Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 219 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z konference KCHČSV - 25.6.2016

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 24. 7. 2016 12:52 Zveřejněno 21. červenec 2016
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1911

Přítomní delegáti (10 delegátů za územní pobočku pro Čechy, 9 delegátů za územní pobočku pro Moravu a Slezsko): Andrlová, Čílová, Hartmanová, Hurda, Nováková, Novoveská, Jahelková, Treppesch, Soukupová, Zeisek, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Nečasová, Kouřil, Černohorská, Krčmář, Smištíková
Hosté: Kotulánová, Šesták, Dragonari L.

Konferenci zahájil odstupující předseda KCHČSV Ing. Karel Skoupý přivítáním delegátů v 10:00 hod. Bylo konstatováno, že konference se účastní 19 delegátů z 19-ti možných a konference je usnášeníschopná.

I. VOLBA SČÍTACÍ KOMISE

Navrženi: Roman Krčmáč, Miroslav Šesták, Jana Kotulánová

Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Sčítací komise v uvedeném složení byla zvolena 18-ti hlasy.

II. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO A ZAPISOVATELE

Dle Stanov KCHČSV koferenci předsedá odstupující předseda a zápis pořizuje odstupující tajemník.
Nebyl vznesen žádný návrh na předsedajícího konfrerence, konferenci předsedá odstupující předseda Ing. Karel Skoupý.
Odstupující tajemník Zdeněk Havlík navrhl jako zapisovatele Lenku Dragonari a z dalšího jednání se omluvil. Jiné návrhy nevzneseny. Hlasování o navrženém zapisovateli:

Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem konference byla zvolena Lenka Dragonari 19-ti hlasy.

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE

Program konference navržený výborem KCHČSV:
I. Volba sčítací komise
II. Volba předsedajícího konference a zapisovatele
III. Schválení programu konference
IV. Schválení jednacího řádu konference
V. Kontrola plnění usnesení
VI. Zpráva o činnosti
VII. Zpráva o hospodaření
VIII. Zpráva KRK
IX. Zpráva o chovu
X. DNA profily – GenRex, odpovědi na dotazy výboru KCHČSV
XI. Volba výboru a KRK KCHČSV
XII. Projednávání návrhů
XIII. Různé
XIV. Usnesení
XV. Závěr

Protinávrh: Václav Zeisek navrhuje zařadit bod Volba výboru a KRK KCHČSV až za bor Různé.
Hlasování o protinávrhu:
Pro: 13
Proti: 4
Zdržel se: 2
Program konference s navrženou změnou byl schválen 13-ti hlasy (posunuto číslování X. – XIII.)

IV. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE

Návrh jednacího řádu byl uveden ve sborníku, který byl všem delegátům zaslán dne e-mailem a v tištěné formě jej obdrželi při prezenci.

Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Jednací řád konference byl schválen 19-ti hlasy

V. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

Přednesl odstující předseda Ing. Karel Skoupý. Kontrola plnění usnesení minulé konference je přílohou tohoto zápisu.

K informaci

VI. ZPRÁVA O ČINNOSTI

Přednesl odstující předseda Ing. Karel Skoupý. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu.

K informaci

VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přednesla odstupující pokladnice Magda Andrlová. Zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu.

K informaci

VIII. ZPRÁVA KRK

Přednesla odstupující předsedkyně KRK Jaroslava Smištíková. Zpráva KRK je přílohou tohoto zápisu.

K informaci

IX. ZPRÁVA O CHOVU

Přednesla HPCH Lucie Novoveská. Zpráva o chovu je přílohou tohoto zápisu.

K informaci

X. DNA PROFILY – GENREX, ODPOVĚDI NA DOTAZY VÝBORU KCHČSV

Výbor KCHČSV zaslal dopis s dotazy a pozváním na konferenci laboratoři GenRex. Na tento dopis laboratoř GenRex oficálně odpověděla dopisem, z osobní účasti na konferenci se její zástupci omluvili kvůli pracovním povinnostem (účast na výstavě v Náměšti na Hané). Odpověď přečetl Ing. Karel Skoupý.

K informaci

XI. PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Plné znění návrhů včetně jejich zdůvodnění je uvedeno ve Sborníku, který je přílohou tohoto zápisu.

Body k projednání plynoucí z činnosti KRK

Zaslala předsedkyně KRK Jaroslava Smištíková

Zrušení bodu minulé konference projednaného pod číslem 27. Konstatováno, že je předmětem nového návrhu č. XX a bude projednáno v rámci tohoto návrhu.

