Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 90 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z konference KCHČSV - 21.6.2014

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 1. 2016 5:20 Zveřejněno 29. červen 2014
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 2145

Přítomní delegáti (11 delegátů za územní pobočku pro Čechy, 8 delegátů za územní pobočku pro Moravu a Slezsko): Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec

Přítomní pozvaní hosté a náhradníci nad počet delegátů: Zeisek, Krčmář, Černá-Bolfíková (Genrex), Smetanová (Genrex)

Konferenci zahájil odstupující předseda KCHČSV Zdeněk Havlík přivítáním delegátů v cca 9:40 hod. Bylo konstatováno, že konference se účastní 19 delegátů z 19-ti možných a konference je usnášeníschopná.

I. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

Navrženi: Lenka Brzobohatá, Hana Kaufmanová, Jiří Drábek

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Matušincová, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: Kaufmanová, Brzobohatá, Drábek

Mandátová komise v uvedeném složení byla zvolena 16-ti hlasy.

II. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO A ZAPISOVATELE

Dle Stanov KCHČSV koferenci předsedá odstupující předseda a zápis pořizuje odstupující tajemník. Nebyl vznesen žádný návrh na předsedajícího konfrerence, konferenci předsedá odstupující předseda Zdeněk Havlík.
Odstupující tajemník nepřítomen, návrh zapisovatele: Karel Skoupý (navrhl Zdeněk Havlík). Jiné návrhy nevzneseny.

Hlasování o navrženém zapisovateli:

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: Skoupý

Zapisovatel konference Karel Skoupý byl zvolen 18-ti hlasy

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE

I. Volba mandátové komise
II. Volba předsedajícího konference a zapisovatele
III. Schválení programu konference
IV. Schválení jednacího řádu konference
V. Kontrola plnění usnesení
VI. Zpráva o činnosti
VII. Zpráva o hospodaření
VIII. Zpráva KRK
IX. Zpráva o chovu
X. Volba výboru a KRK KCHČSV
XI. Projednávání návrhů
XII. Různé
XIII. Usnesení
XIV. Závěr

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program konference byl schválen 19-ti hlasy

IV. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE

Návrh jednacího řádu byl uveden ve sborníku, který byl všem delegátům zaslán dne 13. 6. 2014 e-mailem a v tištěné formě jej obdrželi při prezenci.

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: 0

Jednací řád konference byl schválen 19-ti hlasy

V. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

Přednesl Zdeněk Havlík. Konstatováno, že usnesení minulé konference bylo splněno, přičemž z pověření minulé konference plyne několik bodů k projednání.
Vznesené námitky k plnění usnesení:
Marie Bulíková informovala o případu, kdy CHK odmítla zapsat na KL druhého psa, i když chovatel jeho zapsání požadoval. Jiné námitky nevzneseny.

K informaci

VI. ZPRÁVA O ČINNOSTI

Přednesl odstupující předseda Zdeněk Havlík –  příloha ke stažení

K informaci

VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Přednesl odstupující tajemník Daniel Matušinec – příloha ke stažení

K informaci

VIII. ZPRÁVA KRK

Přednesla v zastoupení Lenka Dragonari – příloha ke stažení + zápis z jednání KRK

K informaci

IX. ZPRÁVA O CHOVU

Přednesla HPCH Dana Matušincová – příloha ke stažení

K informaci

X. VOLBA VÝBORU A KRK KCHČSV

Před zahájením voleb hlasováno o rozdělení voleb – nejprve proběhnou volby do výboru KCHČSV, po jejich vyhlášení volby do KRK KCHČSV.

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Matušincová, Drábek, Bulíková, Černohorská, Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: Novoveská, Skoupý, Brzobohatá, Kouřil

Návrh na rozdělení voleb na dvě části schválen 15-ti hlasy

X.1 VOLBA VÝBORU KCHČSV

Návrhy členů výboru zastupujících územní pobočku pro Čechy (z nich voleni 4):
Nováková, Hospodka, Andrlová, Dragonari Lenka, Treppesch, Havlík, Hanuška, Kaufmanová, Dohnalová

Návrhy členů výboru zastupujících územní pobočku pro Moravu a Slezsko (z nich voleni 3):
Brzobohatá, Krčmář, Černohorská, Skoupý

Výsledky tajné volby – do výboru KCHČSV byli zvoleni:

  • Roman Krčmář (mp) – 14 hlasů
  • Lenka Brzobohatá (mp) – 13 hlasů
  • Karel Skoupý (mp) – 13 hlasů
  • Magda Andrlová (čp) – 13 hlasů
  • Jaroslav Hospodka (čp) – 12 hlasů
  • Zdeněk Havlík (čp) – 10 hlasů
  • Petr Treppesch (čp) – 9 hlasů

Nezvoleni: Černohorská (12), Nováková (8), Dragonari L. (8), Hanuška (6), Kaufmanová (2), Dohnalová (2)

Volba funkcí vyplývající ze Stanov: Pavel Hanuška navrhl do funkce předsedy Ing. Jaroslava Hospodku, jmenovaný odmítl. Jiné návrhy nevzneseny – konference ponechává obsazení funkcí ve výboru v kompetenci ustavující schůze výboru KCHČSV.

