Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 67 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Jednání KRK KCHČSV, Humpolec, 3.12.2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 12. 2016 10:09 Zveřejněno 6. prosinec 2016
Napsal Jaroslava Smištíková Zobrazeno: 1313

Přítomni: Ing. Petra Dušánková, Marie Hartmanová, Bc. Jaroslava Smištíková
Schůze zahájena 11:30

1) Změna Zápisního a chovatelského řádu KCHČSV, bod V.6:

KRK KCHČSV předkládá Korespondenční konferenci delegátů KCHČSV ke schválení návrh změny bodu V.6. Zápisního a chovatelského řádu KCHČSV:
Změny vyznačeny barevně, část textu vypuštěna.


V.6 Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. Nežádoucí krytí je chovatel povinen neprodleně oznámit chovatelské komisi. O způsobu jeho vyřešení rozhodne chovatelská komise v souladu se zápisním a chovatelským řádem.
Nezbytným podkladem řešení jsou testy paternity, které chovatel musí na své náklady zajistit u všech štěňat nejpozději 3 měsíce od data jejich narození, a uhrazení zvláštního poplatku 1000,- Kč na účet KCHČSV za každé zapsané štěně, při každém opakovaném podobném případu vždy dvojnásobek částky předchozí. O upuštění od úhrady může rozhodnout pouze výbor KCHČSV na základě písemné žádosti chovatele, ke které jsou již přiloženy všechny testy paternity. Při nedoložení testů paternit nebude přihláška k zápisu štěňat odeslána na Plemennou knihu a chovateli bude automaticky pozastaveno vydávání krycích listů na feny v jeho majetku do doby, než testy paternity vrhu doloží a uhradí zvláštní poplatek. a to pouze v případě, že nežádoucí krytí bylo
neprodleně oznámeno chovatelské komisi.
V případě, že nejsou zdravotní nebo překážky příbuznosti, a že testy paternity potvrdí deklarované spojení, může chovatelská komise rozhodnout o vydání PP pro štěňata z tohoto vrhu. Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V opačném případě může výbor označit štěňata s PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP.

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

2) Podnět Chovatelské komise k řešení nedodaných paternit k vrhu G Tawy (nar. 13.11.2015) chovatelky Lenky Brzobohaté, podáno 19.9.2016 (Příloha č. 1)

KRK konstatuje: Řešením podnětu se stejným obsahem se zabýval Výbor KCHČSV na mimořádné schůzi Výboru KCHČSV s účastí CHK v Pávově dne 28.10.2016. Tato mimořádná schůze ustanovila Kárnou komisi, která rozhodla dne 16.11.2016. Proti rozhodnutí Kárné komise se Lenka Brzobohatá odvolala ke KRK KCHČSV, bude společně projednáno v bodě č. 5 této schůze.

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

3) Podnět Ing. Karla Skoupého, podáno 22.10.2016 (Příloha 2):
a) na neúplnost zápisu z korespondenční schůze chovatelské komise ze dne 9.10.2016.

KRK pokládá zápis z korespondenční schůze CHK ze dne 9.10.2016 za dostatečně vyhovující.
Program schůze a úkoly plynoucí ze zápisu byly splněny.
Text návrhu CHK je zveřejněn jako příloha č. 1 zápisu z mimořádné schůze Výboru KCHČSV s účastí CHK v Pávově dne 28.10.2016, které se týká.

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

b) na přezkoumání postupu chovatelské komise při svolání a průběhu korespondenční schůze chovatelské komise:

KRK KCHČSV považuje podnět Ing. Karla Skoupého za bezpředmětný a odkazuje na ZaChŘ KCHČSV, bod IV.2. Chovatelská komise byla usnášeníschopná. Postup svolání schůze CHK není ZaChŘ upraven.

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

4) Podnět Vojtěcha Kouřila k přezkoumání postupu chovatelské komise a závěrů výboru KCHČSV (Příloha 3):

KRK konstatuje: Došlo k porušení ZaChŘ KCHČSV ze strany chovatelské komise. Daná situace byla řešena na mimořádné schůzi výboru KCHČSV a CHK v Pávově dne 28.10.2016.
KRK akceptuje řešení navržené Výborem KCHČSV v bodě 9 v zápisu z mimořádné schůze výboru KCHČSV a CHK v Pávově dne 28.10.2016.

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

6) Odvolání Lenky Brzobohaté proti rozhodnutí kárné komise KCHČSV vydanému dne 16.11.2016 (Příloha 4):

KRK informuje: Odvolání bylo doručeno ve třech exemplářích, ve dvou různých zněních. Poprvé dne 17.11.2016 e-mailem (viz Příloha 5), podruhé dne 29.11.2016 e-mailem a potřetí dne 1.12.2016 doporučenou poštou na adresu předsedy KRK (viz Příloha 6).

Ke dni 3.12.2016 byly Lenkou Brzobohatou předány parentitní protokoly (tj. ověření rodičovství) 6 štěňat vrhu G Tawy z celkového počtu 8. Zbývá dodat parentitní protokoly 2 štěňat a jednotlivé DNA profily všech 8 štěňat.

KRK konstatuje: Došlo k porušení Stanov a ZaChŘ KCHČSV jak ze strany Lenky Brzobohaté, tak ze strany chovatelské komise jako orgánu, jehož byla Lenka Brzobohatá v té době členem.

V roce 2015 byla Lenka Brzobohatá též členem Výboru KCHČSV. Z dokumentace chovatelské komise, kterou si KRK vyžádala, vyplývá, že někteří členové Výboru byli o situaci a jejím průběhu po celou dobu informováni. KRK vyslovuje nesouhlas s nečinností Výboru KCHČSV v této záležitosti.

Přijatá opatření jsou v souladu se Stanovami KCHČSV a ZaChŘ KCHČSV, viz Usnesení KRK KCHČSV (Příloha 7).

Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková

Schůze ukončena 17:37

Zapsala Jaroslava Smištíková

Přílohy ke stažení:

  1. Podnět Chovatelské komise k řešení nedodaných paternit k vrhu G Tawy (nar. 13.11.2015) chovatelky Lenky Brzobohaté
  2. Podnět Ing. Karla Skoupého, podáno 22.10.2016
  3. Podnět Vojtěcha Kouřila k přezkoumání postupu chovatelské komise a závěrů výboru KCHČSV
  4. Odvolání Lenky Brzobohaté proti rozhodnutí kárné komise KCHČSV vydanému dne 16.11.2016
  5. Odvolání 1
  6. Odvolání 2
  7. Usnesení KRK KCHČSV

Z galerie