Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 59 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze výboru KCHČSV, Bystřice 8. 11. 2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 5:03 Zveřejněno 12. listopad 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 1922

Přítomni: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Omluveni: Havlík (vyjádření k projednávaným bodům č. 1 a 2 zasláno e-mailem dne 6. 11. 2014 –  3:04), Hospodka (k bodu č. 2 se vyjádřil v konferenčním tel. hovoru na začátku schůze)

Projednané body:
1. Kontrola plnění úkolů z minulých schůzí
2. Určení laboratoře pro stanovování DNA profilů
3. Zpráva o dosavadní činnosti CHK
4. Připomínka k výstavám
5. Úprava podmínek pro udělení titulu Klubový šampion

 

1. Kontrola plnění úkolů z minulých schůzí

1.01 Vrh E z Kopáčkova dvora (Skoupý, Brzobohatá)
Kontaktována plemenná kniha – zaslány výsledky testů paternity tří jedinců E z Kopáčkova dvora, majitelé informováni, aby zaslali PP plemenné knize k výměně. Další dohodnutý postup: Jakmile se podaří zajistit odběry u dalších jedinců, budou jejich výsledky průběžně zasílány plemenné knize jako podklad pro výměnu PP těchto jedinců.

1.02 Vrh Lucky of Lukava (Skoupý)

Průkazy původu byly vydány dne 10. 9. 2014 poté, co jejich vydání doporučila rada plemenných knih a její stanovisko potvrdilo předsednictvo ČMKU. Chovatelka byla písemně (e-mailem) upozorněna na své pochybení a rizika z toho plynoucí.

1.03 Stanovy KCHČSV – registrace (Havlík)

Stanovy zaslány na rejstříkový soud (Městský soud v Praze). O dalším postupu (správní poplatek apod.) bude informovat Zdeněk Havlík členy výboru.

1.04 Bonitační tabulka (Skoupý)

Bonitační tabulka byla ve stanoveném termínu zpracována, zaslána k případným připomínkám, a na podzimních bonitacích 2014 byla již použita.

1.05 ZVP – zařazení na seznam zkoušek (Treppesch)

Informace z ČKS: Zařazení na seznam zkoušek je možné, nemusí posuzovat rozhodčí z výkonu, může i rozhodčí z exteriéru (poslat znovu řád SVP). Budou zpracovány podklady pro podání k zařazení zkoušky ZVP na seznam zkoušek pro ČKS. Nutná změna zkratky zkoušky (ZVP je již používaná zkratka) – návrh výboru: Vytrvalostní zkouška psa – VZP.

1.06 Nabídky laboratoří (Hospodka)

Viz. bod programu č. 2.

1.07 Standard (Skoupý)

Opravené znění standardu zpracoval Karel Skoupý s využitím podkladů poskytnutých Zdeňkem Havlíkem (který vedl předchozí jednání s ČMKU) a ve spolupráci s Kamilou Novákovou. Na ČMKU bylo zasláno dne 16. 10. 2014, v kopii bylo po předchozím projednání postupu s paní Ivetou Novákovou zasláno na vědomí paní Ivetě Novákové a panu Miroslavovi Václavíkovi – členům předsednictva ČMKU.

1.08 Informace o dotacích (Havlík)

Možno zažádat o dotace do 28. 11. 2014, kontaktováni pokladníci poboček – nutno připravit účetní doklady pro žádost o dotace.

1.09 Prague Intercup (Havlík)

Akce proběhla, účastnil se rovněž další člen výboru – Petr Treppesch. Byly předvedeny např. ukázky výcviku od členů KCHČSV. Andrlovi předvedli i vlčata.

1.10 Kluboví kontroloři (CHK)

Otázka klubových kontrolorů prozatím nebyla podrobně projednána. Předpokládá se, že bude kromě členů CHK zajišťováno také prostřednictvím tzv. čekatelů na práci v CHK.

1.11 Propagace testování DM a DW, info k DNA profilům

Bude zpracováno pro Z4/2014 nebo Z1/2015.

1.12 Klubový šampion – ceny (Treppesch, Havlík – diplom)

Ceny byly zajištěny. Diplom: Byly zaslány výchozí podklady Karlovi Skoupému. Na jejich základě byl zpracován opravený a upravený návrh diplomu – zpracován a předložen na schůzi Karlem Skoupým.

