Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 83 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z mimořádné schůze výboru KCHČSV s účastí CHK, Pávov, 28.10.2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 24. 1. 2017 14:01 Zveřejněno 1. listopad 2016
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1629

Přítomni:
Výbor KCHČSV: Lenka Brzobohatá, Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch
Chovatelská komise: Lenka Brzobohatá, Daniela Čílová, Jiří Drábek, Dana Matušincová, Kamila Nováková, Lucie Novoveská, Monika Tichá
Hosté: David Seibt (zapisoval)
KRK KCHČSV: Jaroslava Smištíková – předseda KRK – v případě potřeby přítomna na telefonu

Schůzi svolal v souladu s §7 čl. 1.2.3 Stanov KCHČSV předseda KCHČSV Karel Skoupý dne 10. 10. 2016.
Schůze zahájena v 9:30.

 

Program:

1. Příprava podkladů k podání daňového přiznání
2. Příprava podkladů k vyúčtování dotace
3. Příprava podkladů pro změny a doplnění bonitační karty
4. Posouzení nabídky GenRex na vyhotovení ISAG standardizovaných profilů již vyhodnocených jedinců
5. Žádost Jaroslavy Mrkosové o souhlasné stanovisko KCHČSV k její aprobaci na rozhodčího z exteriéru pro ČSV
6. Projednání nežádoucího krytí feny Agri Dagi Norský Vlk
7. Projednání nežádoucího krytí feny Bára Šestajovické pláně
8. Jmenování kárné komise a určení kárného žalobce na základě podnětu CHK zaslaného výboru dne 9. 10. 2016 ve 23:25 ve věci provinění Lenky Brzobohaté (stávající členky CHK bez hlasovacího práva) proti ZaCHŘ
9. Projednání složení a činnosti chovatelské komise s ohledem na postup chovatelské komise v případech nechtěných krytí
10. Vzetí na vědomí odstoupení stávajícího předsedy KCHČSV Karla Skoupého z funkce a výboru KCHČSV a Lenky Brzobohaté z výboru KCHČSV a CHK
11. Projednání svolání korespondenční konference

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Projednání bodů:

1. Příprava podkladů pro daňové přiznání

Vzhledem ke změně legislativy ZoU a dalších navazujících zákonů je potřeba aktualizovat systém vedení pokladen klubu KCHČSV, který je v současné době nevyhovující. Z platné legislativy vyplývá pro klub povinnost vedení účetnictví, provedení každoroční účetní uzávěrky, podání daňového přiznání na FÚ a  provedení každoroční inventarizace majetku. Mimo jiné klub jako právnická osoba musí vystupovat jako jedna účetní jednotka, tzn. vést jedno účetnictví, na základě kterého se podá daňové přiznání.
Výbor KCHČSV pověřuje na základě předložených informací, aby pokladník KCHČSV oslovil externího daňového poradce/účetního a zjistil možnosti vedení účetnictví (zda je pro klub lepší externí účetní nebo se provede aktualizace vedení pokladen a účetnictví povede pokladník KCHČSV). Výbor schvaluje pro tyto účely uvolnit potřebnou částku za účelem najmutí daňového poradce, která bude proplacena na základě pokladního dokladu z celostátní pokladny.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Příprava podkladů k vyúčtování dotace

Na základě informací vyplývajících z podmínek Smlouvy o poskytování sportovních a organizačních služeb, program: V – činnost sportovních svazů má klub mimo jiné povinnost vést oddělené účetnictví o prostředcích ze státní dotace v daňové evidenci. Řešeno v bodě 1.

K informaci

3. Příprava podkladů pro změny a doplnění bonitační karty

Výbor KCHČSV ustanovuje pracovní skupinu k projednání návrhu změn a doplnění bonitační karty ve složení: Kamila Nováková, Dana Matušincová, Jiří Drábek, Monika Tichá, Karel Skoupý. Termín pro předložení uceleného návrhu výboru pro projednání s KCHČSV SR do 31. 1. 2017.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Posouzení nabídky GenRex na vyhotovení ISAG standardizovaných profilů již vyhodnocených jedinců