X.2 VOLBA KRK KCHČSV

Návrhy členů KRK zastupujících územní pobočku pro Čechy (z nich volen 1):
Harmanová, Dohnalová

Návrhy členů KRK zastupujících územní pobočku pro Moravu a Slezsko (z nich voleni 2):
Matušinec, Smištíková

Výsledky tajné volby – do KRK KCHČSV byli zvoleni:

  • Jaroslava Smištíková (mp) – 19 hlasů
  • Daniel Matušinec (mp) – 18 hlasů
  • Marie Hartmanová (čp) – 13 hlasů

Nezvolena: Dohnalová (6)

XI. PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ

(plné znění návrhů ke stažení: Sborník a Sborník - doplnění)

Návrh č. 1 Pět návrhů na změny Stanov KCHČSV s ohledem na platnost nového Občanského zákoníku

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Od 1. 1. 2014 platí nový Občanský zákoník, který upravuje mimo jiné také pravidla občanských sdružení – nově zájmových spolků. Běží přechodná doba, během které musí stávající spolky aktualizovat své stanovy podle požadavků nového Občanského zákoníku. V tomto návrhu uvedené změny nemění smysl stanov, nemodifikují práva ani povinnosti jakéhokoliv orgánu klubu nebo člena klubu. Pouze reagují na novou legislativní úpravu. Hlasováno o všech navržených změnách společně.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 2 Návrh na udělení mandátu nově zvolenému celostátnímu výboru KCHČSV

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Návrh na udělení jednorázového mandátu nově zvolenému celostátnímu výboru k provedení změn stanov, které vyplynou z případných připomínek úřadů státní správy vzniklých v reakci na zaslané aktualizované stanovy na Sbírku listin rejstříkového soudu. Mandát se nevztahuje na změny, které by měnily pravomoci jednotlivých klubových orgánů a principy fungování klubu.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Andrlová, Hurda, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil – celkem 12
Proti: Hubáčková, Kaufmanová, Hanuška, Černohorská, Matušinec – celkem 5
Zdržel se: Dragonari, Novoveská – celkem 2

Návrh schválen.

Návrh č. 3 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Změna znění Přílohy č.1 - Doporučené rozdělení pravomocí a povinností funkcionářů, odst. a) a odst. b)., upravující pravomoci předsedy a tajemníka KCHČSV. Na základě připomínky Zdeňka Havlíka byl návrh dle sborníku doplněn o slovo „samostatně“: Předseda / tajemník KCHČSV: Zastupuje organizaci navenek a je oprávněn samostatně podepisovat dokumenty, které organizaci zavazují.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 4 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Doplnění pravomoci KRK pobočky / KRK KCHČSV požadovat od výboru KCHČSV svolání kárné komise. Doplnění povinností kárného žalobce.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 5 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Doplnění článku II.6 ZaCHŘ KCHČSV:
Klub chovatelů československého vlčáka jako garant čistokrevnosti plemene a jeho standardu je oprávněn kontrolovat a sledovat chovnou způsobilost jedinců a podmínky prostředí, v nichž se chovní jedinci a odchovy nacházejí. Kontrola vrhu je povinná u prvního vrhu v chovatelské stanici. Pokud kontrolor shledá závažné nedostatky v odchovu štěňat, je Klub oprávněn nařídit chovateli kontrolu vrhu i u dalších vrhů, v opačném případě jsou kontroly vrhu u dalších vrhů dobrovolné a jsou prováděny na žádost chovatele.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 6 Návrh na doplnění směrnice o klubových poplatcích

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Směrnice o klubových poplatcích schválená konferencí KCHČSV dne 10. 6. 2006 a doplněná konferencí KCHČSV dne 24. 6. 2012 nestanovuje poplatek za kontrolu vrhu – viz. článek VI.3 ZaCHŘ KCHČSV, v němž se mimo jiné uvádí: Kontrolu vrhu hradí chovatel formou paušálního poplatku na účet pobočky. Cestovní náklady hradí chovatel přímo poradci chovu při kontrole vrhu.
Doplnění směrnice o klubových poplatcích o paušální poplatek za kontrolu vrhu (člen zdarma / nečlen 500,- Kč – hrazeno na účet územní pobočky, která vyslala kontrolora) a specifikaci, co se rozumí cestovními náklady kontrolora.

Hana Kaufmanová vznesla dotaz, zda se počítá s odměnou kontrolora (odpověď navrhovatele: nepočítá), a dále sdělila, že někteří chovatelé odmítají zaplatit cestovní náklady.
Pavel Hanuška navrh rozšířit tento návrh o doplnění čl. VI.3 ZaCHŘ KCHČSV o větu: Uhrazení poplatku za kontrolu vrhu a cestovních nákladů je nutnou podmínkou pro vydání PP na předmětný vrh.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Kaufmanová – celkem 1

Návrh schválen.

Návrh č. 7 Návrh na uložení povinnosti pořizování zvukového záznamu ze schůzí výboru KCHČSV

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Schůze výboru by měly být transparentní, a to co na nich je řečeno, by mělo být jasně prokazatelné. Pokud chceme hledat vzor jednání s pořizováním zvukového záznamu v kynologii, pak zvukový záznam je pořizován například na jednání valné hromady ČMKU, tedy nejvyššího kynologického orgánu v ČR.

