme všem majitelům štěňat, kteří berou účast na těchto chovatelských akcích vážně a pomáhají tím rozšiřovat přehled o stavu populace. Také děkujeme všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují tak své odchovy.

Co se týká nedostatků v exteriéru, začalo se objevovat víc jedinců s tmavším, než jantarovým okem a delším ocasem. Počítali jsme s tím, že k určitému zvýšení výskytu exteriérových nedostatků při využití co největšího počtu plemeníků dojde. Je to přijatelná cena za udržení variability populace. Tyto odchylky ale musíme mít pod kontrolou a udržovat je v přijatelných mezích.

Nyní se při selekci zaměřujeme hlavně na zdraví - selektujeme na dysplazii kyčelního kloubu, vyřazujeme jedince s vyšším stupněm projevu DKK, než je stupeň C (2/2, 2/0, 0/2). Tvrdší selekci si zatím bohužel nemůžeme dovolit, a to právě vzhledem k velikosti populace našeho plemene. Je známo, že omezování genofondu vede ke zvýšení výskytu DKK v populaci. Registrujeme také výskyt ostatních, především geneticky daných onemocnění a vad, tito jedinci a při prokázaném výskytu ani
jejich rodiče nejsou dále používáni v chovu. Úroveň veterinární medicíny je dnes – pro postižené psy bohudík, ale z hlediska sledování dědičných onemocnění mnohdy bohužel – na takové úrovni, že spoustu onemocnění se majitelům postiženého psa může podařit úspěšně zakrývat. Prosíme všechny, jejichž pes trpí nějakou na první pohled ne zjevnou nemocí, nahlaste toto členům chovatelské komise. Je nutné se dívat dále než na vlastní dvorek.

V letech 2005 – 2007 byla vyhodnocena DKK u 137 psů a fen:

rok  stupeň DKK A B C D E
 2005 19 7 5 1 0
 2006 26 13 11 5 0
 2007 20 18 9 2 1
celkem 65 38 25 8 1

Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách v Ročence 2005 - 2007. Z této orientační tabulky je zřejmé, že více než 2/3 vyšetřených psů a fen není postiženo projevenou dysplazií (stupeň A), nebo má jen podezření na dysplazii (stupeň B). Mírný pokles podílu stupňů A + B v letech 2006 a 2007 oproti roku 2005, a také jiné poměrné rozdělení mezi těmito dvěma stupni, přikládáme tomu, že od poloviny roku 2006 už není přípustné provádět vyhodnocení RTG na DKK v zahraničí. V roce
2006 byl už vyhodnocen v zahraničí pouze jediný pes.


Závěrem bych chtěla napsat, že chovatelská komise bude pokračovat v práci na udržení a rozšiřování genofondu plemene. Jsme si všichni vědomi toho, že bez dobré spolupráce s chovateli nemá toto snažení žádného významu. Proto přeji „našemu“ plemeni co nejvíc obětavých členů, příznivců a zodpovědných chovatelů. Určitě si to zaslouží.

Dana Matušincová, hlavní poradce chovu

Z galerie