Laboratoř GenRex zaslala výboru KCHČSV certifikát ISAG s vyhodnocením srovnávacích testů, podle něhož spadá do ranku 3 s úspěšností 90 – 94,9 %. V souladu s doporučením Konference KCHČSV ze dne 25. 6. 2016 – návrh č. 35 schváleným jednomyslně ve znění: „Konference ukládá celostátnímu výboru, aby dořešil situaci vzniklou zrušením spolupráce s laboratoří GenRex a doporučuje, aby v případě potřeby opakování testování DNA profilu u jedinců, kteří mají DNA profil u GenRexu zpracován, uhradil s tím spojené náklady klub majiteli jedince buď přímo, nebo formou slevy z členského poplatku. V případě, že GenRex doloží výsledky srovnávacích testů ISAG, doporučuje konference využít jeho nabídky a na náklady klubu nechat u laboratoře GenRex dopracovat standardizované DNA profily u již (dle původní metodiky GenRex) zpracovaných DNA profilů.“ Výbor KCHČSV vyžádal nabídku laboratoře GenRex na dopracování standardizovaných DNA profilů u jedinců, kteří byli testování v laboratoři před zrušením spolupráce. Jedná se celkem o 69 jedinců, z toho jeden bez PP. Celkem tedy 68 jedinců s PP, cena za jeden vystavený certifikát dle nabídky je 150,- Kč, celkem 10200,- Kč. Výbor se usnesl, že případy, kdy bude potřeba znovu zhotovit nový DNA profil, budou řešeny individuálně na náklady klubu v souladu s rozhodnutím konference. V případě potřeby budou DNA profily na přepracování zasílány u ČIA akreditovaným (pro metodu určování genetického profilu a ověření paternity) a ISAG certifikovaným laboratořím spadajícím pod Rank 1 (chybovost max. 2%). GenRex v současné době spadá pod Rank 3 (chybovost 5 - 10 %, ČMKU doporučuje využívat laboratoře s Rank 1, max. Rank 2). Výbor KCHČSV konstatuje, že laboratoř GenRex zatím nesplňuje všechny podmínky stanovené konferencí delegátů konané dne 25. 6. 2016 v Praze - Slivenci (laboratoř nemá akreditaci na metodu určování genetického profilu a ověření paternity), proto nelze v této situaci obnovit spolupráci s laboratoří GenRex.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0


5. Žádost Jaroslavy Mrkosové o souhlasné stanovisko KCHČSV k její aprobaci na rozhodčího z exteriéru pro ČSV

Výbor KCHČSV souhlasí s aprobací Jaroslavy Mrkosové na rozhodčí z exteriéru pro plemeno československý vlčák za podmínky, že minimálně dvě hospitace budou uskutečněny na klubové či speciální výstavě, nebo na bonitaci.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0


6. Projednání nežádoucího krytí feny Agri Dagi Norský vlk

Dne 17. 10. 2016 CHK předala výboru informaci o nežádoucím krytí feny Agri Dagi Norský vlk. Výbor konstatuje, že CHK bude postupovat v souladu s klubovými řády, tedy přihláška k zápisu štěňat bude zaslána plemenné knize až po doložení všech paternit štěňat z tohoto krytí. Vzhledem k tomu, že jsou oba rodiče chovní a jedná se o opakované spojení, výbor KCHČSV v souladu se ZaCHŘ promine chovatelce pokutu 1000 Kč za každé zapsané štěně, pokud chovatelka doloží paternity štěňat spolu s Přihláškou k zápisu štěňat v termínu určeném ZaCHŘ.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0


7. Projednání nežádoucího krytí feny Bára Šestajovické pláně

Dne 28. 10. 2016 předsedkyně CHK předala výboru informaci o nahlášení možného nežádoucího krytí feny Bára Šestajovické pláně. Výbor konstatuje, že CHK bude postupovat v souladu s klubovými řády, tedy přihláška k zápisu štěňat bude zaslána plemenné knize až po doložení všech paternit štěňat z tohoto krytí. Chovatel je povinen doložit paternity štěňat spolu s Přihláškou k zápisu štěňat v termínu určeném ZaCHŘ. Výbor konstatuje, že pokud se nežádoucí krytí potvrdí, ukládá výbor majitelce feny pokutu 1000 Kč za každé zapsané štěně (vzhledem k tomu, že by se jednalo o
opakovaný prohřešek majitelky feny).


Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Jmenování kárné komise a určení kárného žalobce

Dne 9. 10. 2016 zaslala HPCH výboru podnět (viz. příloha zápisu) proti chovatelce Lence Brzobohaté pro porušení ZaCHŘ KCHČSV. Dle CHK chovatelka porušila čl. V.6 ZaCHŘ KCHČSV tím, že nedodala testy paternity k vrhu G Tawy. CHK požaduje od výboru KCHČSV pozastavení chovatelského servisu chovatelce ode dne 9. 10. 2016 až do dodání testů paternity štěňat. Výbor KCHČSV konstatuje, že o pozastavení chovatelského servisu může rozhodnout buď výbor příslušné územní pobočky v souladu s postupem uvedeným v čl II.7 ZaCHŘ KCHČSV, nebo kárná komise.
Výbor KCHČSV určuje v souladu s §11 čl. 2.4 kárného žalobce: Kamila Nováková
Výbor KCHČSV jmenuje v souladu s §11 čl. 2.1 kárnou komisi: Daniel Matušinec – předseda, členové Jan Gorel, Romana Yates.
O vyslovení viny kárně obviněného a uložení kárného opatření rozhodne kárná komise v souladu s §11 čl. 2.2 a čl. 2.3 Stanov KCHČSV.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr
Treppesch, Petr Hurda
Proti: 0
Zdržel se: Lenka Brzobohatá

Z dalšího jednání se omluvil Petr Hurda.