Pozastavení platnosti bodu minulé konference projednaného pod číslem 19. Konstatováno, že je předmětem nového návrhu č. 6 a bude projednáno v rámci tohoto návrhu.

Odstupující předsedkyně KRK souhlasí s projednáním v rámci nových bodů k projednání.

Návrh č. 1 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Jaroslava Smištíková

Návrh na změnu nejvyššího orgánu KCHČSV z Konference delegátů na Členskou schůzi.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Čílová, Drábek, Hartmanová, Jahelková, Krčmář, Novoveská, Smištíková, Soukupová – celkem 9
Proti: Hurda, Matušincová, Nováková, Zeisek – celkem 4
Zdržel se: Brzobohatá, Černohorská, Kouřil, Nečasová, Skoupý, Treppesch – celkem 6
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 2 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Helena Jahelková

Návrh na změnu nejvyššího orgánu KCHČSV z Konference delegátů na Valnou hromadu.

Návrh byl stažen navrhovatelkou v průběhu diskuze o návrhu č. 1 – nehlasováno.

Návrh č. 3 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Karel Skoupý, Pavel Hanuška

Doplnění písm. g) do §7 čl. 1.3.3 – specifikace činností KRK.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 4 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Jaroslava Smištíková

Doplnění možnosti svolání korespondenční schůze KRK do §7 čl. 1.3.2: Neodkladné záležitosti může KRK projednat korespondenčně, je však nutné, aby hlasovali všichni členové KRK.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 5 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Roman Krčmář

Pokladník jako zvláště volená / jmenovaná funkce. V diskuzi upřesněna formulace: Pokladník bude ve Stanovách vyčleněn z povinně ustanovených funkcí členů výboru. Pokladník bude funkcí jmenovanou výborem KCHČSV (resp. územní pobočky), může se jednat i o externí osobu. Bude opraveno v příslušných pasážích Stanov KCHČSV – tzn. §7 čl. 1.2.2.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Černohorská – celkem 1
Návrh byl schválen.

Návrh č. 6 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Karel Skoupý

V důsledku pozastavení platnosti článku I.4 písm. b) ZaCHŘ KCHČSV a v souladu s vyjádřením KRK:
V článku I.4 ZaCHŘ KCHČSV vypustit písm. b) a c) – tj. uvedení do souladu s předpisy vyšší právní síly, nutno provést.
Text pod výše uvedenými písmeny přesunout v plném znění do čl. III.2 ZaCHŘ KCHČSV jako nová písm. g) a h). Delegáti konference byli výslovně upozorněni, že v případě neschválení tohoto návrhu přesunovaný text vypadává ze ZaCHŘ KCHČSV bez náhrady, protože uvedení do souladu s předpisy vyšší právní síly je nutností.

Výsledky hlasování:
Pro: Brzobohatá, Černohorská, Drábek, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Skoupý – celkem 8
Proti: Nováková, Soukupová – celkem 2
Zdržel se: Andrlová, Čílová, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Novoveská, Smištíková, Treppesch, Zeisek – celkem 9
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 7 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Karel Skoupý

Doplnění ZaCHŘ KCHČSV, čl. IV.6 o písmeno D) Volný chov za podmínky, že první dva vrhy na každé feně odchová chovatel v chovu řízeném. Další podmínky – viz. kompletní specifikace návrhu ve Sborníku.

Protinávrh: Jaroslava Smištíková
Tento doplněný druh chovu nazvat chovem KONTROLOVANÝM. Definice dle původního návrhu s níže uvedenými změnami:
Povinně odchovaných prvních 5 vrhů v chovatelské stanici v řízeném chovu (písm. a).
Koeficient ztráty předků (AVK) musí být minimálně 85% pro 5 generací, pro 4 generace neuvádět (písm. c).
Koeficient příbuzenské plemenitby (COI) musí být maximálně 10% pro 5 generací, pro 4 generace neuvádět (písm. d).
Chovatel je povinen doložit, že minimálně jeden z rodičů štěňat je DM N/N a DW N/N. Za průkazné jsou považovány výsledky zpracované akreditovanými a certifikovanými laboratořemi (písm. g).
Každý plemeník smí být v rámci ČR v jednom kalendářním roce využit pro kontrolovaný chov pouze 2x, další využití je možné pouze v chovu řízeném (písm. j).

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Andrlová, Čílová, Hartmanová, Hurda, Kouřil, Krčmář, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 13
Proti: Drábek, Matušincová – celkem 2
Zdržel se: Brzobohatá, Černohorská, Jahelková, Nečasová – celkem 4
Protinávrh byl schválen – o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 8 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Miroslav Šesták

Doplnění čl. III.2 Podmínky chovnosti o doložení výsledků testu DM a DW.