1.13 Oprava tabulky Pracovní jedinec roku (Treppesch)

Vítěz přeboru získává automaticky 25 bodů, další místa - výpočet beze změny. Bonusové body získává i vítěz přeboru dle získaných bodů, nejen vítězové jednotlivých oddílů. Předána opravená tabulka, podle níž budou počítány výsledky počínaje pracovním jedincem za rok 2014.

1.14 Setkání s československým vlčákem (Treppesch)

Akce úspěšně proběhla, organizační a materiální zabezpečení zajistili Petr Treppesch a Václav Zeisek.

1.15 Česká bonitace v Itálii (Skoupý)

O této otázce prozatím nebylo dále jednáno. Šárka Matrasová navrhla uspořádání bonitace v režii kennel clubu San Marino. Další informace prozatím nesděleny.

1.16 Zpravodaje – termíny tisku (Havlík), dokončení ročenky (Havlík)

Tisk zpravodajů proběhne dle dohody se zhotovitelem v termínu 14 dnů od dodání kompletních podkladů. K této době je nutno připočíst dobu na rozeslání pobočkám a distribuci. Ročenka – nesplněno. Výbor pověřuje Zdeňka Havlíka dokončením ročenky a jejím předáním k vydání nejpozději do 31. 12. 2014.

1.17 Záznamová technika pro bonitace – poptávky a technické specifikace (Krčmář)

Byl definován účel pro který má být technika zakoupena a na základě toho vyžádány nabídky. Územním pobočkám KCHČSV byla předána technická specifikace doporučeného zařízení, včetně cenových nabídek.

1.18 Informace o předání klubové pokladny (Andrlová)

Minulým pokladníkem byla předána veškerá dokumentace ke dni 8. 11. 2014. Pro převod podpisového práva jsou připraveny ověřené kopie zápisů z konference a z ustavující schůze výboru a plná moc. Následně bude provedena změna podpisového vzoru k běžnému účtu vedenému u ČSOB.

 

2. Určení laboratoře pro stanovování DNA profilů

Oslovením laboratoří byl pověřen Ing. Jaroslav Hospodka. Parametry poptávky KCHČSV pro laboratoře:

Nutné položky nabídky:

  • a) stanovení genetického profilu
  • b) určování paternit

Alternativně:

  • c) skladování genetického materiálu – DNA
  • d) ověření čistokrevnosti
  • e) testování DM (degenerativní myelopatie)
  • f) testování DW (dwarfismus)

Byly vyžádány nabídky od laboratoří: GenRex, Genservice, Genomia, Lamgen, Slovgen, Agel. Nabídky předložily tyto laboratoře:

GenRexa) 800,-Kč b) zdarma c) 100,-Kč d) zdarma e) 800,-Kč f) 500,-Kč e+f) 1200,-Kč
DNA dle ISAG 2006, v současnosti nemá akreditaci, bude o ni žádat.

Genservicea) 1000,-Kč + 100,-Kč poštovné b) zdarma c) 300,-Kč d) neprovádí e) neprovádí f) neprovádí
DNA dle ISAG 2006, dále nabízí zdarma výběr nejvhodnějších jedinců k plemenitbě dle stanovených DNA profilů, vydává „Protokol o stanovení genetického profilu“ a „Protokol o ověření rodičovství“.

Genomiaa) 945,-Kč (resp. 855,-Kč při objednání 3 a více testů současně) + zaslání certifikátu: e-mailem zdarma / poštou 50,-Kč b) 24,-Kč u vzorků DNA zpracovaných laboratoří Genomia / 96,-Kč při zpracování vzorků dle ISAG od jiných laboratoří c) zdarma po dobu 10 let d) neprovádí e) neprovádí, zajišťuje externě v ceně 1260,-Kč f) dostupné cca od 03/2015 v ceně 1260,-Kč (resp. 1134,-Kč při objednání 5 a více testů současně)
DNA dle ISAG 2006 a novějších, akreditace pod č. 1549 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Lamgen - a) 1000,-Kč b) 100,-Kč c) 100,-Kč po dobu 5 let d) neprovádí e) neprovádí f) neprovádí
DNA dle ISAG 2006, akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Slovgen (ceny v EUR/Kč, přepočet v kurzu 28,-Kč/EUR) - a) 38,-EUR/1064,-Kč b) zdarma c) 10,-EUR/280,-Kč d) neprovádí e) 30,-EUR/840,-Kč f) 25,-EUR/700,-Kč e+f) 45,-EUR/1260,-Kč a+e+f) 82,-EUR/2296,-Kč
DNA dle ISAG 2006, nemá akreditaci, analýzy jsou vykonávané v rámci věděckého výzkumu.