Pavel Hanuška přednesl protinávrh se zakotvením této povinnosti do Stanov KCHČSV v následujícím znění (navrhovatel souhlasí s protinávrhem a původní návrh stahuje):

Protinávrh na doplnění Stanov KCHČSV

Doplnit bod 5. Orgány pobočky o bod 7. Zvukové záznamy z jednání

Jednání konference KCHČSV, výboru KCHČSV, výborů poboček, členských schůzí poboček, chovatelské komise a kárné komise musí být zachycena na digitální zvukový záznam. Tento záznam musí být členům na vyžádání zaslán elektronickou formou. Všechny záznamy musí být archivovány minimálně 3 roky.

Zdůvodnění:

Jednání volených orgánů KCHČSV a jednání kárné komise, kde se projednávají porušení regulí KCHČSV musí být transparentní a k dispozici všem členům Klubu. Zveřejnění na webu samozřejmě by bylo možné pouze v sekci, chráněné heslem, aby k nim neměl přístup nečlen Klubu. 3 roky archivace proto, že konference je každé 2 roky a aby bylo možné dohledat i jednání konference minulé. Myslím si, že zvukové záznamy lze archivovat na dobu neurčitou, protože jejich datový objem nebude tak obrovský.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Bulíková, Kouřil – celkem 11
Proti: Havlík, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Matušincová, Matušinec – celkem 6
Zdržel se: Drábek, Černohorská – celkem 2

Návrh neschválen, ke změně Stanov nutné 2/3 hlasů přítomných delegátů.

Návrh č. 8 Sjednocení bonitací a jejich posuzování mezi KCHČSV ČR a KCHČSV v SR – doplnění bonitační karty

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý, Zdeněk Havlík (ve sborníku chybně uvedena i Dana Matušincová)

Návrh jako celek sestává z několika podbodů, které byly dohodnuty na společné schůzi KCHČSV ČR a KCHČSV v SR dne 30.08.2013. Po konečném oboustranném odsouhlasení těchto změn a změn ohledně testu povahy a indexů (viz. další body) budou bonitace v ČR a SR sjednoceny a plně vzájemně uznávány. Navržené změny viz. Sborník.
Komentáře – Lenka Dragonari: Označení An, As, Av je krok zpět. Jiří Drábek: Vše je výsledkem oboustranných dohod, výška bude číselně zaznamenána také. Karel Skoupý: Poděkování Lence Brzobohaté a Vojtěchu Kouřilovi za odvedenou práci, kterou vykonali při komunikaci se členy slovenského klubu, přípravě návrhu a propagaci.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 9 Sjednocení bonitací a jejich posuzování mezi KCHČSV ČR a KCHČSV v SR – změna testu povahy

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý, Zdeněk Havlík.

Jedná se o změnu BŘ KCHČSV – text návrhu: Nahradit v bonitačním řádu stávající popis zkoušky povahy následujícím zněním: (viz. Sborník návrhů).

K tomuto návrhu byly podány 2 protinávrhy:

Protinávrh č. 1 – Hana Kaufmanová: Doplnit do textu: „Pes vstupuje do skupiny osob na prověšeném vodítku“.
Protinávrh č. 2 – Dana Matušincová: V navrženém textu změnit pořadí částí zkoušky popsané pod písm. d) a e) – tzn. výstřel až na konec. (K tomuto protinávrhu konstatováno navrhovateli, že navržené pořadí má své opodstatnění, protože umožňuje sledovat útlum psa jak po útoku figuranta, tak lépe rozlišit typ reakce a útlum psa po střelbě).

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Novoveská, Matušincová, Černohorská – celkem 3
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Bulíková, Kouřil – celkem 14
Zdržel se: Dragonari, Matušinec – celkem 2

Protinávrh č. 2 neschválen.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 1 (nepřítomna Černohorská – hlasovalo 18 delegátů):
Pro: Kaufmanová, Matušincová – celkem 2
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Bulíková, Kouřil, Matušinec – celkem 16
Zdržel se: 0

Protinávrh č. 1 neschválen.

Výsledky hlasování – původní návrh:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Bulíková, Kouřil – celkem 13
Proti: Kaufmanová, Novoveská, Matušincová, Černohorská – celkem 4
Zdržel se: Dragonari, Matušinec – celkem 2

Původní návrh schválen.

Návrh č. 10 Sjednocení bonitací a jejich posuzování mezi KCHČSV ČR a KCHČSV v SR – hodnocení indexů

Navrhovatel: Ing. Karel Skoupý

Konference delegátů KCHČSV v ČR konaná dne 21. 6. 2014 uděluje mandát nově zvolenému výboru KCHČSV a jím jmenované chovatelské komisi KCHČSV k projednání a sjednocení v návrhu popsané problematiky s KCHČSV SR, zejména se jedná o systém hodnocení indexů a uvedení do souladu tabulky vad a nedostatků používaných oběma kluby. Konference delegátů rovněž ukládá poradci (poradcům) chovu dohlížet, aby při bonitaci byly pečlivě vyhodnocovány důvody, vedoucí k výrazným odchylkám indexů od normálu.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Matušinec – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Černohorská – celkem 1

Návrh schválen.