Protinávrh č. 1: Jiří Drábek
Zavedení povinného testování DM a DW pouze pro feny.

Protinávrh č. 2: Lucie Novoveská
Nezavádět povinné testování. V případech, kdy hrozí, že ze spojení by mohl vzejít DM/DM a/nebo DW/DW jedinec (zahrnuje i spojení, kdy jeden z rodičů je nosič a druhý není testován), opravňuje konference chovatelskou komisi odmítnout vystavit na takové spojení krycí list.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Protinávrh č. 2 byl schválen – o protinávrhu č. 1 a původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 9 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Miroslav Šesták

Zvýšení věkové hranice pro RTG vyšetření DKK a DLK na 20 měsíců.

Výsledky hlasování:
Pro: Krčmář, Skoupý – celkem 2
Proti: Andrlová, Černohorská, Čílová, Hartmanová, Jahelková, Kouřil, Matušincová, Nováková, Novoveská, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 13
Zdržel se: Brzobohatá, Drábek, Hurda, Nečasová – celkem 4
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 10 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Hynek Hajler

Snížení věkové hranice pro RTG vyšetření DKK a DLK na 12 měsíců.

Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch – celkem 18
Zdržel se: Zeisek – celkem 1
Návrh nebyl schválen.

Změna pořadí projednávání návrhů
Projednání návrhu č. 18 bylo na základě návrhu a souhlasu přítomných delegátů přesunuto před projednání návrhu č. 11. Důvod: V případě schválení návrhu 18A by jednání o dalších návrzích týkajících se svodů mladých byla bezpředmětná.

Návrh č. 18 Návrh na zrušení / změnu režimu svodu mladých

Navrhovatel: Monika Soukupová

Návrh 18A: Zrušení svodů mladých jako součásti bonitace. V případě neschválení:
Návrh 18B: Zřízení druhého kruhu v den bonitace, souběžné posuzování svodů. Změna formulace proti znění ve sborníku: Svod by vykonávala určená proškolená osoba – člen výboru pořádající pobočky, chovatelské komise nebo jiná odborně způsobilá osoba pověřená výborem pořádající pobočky.

Výsledky hlasování – návrh 18A:
Pro: Kouřil, Soukupová – celkem 2
Proti: Černohorská, Jahelková, Krčmář, Matušincová, Skoupý, Zeisek – celkem 6
Zdržel se: Andrlová, Brzobohatá, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Nečasová, Nováková, Novoveská, Smištíková, Treppesch – celkem 11
Návrh nebyl schválen.

Výsledky hlasování – návrh 18B:
Pro: Andrlová, Čílová, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Nováková, Novoveská, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 11
Proti: Brzobohatá, Černohorská, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Skoupý – celkem 7
Zdržel se: Drábek – celkem 1
Návrh byl schválen.

Návrh č. 11 Návrh na doplnění BŘ KCHČSV

Navrhovatel: Karel Skoupý

Doplnění doporučené věkové hranice pro svod mladých – 6 měsíců. V současnosti běžná praxe, ale nikde v řádech není zakotveno.

Protinávrh: Dana Matušincová
Stanovení minimální věkové hranice pro svod mladých na 7 měsíců. Platnost od následujícího svodu.

Výsledky hlasování – protinávrh:
Pro: Brzobohatá, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Treppesch, Zeisek – celkem 15
Proti: 0
Zdržel se: Andrlová, Černohorská, Nečasová, Soukupová – celkem 4
Protinávrh byl schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 12.1 Návrh na změnu BŘ KCHČSV

Navrhovatel: Helena Jahelková

Návrh na místě korigován následovně:
Návrh 12.1A: Povahy Ob nově z chovu vyřazovat, povahu povolit přebonitovat až 3x. V případě neschválení:
Návrh 12.1B: Povolit chov s omezeními
- a) pouze spojení s partnerem Og, Of, Oh, Oi, Oj
- b) povolit pouze jeden vrh, na základě výsledků bonitací min. 50% potomků povolit další vrh – podmínkou je, že u potomků nesmí být vyhodnocena povaha Ob nebo vylučující povahy Oa, Oe
Body a) a b) hlasovány samostatně jako návrh 12.1Ba a 12.1Bb.

Výsledky hlasování – návrh 12.1A:
Pro: Drábek, Hurda, Jahelková, Nováková, Treppesch – celkem 5
Proti: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Hartmanová, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Zeisek – celkem 13
Zdržel se: Nečasová – celkem 1
Návrh nebyl schválen.

