Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Zpráva o chovu za rok 2015

Zpráva o chovu za rok 2015

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 8:28 Zveřejněno 21. duben 2016
Napsal Lucie Novoveská Zobrazeno: 2440

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

Ve zprávě o chovu za rok 2015 jsou uvažována data dle dostupného výpisu z plemenné knihy za rok 2015 pro vrhy do data narození 16.12.2015. Kompletní údaje se započtením vrhů narozených od 16.12. do 31.12.2015 budou zveřejněna v ročence, která bude vydána ke konferenci KCHČSV.

V roce 2015 (resp. do 16.12.2015 dle výpisu z plemenné knihy) bylo odchováno 41 vrhů, celkem bylo zapsáno 277 štěňat, z toho 129 psů a 148 fen. Importováni a do české plemenné knihy zapsáni byli v roce 2015 tři psi, z toho dva ze Slovenska a jeden z Polska, a dvě feny, jedna ze Slovenska a jedna z Polska.

V roce 2015 (u vrhů narozených do 16.12.2015 dle výpisu z plemenné knihy) se podílelo na plemenitbě 38 plemeníků (z toho 10 zahraničních) a 41 fen, 35 plemeníků bylo využito 1x a 3 plemeníci 2x (z toho 1 zahraniční).

Hodnota efektivní velikosti populace Ne dosáhla za uvedené období v roce 2015 hodnoty 78,9 (maximální dosažitelná byla 82). Došlo tedy k mírnému poklesu proti předchozím letům, ale prozatím nemáme z plemenné knihy kompletní informace o všech vrzích, konečné hodnocení bude možné až po jejich obdržení. Nicméně i tato hodnota je stále uspokojivá. Vzhledem ke stávající poptávce po našem plemeni v České republice nelze zřejmě reálně očekávat výrazný růst k hodnotám blížícím se velikosti efektivní populace 400, což je hodnota považovaná za mezní pro málopočetnou populaci. Opět je tedy na tomto místě potřeba zopakovat, že všechny populace s efektivní velikostí pod 400 jsou považovány za málopočetné a chov je v nich nutné aktivně řídit s ohledem na co nejširší využití dostupného genofondu.

V dalším chovu je potřeba se zaměřit na udržení reálně dosažitelných hodnot (což je, jak se zdá podle zkušeností z posledních několika let, efektivní velikost populace kolem hodnoty 100), a při těchto hodnotách pečlivě dbát na efektivní využití dostupného genofondu a navrhování rodičovských párů tak, aby nejen navržená spojení sama o sobě splňovala kritéria potřebné příbuzenské vzdálenosti, ale také aby v globále nedocházelo ke zvyšování celkové příbuznosti v populaci ČSV v České republice.

Žádáme proto chovatele, kteří si sami snaží hledat a navrhovat plemeníky pro svoje feny, aby se na navrhovaná spojení nedívali jen úzkým pohledem „moje fena a vhodný pes pro ni“, ale aby brali v úvahu i globálnější souvislosti a přemýšleli o perspektivě svých odchovů a jejich přínosnosti pro plemeno jako celek. Zvláště, když někteří chovatelé – bohužel – za rozhodující parametr při výběru vhodného plemeníka považují počet jeho výstavních titulů. Takový přístup pro výběr je špatný, krátkozraký a pro plemeno vysloveně nebezpečný, neboť vede k tzv. elitnímu chovu. Důsledky elitního chovu jsou často závažnější, než např. důsledky liniové příbuzenské plemenitby, protože vedou k rychlému nárůstu příbuznosti v celé populaci.

Většina spojení v roce 2015 opět reflektovala přání a návrhy chovatelů, přičemž byla sledována míra příbuzenské plemenitby v každém jednotlivém spojení, tak jako v roce minulém. Jak už bylo řečeno ve zprávě o chovu za rok 2014, je do budoucna potřeba plemenitbu vést s velkým důrazem na to, aby byla v rámci reálných možností co nejlépe a nejrovnoměrněji využita celá šíře dostupných plemeníků a přednostně byli pokud možno využití dosud nepoužití, stárnoucí psi.

Shrnutí svodů a bonitací

V roce 2015 se dostavil na bonitaci poměrně slušný počet ČSV, celkem o 26 jedinců více než v předchozím roce. Vcelku výraznou převahu však měly feny. Apeluji proto na majitele psů, aby je rovněž na bonitacích předváděli – pro plemeno nejsou důležité jen feny, na kterých jsou odchovávána štěňata. Pro plemeno je ideální, pokud počet chovných fen je roven počtu chovných psů. Proto žádám i chovatele, aby majitele svých odchovů k účasti na svodech a hlavně bonitacích motivovali, a to nejen majitele fen, ale také psů.

Na svody mladých se v roce 2015 dostavilo a bylo předvedeno 29 psů a 33 fen, celkem 62 ČSV.

Na bonitacích bylo v roce 2015 předvedeno 36 psů a 60 fen, celkem 96 ČSV. V tomto počtu je zahrnuta i přebonitace povahy jedné feny a přeměření dalších dvou fen.

Děkuji tímto všem majitelům československých vlčáků, kteří se těchto chovatelských akcích zúčastňují a pomáhají tak rozšiřovat přehled o stavu plemene a řady chovných jedinců. Stejně tak děkuji všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují své odchovy.

Vyhodnocení výsledků bonitací za období 2012 – 2015 bude podrobně rozepsáno v ročence.

Hodnocení DKK a DLK

V roce 2015 byla vyhodnocena DKK u 81 ČSV (33 psů a 48 fen), z toho:

DKK A: 65 ČSV - 24 psů a 41 fen
DKK B: 9 ČSV - 6 psů a 3 feny
DKK C: 3 ČSV - 1 pes a 2 feny
DKK D: 4 ČSV - 2 psi a 2 feny
DKK E: v roce 2015 se u hodnocených psů nevyskytl

Stupněm DKK A bylo tedy hodnoceno 80,2%, stupni A a B pak 91,4% ze všech vyhodnocených ČSV. DLK byla v roce 2015 vyhodnocena u 79 ČSV, z toho 33 psů a 46 fen. Všichni jedinci vyhodnocení na DLK v roce 2015 byli hodnoceni stupněm 0-0.

Závěrem...

...tak jako i v minulém roce, přeji všem majitelům ČSV mnoho krásných chvil prožitých s jejich vlčáky a chovatelům mnoho chovatelských úspěchů. Přitom na chovatele opět apeluji, aby aktivně komunikovali s chovatelskou komisí. Opět opakuji, že bez vzájmené komunikace a oboustranného pochopení se chov plemene a jeho šlechtění rozpadne v realizaci jednotlivých spojení, bez jasného cíle a jakékoliv perspektivy. Společným cílem nás všech by měli být českoslovenští vlčáci jednak svým fenotypem co nejlépe odpovídající standardu, ale také s genotypově ukotvenými žádanými vlastnostmi, včetně dobrého zdraví.

Lucie Novoveská, hlavní poradce chovu

Z galerie