Návrh č. 11 Stanovení jednotné výše cestovních náhrad

Navrhovatel: Magda Andrlová

Výši cestovních náhrad je nutno jednoznačně stanovit konferencí, která je nejvyšším orgánem KCHČSV. V souvislosti s cenou pohonných hmot a jejím vývojem navrhuji na období do příští konference stanovit pevnou výši cestovních náhrad při cestě vlastním autem.
Navrhuji stanovit cestovní náhrady ve výši 4,- Kč / 1 km. Cestovní náhrady budou vypláceny členům KCHČSV, kteří se na základě rozhodnutí výboru klubu / výboru územní pobočky budou podílet na přípravě, organizačním zajištění a průběhu klubové akce. Rozhodnout o vyplacení cestovních náhrad je v kompetenci předsedy klubu / předsedy územní pobočky.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská – celkem 16
Proti: 0
Zdržel se: Křížová, Matušinec – celkem 2

Návrh schválen.

Poznámka: Následující návrhy č. 11.1 – 11.8 jsou uvedené v doplnění sborníku.

Návrh č. 11.1 Změna ZaCHŘ KCHČSV bod III.2. písm. d) a e)

Navrhovatel: Lenka Dragonari

V obou písmenech (DKK, DLK) zvýšit minimální věkovou hranici na 18 měsíců.

Výsledky hlasování:
Pro: Hubáčková, Dragonari, Hanuška – celkem 3
Proti: Hospodka, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Černohorská – celkem 13
Zdržel se: Havlík, Kouřil, Matušinec – celkem 3

Návrh neschválen.

Návrh č. 11.2 Změna ZaCHŘ KCHČSV bod IV.2

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Větu "Ten ustanovuje chovatelskou komisi ze členů Klubu, navržených územními pobočkami." nahradit větou "Ten ustanovuje chovatelskou komisi ze členů Klubu na základě doporučení výborů územních poboček a vlastních návrhů."

Pavel Hanuška požaduje uvést poznámku do zápisu: Výbor KCHČSV při posledním jmenování, resp. doplnění CHK, porušil ZaCHŘ KCHČSV a doplnil CHK bez nominace členských schůzí (doplnění provedené na schůzi výboru KCHČSV dne 6. 4. 2013 v Českém Brodu).

Výsledky hlasování (nepřítomna Hartmanová – hlasovalo 18 delegátů):
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Kouřil, Matušinec – celkem 14
Proti: Hanuška – celkem 1
Zdržel se: Andrlová, Bulíková, Černohorská – celkem 3

Návrh schválen.

Návrh č. 11.3 Změna ZaCHŘ KCHČSV bod XIV.1

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Vypustit větu: "Klub si vyhrazuje právo – v zájmu udržení genofondu plemene – uložit chovateli, aby z vrhu ponechal jednoho psa a jednu fenu v ČR."
Protinávrh – Marie Bulíková: sousloví „uložit chovateli“ nahradit výrazem „doporučit chovateli“. Navrhovatelka souhlasí a stahuje svůj původní návrh.

Výsledky hlasování:
Pro: Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Hartmanová, Matušincová, Bulíková, Kouřil – celkem 9
Proti: Hospodka, Havlík, Křížová, Hanuška, Skoupý, Černohorská, Matušinec – celkem 7
Zdržel se: Hubáčková, Brzobohatá, Drábek – celkem 3

Návrh neschválen.

Návrh č. 11.4 Upřesnění bonitačního řádu

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Věty: "Ve výjimečných případech může výbor klubu povolit přebonitaci jedince. Výsledek přebonitace je konečný." nahradit větami "Maximálně jednou je možné zopakovat zkoušku povahy. Nové hodnocení zkoušky povahy je konečné. Za opakování zkoušky povahy a za opakovanou bonitaci v případě odstoupení se vybírá stejný poplatek jako za první bonitaci."
Protinávrh – Pavel Hanuška: Do bonitačního řádu doplnit pouze větu: „Opakovaná bonitace po předchozím odložení bonitace nebo přebonitace povahy je zpoplatněna stejně jako první bonitace.“
Karel Skoupý uvedl, že o tomto už rozhodla minulá konference, nikoliv ale jako o doplnění do řádů.

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: Bulíková – celkem 1

Protinávrh schválen.

Návrh č. 11.5 Doplnění bonitačního řádu

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Stanovit, za jakých podmínek pokračovat v bonitaci jedince, který při měření nespolupracuje a nebo svým chováním ohrožuje pracovníky BK. Chování psa při měření důrazněji zohledňovat při zadávání výsledného hodnocení povahy, případně zmínit v poznámce. V souvislosti s tím stanovit alespoň orientační časový limit pro měření jednoho zvířete.
Protinávrh č. 1 – Helena Hubáčková: Psovi, kterému nelze odebrat míry a zjevně nespolupracuje, bonitační komise odloží bonitaci.
Protinávrh č. 2 – Pavel Hanuška: Při bonitaci může být se psem v kruhu pouze jeden psovod.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Hanuška, Hartmanová, Matušinec – celkem 3
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Kouřil, Černohorská – celkem 13
Zdržel se: Dragonari, Matušincová, Bulíková – celkem 3

Protinávrh č. 2 neschválen.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 1:
Pro: Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Bulíková, Černohorská – celkem 11
Proti: Hospodka, Skoupý, Brzobohatá, Kouřil, Matušinec – celkem 5
Zdržel se: Havlík, Matušincová, Drábek – celkem 3

Protinávrh č. 1 schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 11.6 Zhotovování snímků DKK

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Omezit možnost zhotovování snímků kyčelních a loketních kloubů na ordinace se specializací na ortopedii.