Výsledky hlasování – návrh 12.1Ba:
Pro: Andrlová, Čílová, Drábek, Hurda, Jahelková, Krčmář, Matušincová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Soukupová, Treppesch – celkem 12
Proti: Hartmanová, Kouřil, Smištíková – celkem 3
Zdržel se: Brzobohatá, Černohorská, Nečasová, Zeisek – celkem 4
Návrh byl schválen.

Výsledky hlasování – návrh 12.1Bb:
Pro: Jahelková, Krčmář – celkem 2
Proti: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hurda, Kouřil, Matušincová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Zeisek – celkem 13
Zdržel se: Hartmanová, Nečasová, Nováková, Treppesch – celkem 4
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 12.2 Návrh na natočení instruktážního videa pro figuranta na bonitaci

Navrhovatel: Helena Jahelková

Návrh na natočení instruktážního videa pro proškolení figuranta provádějícího na bonitaci test povahy. Video bude vloženo na klubové www stránky. Konference konstatuje, že není požadavek na jednoho figuranta pro všechny bonitace je pouze doporučující, nikoliv závazný. Volba figuranta je v kompetenci územní pobočky pořádající bonitaci.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 12.3 Návrh na zasílání videozáznamu z bonitací

Navrhovatel: Helena Jahelková

Videozáznamy jsou uloženy u konkrétních osob. Majiteli psa bude videozáznam bonitace jeho psa poskytnut na DVD za poplatek.

Protinávrh: Karel Skoupý
Konference ukládá územním pobočkám, aby na vyžádání poskytly videozáznam psa, kterého má žadatel v majetku za fixní poplatek 500,- Kč.

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Čílová, Drábek, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Nováková, Novoveská, Skoupý, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 14
Proti: Černohorská – celkem 1
Zdržel se: Hartmanová, Matušincová, Nečasová, Smištíková – celkem 4
Protinávrh byl schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 12.4 Návrh na zpracování ukázkových videozáznamů jednotlivých povah

Navrhovatel: Helena Jahelková

Návrh na zpracování a zveřejnění ukázkových videozáznamů jednotlivých povah v typickém projevu a jejich zveřejnění na klubových www stránkách.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Drábek, Jahelková, Matušincová, Treppesch, Zeisek – celkem 6
Proti: 0
Zdržel se: Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Hartmanová, Hurda, Kouřil, Krčmář, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 13
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 12.5 Návrh na zasílání ukázkových videozáznamů jednotlivých povah zahraničním klubům

Navrhovatel: Helena Jahelková

Vzhledem k neschválení návrhu 12.4 bezpředmětné – nehlasováno.

Návrh č. 13 Návrh na přesunutí svodu mladých ke klubové a speciální výstavě

Navrhovatel: Lenka Dragonari, Hana Křížová

Nehlasováno, problematika vyřešena hlasováním o návrhu 18, jehož projednání bylo posunuto na základě požadavku a odsouhlasení delegátů před návrh č. 11.

Návrh č. 14 Stanovení limitů pro bonitaci

Navrhovatel: Lenka Dragonari, Hana Křížová

Návrh na stanovení limitu počtu jedinců posouzených v jeden den na bonitaci a časového limitu pro posouzení jednoho jedince.

Protinávrh: Karel Skoupý
Konference konstatuje, že počet přijatých psů je v kompetenci pořádající územní pobočky, která má právo vyhlásit STOP STAV.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Matušincová – celkem 1
Protinávrh byl schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 15 Návrh na možnost vyhlášení mimořádné bonitace

Navrhovatel: Lenka Dragonari, Hana Křížová

V případě vysokého počtu přihlašovaných psů může pořádající pobočka vyhlásit termín mimořádné bonitace.

Protinávrh: Hana Černohorská
Obě územní pobočky budou pořádat v jednom roce minimálně 3 bonitace (tzn. v ČR celkem minimálně 6 bonitací za rok). V případě velkého počtu přihlášených mají územní pobočky právo vyhlásit libovolný počet dalších bonitací. (Poznámka k informaci – Karel Skoupý: Nejedná se o mimořádné bonitace, tento pojem předpisy KCHČSV neznají - všechny řádně vyhlášené bonitace jsou bonitacemi řádnými).

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Změna pořadí projednávání návrhů
Projednání návrhu č. 19 až 23 bylo na základě návrhu a souhlasu přítomných delegátů přesunuto před projednání návrhu č. 16. Důvod: Logické řazení navzájem souvisejících návrhů různých navrhovatelů, které se týká způsobu a změn v provádění bonitací.