Agel – nezaslal cenovou nabídku s odůvodněním, že je z 99% humánně zaměřen.

Poznámka: Plemenná kniha nevyžaduje akreditaci laboratoře. Výběr spolupracujících laboratoří je v kompetenci chovatelského klubu. Karel Skoupý před hlasováním přečetl vyjádření předsedkyně KRK Jaroslavy Smištíkové, která se jako zvaný host s hlasem poradním z jednání výboru písemně omluvila.

Hlasování:
Genrex – pro: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Krčmář, Brzobohatá + Havlík (e-mailové vyjádření), Hospodka (vyjádřil se telefonicky při zahájení schůze); proti: 0; zdržel se: 0
Pro oficiální spolupráci s KCHČSV byla odsouhlasena jednomyslně laboratoř GenRex, o dalších nabídkách nehlasováno.

 

3. Zpráva o dosavadní činnosti CHK

Ke dni 8. 11. 2014 chovatelská komise ustavená mimořádnou schůzí výboru konanou dne 12. 7. 2014 vystavila 58 krycích listů, 1 krycí list byl odložen z důvodu doporučených zdravotních vyšetření a potřebného přeléčení feny, 1 krycí list je schválen a bude vystaven na základě doplňujícího zdravotního vyšetření. 2 žádosti o KL došly dne 7. 11. 2014, ke dni konání schůze (8. 11. 2014) nevyřízeny.

Chovatelská komise se podílela na organizaci dvou bonitací:

  • Nýřany 13. 9. 2014 – předvedeni 4 psi a 7 fen na svodu, 2 psi a 7 fen na bonitaci – celkem 20 ČSV
  • Frýdlant n. O. 19. 10. 2014 – předvedeno 9 psů a 8 fen na svodu, 7 psů a 9 fen na bonitaci – celkem 33 ČSV

CHK prostřednictvím HPCH zajišťuje průběžnou komunikaci s plemennou knihou.

Monika Tichá a Ing. Karel Skoupý zpracovali na základě bodu 8 společné schůze výboru KCHČSV SR a KCHČSV v ČR stanovisko k přebonitaci psa Garon spod Ďumbiera. Stanovisko bylo předloženo ke schválení výboru KCHČSV a zasláno předsedovi KCHČSV SR panu Ľubošovi Zarembovi dne 5. 11. 2014. Schválení stanoviska výborem proběhlo korespondenčně s výsledkem:
Pro: Skoupý, Treppesch, Hospodka, Brzobohatá, Krčmář – Nevyjádřil se: Havlík, Andrlová
K informaci

 

4. Připomínka k výstavám

4.1 Velikost kruhu – výbor osloví pořadatele MVP a NVP s žádostí, aby velikost kruhu byla přizpůsobena plemeni tak, aby bylo možné regulérní posouzení předvedených psů v pohybu. Tzn. u plemene československý vlčák minimálně 10 x 10 m.

4.2 Národní plemena - mezi národní plemena na výstavách pořádaných ČMKU nemá přístup československý vlčák. Výbor vyzve ČMKU k podání vysvětlení a sjednání nápravy.

Pro: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

5. Úprava podmínek pro udělení titulu Klubový šampion

Výbor osloví M. Bulíkovou a K. Novákovou, pověřené konferencí 24. 6. 2012 k definování příslušných zkoušek pro udělení titulu klubový šampion, s požadavkem upřesnění minimálních dostatečných podmínek. Zodpovídá: P. Treppesch.

Pro: Skoupý, Andrlová, Treppesch, Brzobohatá, Krčmář
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Schůze svolaná v souladu s § 7 odst. 1.2.3 Stanov KCHČSV dne 5. 10. 2014
Termín konání: 8. 11. 2014
Místo konání: Bystřice (okr. Benešov)
Zapsal dne 8. 11. 2014
Ing. Karel Skoupý

Z galerie