Výsledky hlasování:
Pro: Dragonari – celkem 1
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 15
Zdržel se: Hurda, Hanuška, Bulíková – celkem 3

Návrh neschválen.

Návrh č. 11.7 Uznání ZVP III (100 km) za pracovní zkoušku

Navrhovatel: Lenka Dragonari

Návrh stažen navrhovatelkou, problematikou zkoušek ZVP se bude zabývat výbor KCHČSV.

Návrh č. 11.8 Návrh na změnu bonitačního systému

Navrhovatel: Michaela van Erne

Nahradit ve zkoušce povahy reakci psa na figuranta novými elementy - specifickou řadou podnětů indikujících skutečné povahové rysy psa.

Konstatováno, že problematika testu povahy byla již konferencí odsouhlasena v návrhu č. 9 – neprojednáváno.

Návrh č. 12 Návrh na dlouhodobou spolupráci s laboratoří Genrex

Navrhovatel: Helena Hubáčková

Laboratoř Genrex nabízí KCHČSV ČR odborné testování genetického profilu a dědičných vloh - analýza genetického profilu jednotlivých psů, určování paternit, skladování genetických vzorků a detekce různých dědičných onemocnění. V případě dlouhodobé spolupráce je Genrex schopen nabídnout cenové podmínky výrazně výhodnější, než konkurence. Dále při výhradní spolupráci s touto laboratoří, je možné klubu zdarma každoročně poskytnout statistiky o celkové genetické variabilitě plemene a změně jeho genetické struktury oproti minulým létům. Genrex rovněž předložil konferenci návrh ceníku poskytovaných služeb. Výhodou laboratoře Genrex proti konkurenci je také to, že již má zpracované vzorky cca 70-ti ČSV.
Protinávrh č. 1 – Lenka Dragonari: zavést zkušební lhůtu 2 roky.
Protinávrh č. 2 – Jaroslav Hospodka: Ponechat v kompetenci výboru, který si vyžádá nabídky různých komerčních laboratoří, mezi nimiž bude i laboratoř Genrex, a vyhodnotí nejvýhodnější. Navrhovatelka souhlasí s protinávrhem č. 2.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Protinávrh č. 2 schválen, o protinávrhu č. 1 nehlasováno.

Návrh č. 13 Návrh na hodnocení indexů

Navrhovatel: Kamila Nováková

Konstatováno, že problematika indexů včetně souvislostí uváděných navrhovatelkou byla již konferencí řešena v návrhu č. 10 a projednáním a uzavřením této oblasti konference pověřila výbor KCHČSV – neprojednáváno.

Návrh č. 14 Návrh na změnu standardu ve smyslu návratu k původnímu znění

Navrhovatel: Kamila Nováková

V roce 1994 došlo k celkovým změnám v textu standardu ČSV. Předložit na FCI spolu se slovenským klubem žádost na změnu standardu ve smyslu návratu k původnímu znění standardu, předloženému v roce 1989 ke schválení na FCI, alespoň v bodě poměr délky k výšce je ne více než 10:9.
Protinávrh – Karel Skoupý: Uložit výboru KCHČSV projednání změn uvedených v návrhu s KCHČSV Slovenské republiky.

Výsledky hlasování – protinávrh (nepřítomen Matušinec – hlasovalo 18 delegátů):
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Protinávrh schválen, o původním návrhu nehlasováno.

Návrh č. 15 Návrh na sjednocení standardu českého se slovenským

Navrhovatel: Kamila Nováková

Slovenský standard na rozdíl od českého koresponduje s verzí FCI. V bodech, kde se náš standard rozchází s originálem FCI, je neplatný. Není možné, aby nám ve standardu chyběly celé věty, ani jejich části, ani když jsou to jen detaily. Navrhuji tedy, aby v tom celostátní výbor učinil pořádek, pokud tak pan Havlík ještě neučinil a vyvěsil na klubové stránky platný standard. Dále navrhuji přinutit ČMKU, aby na svých internetových stránkách prezentovala skutečný standard ČSV a nikoliv paskvil přeložený překladačem z angličtiny s mnoha závažnými chybami.

Zdeněk Havlík informoval, že jednání s ČMKU byla zahájeno a ČMKU bylo odesláno znění standardu.
Konference pověřuje řešením výbor KCHČSV.

Výsledky hlasování – protinávrh (nepřítomen Matušinec – hlasovalo 18 delegátů):
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 16 Návrh na změnu ZaCHŘ - zavedení kontrolovaného chovu

Navrhovatel: Ing. Karel Hartl

Upravit znění ZaCHŘ KCHČSV – odst. IV.6 Chov a jeho řízení, písm. B. Řízený chov, a nově zavést článek „Kontrolovaný chov“.

Výsledky hlasování (nepřítomni Matušinec, Kouřil – hlasovalo 17 delegátů):
Pro: 0
Proti: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 15
Zdržel se: Havlík, Dragonari – celkem 2

Návrh neschválen.

Návrh č. 17 Návrh na zavedení odběrů slin zvířat v průběhu bonitace

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Staženo z jednání navrhovatelem.