Výbor KCHČSV si vyžádal písemné stanovisko Lenky Brzobohaté, které je přílohou tohoto zápisu.
Výbor KCHČSV dále konstatuje, že kárné opatření vstupuje v platnost dnem, kdy o něm kárná komise rozhodne a kdy je sděleno kárně obviněnému, pokud se tento neodvolá. Výbor dále stanovuje, že – bez ohledu na uložené kárné opatření – bude v budoucnu uznána chovnost pouze těm jedincům z vrhu G Tawy, kteří kromě dalších podmínek nutných k uchovnění doloží také testy paternity.


Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Karel Skoupý, Petr Treppesch
Proti: 0
Zdržel se: Lenka Brzobohatá


9. Projednání složení a činnosti chovatelské komise s ohledem na postup chovatelské komise v případě řešení nechtěných krytí

Výbor konstatuje, že v případě řešení nechtěných krytí je CHK povinna postupovat v souladu s klubovými řády, zejména žádosti o PP na plemennou knihu nezasílat bez doložených kompletních paternit štěňat. Výbor pověřuje Jiřího Drábka evidencí žádostí o krycí listy a kontrolou jejich vyřízení ve stanovených termínech a zajištěním komunikace mezi CHK a výborem. O nežádoucích krytích výbor rozhodne bez zbytečných odkladů podle V.6 ZaCHŘ a informuje CHK o výsledku. Tímto opatřením chce výbor zefektivnit komunikaci mezi CHK a výborem a zlepšit servis poskytovaný chovatelům.

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Lenka Brzobohatá, Kamila Nováková, Petr Treppesch, Karel Skoupý
Proti: 0
Zdržel se: 0


10. Vzetí na vědomí odstoupení stávajícího předsedy KCHČSV Karla Skoupého z funkce a výboru KCHČSV a odstoupení Lenky Brzobohaté z výboru KCHČSV a CHK

Výbor KCHČSV bere na vědomí odstoupení předsedy KCHČSV z funkce i z výboru KCHČSV. Oznámení o odstoupení (viz. příloha zápisu) bylo podáno k rukám tajemnice KCHČSV dne 9. 10. 2016. Funkce zaniká vzetím na vědomí oznámení o odstoupení výborem KCHČSV. Výbor KCHČSV bere na vědomí odstoupení Lenky Brzobohaté z členství ve výboru a z členství v chovatelské komisi KCHČSV. Oznámení o odstoupení (viz. příloha zápisu) bylo podáno k rukám tajemnice KCHČSV dne 26. 10. 2016. Funkce zaniká vzetím na vědomí oznámení o odstoupení výborem KCHČSV.

K informaci

11. Projednání svolání korespondenční konference

Vzhledem k odstoupení dvou členů z celostátního výboru KCHČSV (oba členové moravské pobočky) ke dni 28. 10. 2016 výbor pověřuje tajemníka KCHČSV svoláním korespondenční konference delegátů. Programem korespondenční konference bude:
• tajná volba dvou členů celostátního výboru z moravské členské základny
• zplnomocnění výboru k dořešení sídla klubu
• úprava znění usnesení o povinnosti zřídit dva kruhy a současně posuzovat svod a bonitace

Pro: Hana Černohorská, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Petr Treppesch
Proti: 0
Zdržel se: 0

Přítomní členové výboru a hosté – delegáti konference přednesli tyto návrhy:
Milan Pavlíček
Marta Nobarová
Marie Nečasová (dříve Bulíková)
Roman Krčmář

K informaci

Návrh zápisu přečten a odsouhlasen přítomnými. Schůze ukončena 14:45.

V Pávově dne 28. 10. 2016

Zapsala
Hana Černohorská

Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1: Podnět CHK zaslaný výboru dne 9. 10. 2016
Příloha č. 2: Oznámení o odstoupení Karla Skoupého z funkce předsedy KCHČSV a z členství ve výboru ze dne 9. 10. 2016
Příloha č. 3: Oznámení o odstoupení Lenky Brzobohaté z členství ve výboru KCHČSV a členství v CH bez hlasovacího práva ze dne 26. 10. 2016
Příloha č. 4: Vyjádření Lenky Brzobohaté vyžádané výborem KCHČSV zaslané dne 8. 10. 2016Příloha č. 5: Rozhodnutí kárné komise, Jevišovice, 16.11.2016

Z galerie