Návrh č. 19 Návrh na změnu bonitační tabulky

Navrhovatel: Kamila Nováková

Návrh na zadávání kódu I9 a J9 v případě, že posuzovaný jedinec má bílé drápy (namísto zapisování do poznámky). Poznámka: Konstatováno, že v případě že je dráp plně bílý (ne jen např. špička), je do kódu zapisován, v poznámce je pak specifikováno, kolik bílých drápů se na které končetině nachází.

Návrh usnesení: Konference ukládá bonitační komisi sledovat výskyt bílých drápů a zapisovat je v případě výskytu do bonitačního kódu.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 20 Návrh na změnu bonitační tabulky
Návrh č. 21 Návrh na změnu bonitační tabulky

Navrhovatel: Kamila Nováková

Návrhy č. 20 a 21 byly vzhledem k tomu, že se jedná o tématicky stejné – pouze se navzájem doplňující – při projednávání se souhlasem navrhovatelky sloučeny a bylo o nich hlasováno společně.

Návrh na doplnění bonitační tabulky o další kódy, odlišující vady ve stupni projevu a o kódy, které se v populaci vyskytují a není pro ně v bonitační tabulce patřičný kód – v současnosti se tyto vady zapisují pouze do poznámky a nejsou tak následně ze zadaného kódu zřejmé.
V diskuzi bylo konstatováno, že doplnění bonitační tabulky bylo navrženo a projednáváno i se slovenským klubem v letech 2008 – 2010. Doplnění bylo navrhováno na základě statistického zhodnocení zadávaných poznámek z bonitačních karet za předešlých 6 let (zpracovala Dana Matušincová). Byly předloženy zápisy z těchto minulých jednání.

Návrh usnesení: Konference ukládá výboru KCHČSV a chovatelské komisi vytvoření pracovní skupiny a vytvoření návrhu doplnění bonitační tabulky s využitím návrhu Kamily Novákové a již zpracovaných a částečně projednaných návrhů z let 2008 až 2010. Konference ukládá pracovní skupině, aby návrh prezentovala a projednala s KCHČSV SR s dostatečným předstihem před příští konferencí. Konference ukládá výboru KCHČSV a chovatelské komisi, aby příští konferenci informovali o výsledku projednání s KCHČSV SR a předložili návrh doplněné bonitační tabulky ke schválení.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 22 Návrh na změnu BŘ KCHČSV

Navrhovatel: Kamila Nováková

Návrh na změnu popisu testu povahy – část střelba. Provádět střelbu a průchod civilní osoby jako samostatnou část testu povahy až po posouzení všech psů ve skupině osob a u kolíku tak, aby bylo vyloučeno ovlivnění chování psů s reakcí na střelbu ve skupině osob a u kolíku (útok figuranta s majitelem a bez majitele) střelbou u dříve posuzovaných jedinců.
Poznámka: Nejedná se o změnu současného testu povahy, pouze o změnu způsobu provedení.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Černohorská, Čílová, Drábek, Hurda, Jahelková, Krčmář, Matušincová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Soukupová – celkem 12
Proti: Hartmanová, Kouřil, Smištíková, Zeisek – celkem 4
Zdržel se: Brzobohatá, Nečasová, Treppesch – celkem 3
Návrh byl schválen.

Návrh č. 23 Návrh na změnu bonitační tabulky

Navrhovatel: Karel Skoupý, Jaroslava Smištíková

Návrh na zrušení kódu P1, P3, P5. Ponecháno pouze P14 u jedinců s vylučující vadou ve smyslu nechovný jedinec. Platnost od následující bonitace, bude dáno na vědomí KCHČSV SR. Na uznávání bonitací jedinců zapsaných v české PK v majetku osob s bydlištěm v ČR vykonaných na Slovensku se nic nemění.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 16 Návrh na změnu bonitační tabulky

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Návrh na zapisování výšky jedince přímo k písmenu A.

Protinávrh: Kamila Nováková
Přidat k problematice řešené v návrzích č. 20 a 21 – k projednání s KCHČSV SR.

Výsledky hlasování:
Pro: Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hurda, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Treppesch – celkem 13
Proti: Andrlová, Hartmanová, Jahelková, Smištíková, Soukupová – celkem 5
Zdržel se: Zeisek – celkem 1
Protinávrh byl schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 17 Návrh na delegování figuranta na bonitaci

Navrhovatel: Monika Soukupová

Návrh stažen navrhovatelkou, problematika projednána v rámci návrhu 12.2.