Návrh č. 18 Návrh na zrušení vydávání tištěného klubového zpravodaje

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Zrušit tištěnou verzi zpravodaje a vydávat ho pouze elektronicky v PDF formátu.
Protinávrh – Pavel Hanuška: Zavést elektronický zpravodaj v PDF, členům dát vybrat zda chtějí dostávat tištěný, nebo elektronický (námitka – Helena Hubáčková: snížení nákladu tištěných zpravodajů může vést k výraznému nárůstu ceny za jeden kus).

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Hanuška, Matušinec – celkem 2
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Kouřil – celkem 12
Zdržel se: Dragonari, Matušincová, Drábek, Bulíková, Černohorská – celkem 5

Protinávrh neschválen.

Výsledky hlasování – původní návrh:
Pro: Hospodka, Havlík, Kaufmanová, Hanuška – celkem 4
Proti: Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská – celkem 14
Zdržel se: Matušinec – celkem 1

Původní návrh neschválen.

Návrh č. 19 Návrh na zrušení navýšené částky za opakované členství v klubu

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Na minulé konferenci bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku o 200,- Kč pro členy, kteří znovu vstupují do klubu. Zrušit toto nelogické a nesystémové jednorázové navýšení.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

Návrh č. 20 Návrh na změnu ZaCHŘ KCHČSV

Navrhovatel: Hana Kaufmanová

Změna v bodě B. Řízený chov
Věty: „Výběr chovných párů provádí chovatelská komise v součinnosti se zkušenými chovateli. Chovatel navrhuje krycí psy, nebo o toto požádá poradce chovu.“ nahradit větami: „Zkušení a dlouholetí chovatelé (minimálně 5 odchovaných vrhů nebo 5 let aktivní chovatelské činnosti) si vyberou krycího psa (možno i + dva náhradníky) a svůj návrh přednesou poradci chovu a CHK. Pokud jeho návrh neodporuje zásadám řízeného chovu, uvede poradce tyto psy na krycím listě. Pokud existují závažné zdravotní důvody proti použití navrhovaných psů, chovatelská komise rozhodne o jejich zamítnutí. Chovatelská komise má také za povinnost regulovat i nadměrné používání určitých plemeníků.“ Plné znění návrhu – viz. Sborník.

Protinávrh č. 1 – Karel Skoupý: odst. B. Řízený chov ponechat ve stávajícím znění. Nově zavést článek „Volný chov“ a v něm uvést: První dva vrhy na každé feně je chovatel povinen odchovat ve striktně řízeném chovu, další vrhy může odchovat dle svého rozhodnutí v chovu řízeném nebo volném.
Protinávrh č. 2 – Dana Matušincová: Pouze upravit znění odst. B. Řízený chov následovně: První dva vrhy na každé feně je chovatel povinen odchovat ve striktně řízeném chovu, u další vrhů si v rámci řízeného chovu může navrhnout krycí psy v diskuzi s chovatelskou komisí.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Matušincová – celkem 1
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 16
Zdržel se: Dragonari, Bulíková – celkem 2

Protinávrh č. 2 neschválen.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 1:
Pro: Skoupý – celkem 1
Proti: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hanuška, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Černohorská – celkem 11
Zdržel se: Havlík, Hurda, Dragonari, Hartmanová, Bulíková, Kouřil, Matušinec – celkem 7

Protinávrh č. 1 neschválen.

Výsledky hlasování – původní návrh:
Pro: Kaufmanová – celkem 1
Proti: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Bulíková, Černohorská, Matušinec – celkem 16
Zdržel se: Matušincová, Kouřil – celkem 2

Původní návrh neschválen.

Návrh č. 21 Povinné stanovení DNA profilu u všech psů a fen využívaných v chovu

Navrhovatel: Hana Kaufmanová

Plné znění návrhu ve Sborníku – z tohoto znění navrhovatelka vzhledem k návrhu č. 12 vypouští větu: „Navrhuji Genomii Plzeň“ - bude laboratoř určená výborem KCHČSV.
Karel Skoupý, Pavel Hanuška, Helena Hubáčková – návrhy doplnění: Zavést jako podmínku chovnosti pro jedince uchovněné po datu 1. 1. 2015 – nelze uplatňovat retrospektivně. Odběr vzorku KRVE pro stanovení DNA profilu provede veterinář a potvrdí jej do veterinárních záznamů v PP psa. Hlasováno o návrhu včetně doplnění.

Výsledky hlasování (nepřítomna Andrlová – hlasovalo 18 delegátů):
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 17
Proti: 0
Zdržel se: Skoupý – celkem 1

Návrh schválen včetně doplnění.

Návrh č. 22 Vyřazení z chovu všech jedinců, majících v bonitačním kódu povahu Ob, a to s okamžitou platností, tedy i psů a fen, kteří v tomto momentu uchovnění jsou

Navrhovatel: Hana Kaufmanová

K tomuto návrhu byly podány 2 protinávrhy:

Protinávrh č. 1 – Zdeněk Havlík: Vyřadit z chovu jedince s hodnocením povahy Ob, bonitované po datu 1. 9. 2014. Již uchovnění jedinci s kódem povahy Ob zůstávají chovnými (nelze uplatňovat retrospektivně).
Protinávrh č. 2 – Helena Hubáčková: Vyřazení všech jedinců s hodnocením povahy Ob, i již uchovněných, s platností tohoto nařízení od 1. 9. 2014 (tzn. již uchovnění jedinci s kódem povahy Ob by byli chovní do určeného data, poté by jim byla chovnost odebrána).

Výsledky hlasování – protinávrh č. 2:
Pro: Hubáčková, Hurda, Hanuška – celkem 3
Proti: Hospodka, Havlík, Andrlová, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 15
Zdržel se: Bulíková – celkem 1

Protinávrh č. 2 neschválen.

Výsledky hlasování – protinávrh č. 1:
Pro: Havlík, Hurda, Novoveská, Drábek, Černohorská, Matušinec – celkem 6
Proti: Hospodka, Andrlová, Kaufmanová, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Kouřil – celkem 7
Zdržel se: Hubáčková, Dragonari, Křížová, Hanuška, Matušincová, Bulíková – celkem 6

Protinávrh č. 1 neschválen.

Výsledky hlasování – původní návrh:
Pro: Hubáčková, Hurda, Kaufmanová, Hanuška, Hartmanová – celkem 5
Proti: Hospodka, Havlík, Dragonari, Novoveská, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 10
Zdržel se: Andrlová, Křížová, Matušincová, Bulíková – celkem 4

Původní návrh neschválen.

Návrh č. 23 Návrh na povinné testování degenerativní myelopatie a dwarfismu a zrušení rentgenů DLK u chovných psů.

Navrhovatel: Ing. Daniela Čílová

Karel Skoupý, Hana Kaufmanová: Hlasovat zvlášť o zavedení povinnosti testování DM a DW, a zvlášť o zrušení povinného vyhodnocení RTG DLK.

23.1 Zrušení povinného vyhodnocování RTG DLK

Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Kaufmanová, Dragonari, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Matušinec – celkem 16
Zdržel se: Havlík, Hurda, Černohorská – celkem 3

Návrh neschválen.

23.2 Povinné testování DM a DW

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Kaufmanová, Novoveská, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Bulíková – celkem 9
Proti: Havlík, Hurda, Dragonari, Skoupý, Brzobohatá, Drábek, Kouřil, Matušinec – celkem 8
Zdržel se: Matušincová, Černohorská – celkem 2

Návrh neschválen.

Poznámka: Před projednáváním návrhu č. 24 opustili jednání delegáti Novoveská, Kouřil (dočasně) – počet přítomných delegátů 17 – konference je nadále usnášeníschopná.

Návrh č. 24 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Do § 7 odst. 1.2.3 doplnit: Připouští se možnost zúčastnit se schůze pomocí technických prostředků, a to v případě, že tento způsob účasti je oznámen předsedovi minimálně 14 dnů před plánovaným datem schůze.

Výsledky hlasování (nepřítomna Kaufmanová – hlasovalo 16 delegátů):
Pro: Havlík, Andrlová, Hurda, Dragonari, Křížová, Hartmanová, Matušincová, Bulíková – celkem 8
Proti: Hospodka, Skoupý, Černohorská, Matušinec – celkem 4
Zdržel se: Hubáčková, Hanuška, Brzobohatá, Drábek – celkem 4

Návrh neschválen.

Návrh č. 25 Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Navrhovatel: Zdeněk Havlík

Návrh stažen navrhovatelem.

Návrh č. 26 Řešení nechtěných krytí

Navrhovatel: Jaroslava Smištíková

V KCHČSV doposud neexistuje dokument, který by přesně a předem popisoval, co se stane v případě neplánovaného nakrytí feny – zda budou potomkům vydány PP a jaký bude chovateli vyměřen postih. Existence dokumentu, kde je přesně stanoveno, jak lze chovatelskou chybu řádně napravit a co se bude dít, umožní klidné, okamžité a čestné řešení nepříjemných situací (plné znění návrhu – viz. Sborník).

Protinávrh – Pavel Hanuška: Změna bodu ZaCHŘ č. V. Krytí
Stávající znění bodu V.6: „Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. Nežádoucí krytí je chovatel povinen neprodleně oznámit chovatelské komisi. O způsobu jeho vyřešení rozhodne chovatelská komise v souladu se zápisním a chovatelským řádem.“
Změnit na: „Za nežádoucí krytí feny je považováno každé krytí, které je v rozporu s tímto řádem. Nežádoucí krytí je chovatel povinen neprodleně oznámit chovatelské komisi. O způsobu jeho vyřešení rozhoduje chovatelská komise v souladu se zápisním a chovatelským řádem. Nezbytným podkladem řešení jsou testy paternity, které chovatel musí na své náklady zajistit u všech štěňat a uhrazení zvláštního poplatku 1000 Kč na účet KCHČSV za každé zapsané štěně, při každém opakovaném podobném případu vždy dvojnásobek částky předchozí. O upuštění od úhrady může rozhodnout pouze výbor KCHČSV a to pouze v případě, že nežádoucí krytí bylo neprodleně oznámeno chovatelské komisi a toto oznámení bylo zveřejněno nejpozději 2 týdny po krytí na webu nebo ve zpravodaji KCHČSV.
V případě, že nejsou zdravotní nebo překážky příbuznosti, a že testy paternity potvrdí deklarované spojení, může chovatelská komise rozhodnout o vydání PP pro štěňata z tohoto vrhu. Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V opačném případě může výbor označit štěňata s PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP.