Návrh č. 24 Návrh na snížení členských příspěvků

Navrhovatel: Karel Skoupý

Návrh na snížení členského příspěvku na roky 2017 a 2018 na 350,- Kč a vyhodnocení ekonomického dopadu na příští konferenci.

Výsledky hlasování:
Pro: Brzobohatá, Čílová, Kouřil, Krčmář, Nečasová, Skoupý – celkem 6
Proti: Andrlová, Černohorská, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Matušincová, Nováková, Novoveská, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 13
Zdržel se: 0
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 25 Návrh na změnu bodovací tabulky k soutěži Pracovní jedinec roku

Navrhovatel: Daniela Adámková

Návrh na změnu bodového hodnocení u některých zkoušek.

Protinávrh č. 1: Karel Skoupý
Výbory územních poboček nominují členy pracovní skupiny ke zpracování aktualizované tabulky bodování Pracovní jedinec roku, koordinaci zajistí určený člen celostátního výboru.

Protinávrh č. 2: Petr Treppesch
Jmenování pracovní skupiny konferencí delegátů.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Matušincová, Nováková, Treppesch, Zeisek – celkem 10
Proti: 0
Zdržel se: Andrlová, Brzobohatá, Kouřil, Krčmář, Nečasová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 9
Protinávrh č. 2 byl schválen, o protinávrhu č. 1 a původním návrhu nehlasováno.

Vzhledem k odsouhlasení jmenování pracovní skupiny přímo konferencí zařazen návrh č. 25A:

Návrh č. 25A Návrh pracovní skupiny pro aktualizaci bodovací tabulky soutěže Pracovní jedinec roku

Navrhovatel: Konference delegátů

Návrh pracovní skupiny: Jiří Drábek, Kamila Nováková, Petr Hurda, Daniela Adámková, Marie Hartmanová, Petr Treppesch.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 15
Proti: 0
Zdržel se: Brzobohatá, Kouřil, Krčmář, Skoupý – celkem 4
Návrh byl schválen.

Návrh č. 26 Návrh na omezení vystavování KL na spojení s rizikem DM a DW

Navrhovatel: Helena Jahelková

Staženo, vyřešeno v rámci návrhu č. 8.

Návrh č. 27 Návrh na stanovení postupu odběru a zasílání krve pro DNA profil, test DW a DM

Navrhovatel: Helena Jahelková

Upravena formulace proti znění zveřejněném ve Sborníku:
Postup odběru a zaslání krve pro zpracování DNA profilu a pro test DM a DW obsahuje následující kroky:
- kontrola čipu psa
- provedení odběru krve
- zapečetění zkumavky
- potvrzení odběru krve veterinářem do PP psa
- potvrzení o odběru krve veterinářem do protokolu/formuláře laboratoře
- odeslání zapečetěné zkumavky a potvrzeného protokolu/formuláře majitelem psa nebo veterinářem
Laboratoř si zvolí majitel psa ze seznamu oprávněných laboratoří zpracovávajících DNA profil uvedených na www stránkách KCHČSV. Protokol/formulář vybrané laboratoře je povinen si zajistit majitel psa před odběrem a vzít ho sebou spolu s PP k odběru.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Kouřil – celkem 1
Návrh byl schválen.

Návrh č. 28 Návrh na změnu organizace výstav

Navrhovatel: Helena Jahelková

Na místě upravena formulace – vypuštění druhého odstavce návrhu dle sborníku:
Navrhuji na klubové/speciální výstavě zdvojnásobit počet rozhodčích (pro psy a feny), jak to bývá na některých klubových výstavách jiných plemen) a mít dva kruhy, kde posuzování probíhá současně.

Protinávrh: Karel Skoupý
Pořádání klubové a speciální výstavy je plně v kompetenci územních poboček, jimž přísluší právo zhodnotit počet přihlášených psů a tomu přizpůsobit organizaci výstavy.

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Protinávrh byl schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 29 Návrh na rozšíření zkoušek pro získání národního pracovního certifikátu

Navrhovatel: Helena Jahelková

Návrh stažen z jednání, rozhodnutí není v kompetenci konference delegátů KCHČSV.

Návrh č. 30 Návrh na zrušení spolupráce s laboratoří GenRex

Navrhovatel: Daniela Čílová

Návrh na zrušení spolupráce s laboratoří GenRex - laboratoř není dosud certifikovanou a akreditovanou laboratoří.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Nováková, Novoveská, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 12
Proti: 0
Zdržel se: Brzobohatá, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Skoupý – celkem 7
Návrh byl schválen.