Zdůvodnění:
Nežádoucí krytí se může přihodit každému, ale je nutné na něj pohlížet jako na jednoznačnou hrubou chybu chovatele. Pokud má chovatel snahu situaci řešit (o krytí ví hned, takže je zcela neomluvitelné, pokud ho nahlásí více jak týden po krytí), nemá smysl ho nijak exemplárně trestat. Na druhou stranu, pokud se zjevně jedná o krytí, kterým si chovatel vynucuje použití psa, kterého neměl na krycím listě nebo o krycí list vůbec nepožádal, není důvod ho nepostihnout plnými důsledky. Zveřejnění na webu nebo zpravodaji KCHČSV je prostředkem, jak zabránit protestům a pomluvám o možném protěžování některých chovatelů apod. Myslím, že pokud chovatel neprodleně po nakrytí oznámí vše chovatelské komisi, může se tato informace objevit do 2 týdnů po krytí na webu nebo ve zpravodaji. Samozřejmě text je psán tak, že dává kdykoliv chovatelské komisi možnost ze závažných důvodů vůbec možnost zápisu štěňat neumožnit.
Chápu, že se jedná o další rozšíření už tak dlouhého textu ZaCHŘ, ale tento postup by měl být jasně ukotven v řádech KCHČSV, aby bylo neoddiskutovatelné, jak se v takovém případě postupuje.

Výsledky hlasování - protinávrh:
Pro: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Černohorská, Matušinec – celkem 16
Proti: 0
Zdržel se: Havlík – celkem 1

Protinávrh schválen, o původním návrhu nehlasováno.

XII. RŮZNÉ

Hlasováno, zda bude umožněno rozšíření jednání o návrhy, podané v části XII. Různé.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Matušincová, Drábek, Černohorská, Matušinec – celkem 14
Proti: Havlík – celkem 1
Zdržel se: Brzobohatá, Bulíková – celkem 2

Schváleno rozšíření jednání konference o další návrhy, neuvedené ve Sborníku.

Návrh č. 27 Změna bonitačního řádu KCHČSV

Navrhovatel: Helena Hubáčková

Změna bonitačního řádu KCHČSV, popis zkoušky povahy, bod b) test povahy u kolíku:
Předposlední větu uvedeného odstavce uvést ve znění: Vylučujícím kódem povahy je Oa, Ob, Oe.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Hubáčková, Hurda, Kaufmanová, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Drábek, Černohorská, Matušinec – celkem 10
Proti: Skoupý, Brzobohatá – celkem 2
Zdržel se: Havlík, Andrlová, Dragonari, Matušincová, Bulíková – celkem 5

Návrh schválen.

Proti hlasování o tomto návrhu podali na místě protest v souladu s § 12 odst. 1 Stanov KCHČSV delegáti Ing. Karel Skoupý, Zdeněk Havlík a Lenka Brzobohatá, kteří rovněž vyjádřili svoje rozhodnutí požadovat zrušení tohoto bodu v plném rozsahu prostřednictvím podání podnětu KRK KCHČSV s návrhem na okamžité pozastavení platnosti tohoto usnesení až do konečného rozhodnutí KRK KCHČSV.

Poznámka: Před projednáváním návrhu č. 28 se na jednání konference vrátil delegát Vojtěch Kouřil – počet přítomných delegátů 18.

Návrh č. 28 Návrh na doplnění bonitačního řádu o povinné pořizování videozáznamu z bonitací

Navrhovatel: Helena Hubáčková

Doba uchovávání videozáznamu – pokud možno neomezená. Uložit výboru KCHČSV zajistit pořízení záznamové techniky.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Bulíková, Kouřil, Matušinec – celkem 15
Proti: 0
Zdržel se: Dragonari, Drábek, Černohorská – celkem 3

Návrh schválen.

Návrh č. 29 Specifikace způsobu doplnění výboru a KRK KCHČSV

Navrhovatel: Lenka Dragonari

V případě rezignace člena výboru KCHČSV nebo člena KRK KCHČSV během funkčního období bude provedena doplňková volba prostřednictvím korespondenční konference, příp. mimořádné konference.

Výsledky hlasování:
Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh schválen.

XIII. USNESENÍ

Návrh usnesení přednesl zapisovatel Ing. Karel Skoupý – usnesení konference: viz. samostatný zápis.

Pro: Hospodka, Havlík, Hubáčková, Andrlová, Hurda, Kaufmanová, Dragonari, Křížová, Hanuška, Hartmanová, Skoupý, Brzobohatá, Matušincová, Drábek, Bulíková, Kouřil, Černohorská, Matušinec – celkem 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení konference byl schválen.

XIV. ZÁVĚR

Konferenci ukončil odstupující předseda Zdeněk Havlík poděkováním delegátům v cca 17:15 hod.

V Brně – Jehnicích dne 21. 6. 2014
Zapsal Ing. Karel Skoupý

Přílohy zápisu:

Sborník návrhů k projednání
Sborník návrhů k projednání – doplnění
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva o chovu
Zpráva KRK
Zápis z jednání KRK (příloha ke zprávě KRK)

Z galerie