Návrh č. 31 Návrh na změnu zkoušky z výkonu pro uznání titulu Klubový šampion

Navrhovatel: Petr Treppesch

Návrh na stanovení minimálně takové zkoušky, která obsahuje oddíly A, B, C. Stávající zkoušky zrušit.

Protinávrh č. 1: Marie Nečasová
Přejmenovat titul na Klubový výstavní šampion, podmínky ponechat.

Protinávrh č. 2: Jiří Drábek
Ponechat původní návrh a k němu doplnit zkoušku FH1.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Černohorská, Drábek, Hurda, Nováková, Jahelková, Treppesch, Zeisek – celkem 7
Proti: Hartmanová, Kouřil, Krčmář, Nečasová, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 7
Zdržel se: Andrlová, Brzobohatá, Čílová, Matušincová, Novoveská – celkem 5
Protinávrh č. 2 nebyl schválen.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 1:
Pro: Krčmář, Nečasová, Skoupý – celkem 3
Proti: Černohorská, Drábek, Hartmanová, Jahelková, Nováková, Smištíková, Treppesch, Zeisek – celkem 8
Zdržel se: Andrlová, Brzobohatá, Čílová, Hurda, Kouřil, Matušincová, Novoveská, Soukupová – celkem 8
Protinávrh č. 1 nebyl schválen.

Výsledky hlasování – původní návrh:
Pro: Černohorská, Drábek, Hartmanová, Hurda, Nováková, Treppesch, Zeisek – celkem 7
Proti: Andrlová, Čílová, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 11
Zdržel se: Brzobohatá – celkem 1
Původní návrh nebyl schválen.

Návrh č. 32 Návrh na zajištění prezentace a prestiže akcí konaných KCHČSV

Navrhovatel: Petr Treppesch

Konference ukládá pořádajícím územním pobočkám, aby určily konkrétní osoby zodpovědné za pořádání, propagaci a organizační zajištění akce, a následně za zpracování reportáže o akci.

Výsledky hlasování (hlasování přítomno 18 delegátů, mimo sál Matušincová):
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 17
Proti: 0
Zdržel se: Nečasová – celkem 1
Návrh byl schválen.

Návrh č. 33 Návrh na změnu poměru členů celostátního výboru

Navrhovatel: Petr Treppesch

Změna poměru počtu členů zastupujících územní pobočky v celostátním výboru podle velikosti členské základny – pobočka s větším počtem členů – 4 zástupci, pobočka s menším počtem členů – 3 zástupci.

Poznámka: Dosud pravidelné střídání počtu členů celostátního výboru a KRK zastupujících jednotlivé územní pobočky (v jednom funkčním období výbor / KRK: 4 + 3 / 1 + 2 – následující funkční období 3 + 4 / 2 + 1) bez ohledu na aktuální počet členů jednotlivých územních poboček ke dni konference.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Hurda, Nováková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 6
Proti: Brzobohatá, Černohorská, Drábek, Hartmanová, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Skoupý, Smištíková – celkem 10
Zdržel se: Čílová, Jahelková, Novoveská – celkem 3
Návrh nebyl schválen.

Návrh č. 34 Návrh na volbu chovatelské komise konferencí KCHČSV

Navrhovatel:

Návrh, aby chovatelská komise nebyla jmenovaná výborem KCHČSV, ale byla volena konferencí delegátů.

Poznámka: V současné době se jedná o odbornou komisi jmenovanou výborem KCHČSV v souladu se ZaCHŘ KCHČSV – čl. IV.2: Za řízení chovu je zodpovědný KCHČSV, jmenovitě jeho výbor. Ten ustanovuje chovatelskou komisi ze členů Klubu...

Výsledky hlasování:
Pro: Hartmanová, Jahelková, Nováková, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 7
Proti: Brzobohatá, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Skoupý – celkem 5
Zdržel se: Andrlová, Černohorská, Čílová, Drábek, Hurda, Kouřil, Novoveská – celkem 7
Návrh nebyl schválen.

XII. RŮZNÉ

V bodě různé byly předneseny dva ve Sborníku neuvedené návrhy.

Návrh č. 35 Návrh na dořešení situace vzniklé s ukončením spolupráce s laboratoří GenRex

Navrhovatel: Vojtěch Kouřil, doplnila Hana Černohorská

Konference ukládá celostátnímu výboru, aby dořešil situaci vzniklou zrušením spolupráce s laboratoří GenRex a doporučuje, aby v případě potřeby opakování testování DNA profilu u jedinců, kteří mají DNA profil u GenRexu zpracován, uhradil s tím spojené náklady klub majiteli jedince buď přímo, nebo formou slevy z členského poplatku.
V případě, že GenRex doloží výsledky srovnávacích testů ISAG, doporučuje konference využít jeho nabídky a na náklady klubu nechat u laboratoře GenRex dopracovat standardizované DNA profily u již (dle původní metodiky GenRex) zpracovaných DNA profilů.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová, Treppesch, Zeisek – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

Návrh č. 36 Návrh na stanovení laboratoří pro zpracování DNA profilů

Navrhovatel: Jaroslava Smištíková, konference delegátů

Návrh na povolení zpracování DNA profilů u všech ISAG certifikovaných a akreditovaných laboratoří. Bude zveřejněno na klubových www stránkách (uvedena konkrétně např. Vemodia – J. Smištíková).

Výsledky hlasování (hlasování přítomno 18 delegátů, mimo sál Andrlová):
Pro: Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 14
Proti: Nováková – celkem 1
Zdržel se: Nečasová, Treppesch, Zeisek – celkem 3
Návrh byl schválen.

XIII. VOLBY VÝBORU A KRK KCHČSV

Do výboru KCHČSV jsou pro další dvouleté funkční období voleni 4 členové územní pobočky pro Moravu a Slezsko (mp) a 3 členové územní pobočky pro Čechy (čp). Do KRK KCHČSV jsou pro další dvouleté funkční období voleni 2 členové územní pobočky pro Čechy a 1 člen územní pobočky pro Moravu a Slezsko.

Výsledky tajné volby do výboru KCHČSV:
Karel Skoupý (mp) – 18 hlasů (Tumaňanova 52, 621 00 Brno)
Lenka Brzobohatá (mp) – 10 hlasů (Lidická 646, 667 01 Židlochovice)
Hana Černohorská (mp) – 10 hlasů (Kopečky 170, 664 84 Zastávka)
Lea Kratinová (mp) – 8 hlasů (Žleb 154, 664 91 Neslovice)
Petr Hurda (čp) – 15 hlasů (Nádražní 285, 289 14 Poříčany)
Kamila Nováková (čp) – 14 hlasů (V lipkách 29, 154 00 Praha 5)
Petr Treppesch (čp) – 9 hlasů (Záchlumí 77, 349 01 Stříbro)
Nezvoleni:
mp – Jaroslava Smištíková (7), Roman Krčmář (7), Marie Nečasová (6) / čp – Lenka Dragonari (8)

Výsledky tajné volby do KRK KCHČSV:
Jaroslava Smištíková (mp) – 14 hlasů
Marie Hartmanová (čp) – 15 hlasů
Petra Dušánková (čp) – 10 hlasů
Nezvoleni:
mp – Lea Kratinová (1) / čp – Adrian Dragonari (6), Tereza Dohnalová (3)

Dle § 7 čl. 1.2.2 Stanov KCHČSV: Nevyplývá-li pověření do funkcí z usnesení Konference, volí Výbor na svém prvním jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy výkonnými pravomocemi.
Delegáti konference byli dotázáni, zda chtějí pověřit výkonem funkcí statutárních zástupců (předseda, tajemník) konkrétní osoby.

Výsledky hlasování:
Pro: Hartmanová, Hurda, Jahelková, Nováková, Treppesch, Zeisek – celkem 6
Proti: 0
Zdržel se: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Soukupová – celkem 13
Konference nepověřuje do funkcí statutárních zástupců konkrétní osoby. Zvolí je v souladu s § 7 čl. 1.2.2 Stanov KCHČSV výbor KCHČSV na své ustavující schůzi.

XIV. USNESENÍ

Návrh usnesení přednesl zapisovatel Ing. Karel Skoupý. Usnesení konference tvoří samostatný zápis.

Pro: Andrlová, Brzobohatá, Černohorská, Čílová, Drábek, Hartmanová, Hurda, Jahelková, Kouřil, Krčmář, Matušincová, Nečasová, Nováková, Novoveská, Skoupý, Smištíková, Treppesch, Zeisek – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Soukupová – celkem 1
Návrh usnesení konference byl schválen.

XV. ZÁVĚR

Proti průběhu konference a výsledkům hlasování nebyly vzneseny žádné námitky ani podány protesty. Konferenci ukončil odstupující předseda Ing. Karel Skoupý poděkováním delegátům v cca 19:00 hod.

V Praze – Slivenci dne 25. 6. 2016
Zapsala Lenka Dragonari

Přílohy zápisu:
- Sborník návrhů k projednání
- Kontrola plnění usnesení
- Zpráva o činnosti
- Zpráva o hospodaření
- Zpráva KRK
- Zpráva o chovu
- Dopis GenRex

Z galerie