Zápisy ze schůzí

Volební členská schůze územní pobočky pro Moravu a Slezsko 22.4.2018

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 24. 5. 2018 15:41 Zveřejněno 2. květen 2018
Napsal Miroslav Petr Šesták Zobrazeno: 984

Volební členská schůze

územní pobočky pro Moravu a Slezsko

22.4.2018 Kyjov-Boršov ZKO

Přítomni: 36 členů dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze (10:30-11:30), volba sčítací komise
2. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a

delegátů konference
3. Přerušení schůze - volby (vyplnění a odevzdání hlasovacích lístků)
4. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období
5. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2017
6. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky za rok 2017
7. Zpráva o chovu
8. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a

delegátů konference
9. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise
10. Informace k celostátní konferenci KCHČSV 2018
11. Různé
12. Závěr

Projednávaní bodů:

 1. Zahájení schůze, volba sčítací komise

Schůzi zahájil předseda Karel Čundrla


Členská schůze se usnesla, že sčítací komise bude tříčlenná.

Do sčítací komise byli navrženi:


Karel Skoupý
Jan Václavík

František Herbrich


Všichni tři kandidáti zvoleni jednohlasně

 1. Návrhy kandidátů pro volby do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Z řad členů byl přednesen návrh na zvýšení počtu členů výboru

pobočky na 7 (v současnosti 5)


Zvoleno Zjednohlasně

Výbor územní pobočky pro následující volební období bude volen v počtu 7 členů,

KRK územní pobočky bude zvolen tříčlenný.

Tajemník pobočky Miroslav Petr Šesták a pokladník pobočky

Štěpán Balaštík (v zastoupení Lea Kratinová) provedli kontrolu členské

základny, zaplacených členských příspěvků ke dni 22.4.2018

je 112 členů. Ke dni 22.2.2018 měla pobočka pro Moravu a Slezsko

95 platících členů + 2 čestné s právem volit a být volen.

K okamžiku zahájení členské schůze má pobočka pro Moravu a

Slezsko 112 platících členů

Z tohoto počtu je určen počet delegátů zastupujících územní pobočku

pro Moravu a Slezsko na celostátní konferenci KCHČSV podle klíče 1

delegát na každých započatých 10 členů pobočky – tzn. územní

pobočka pro Moravu a Slezsko volí 12 delegátů celostátní konference

KCHČSV, kandidáti na 13 -14 místě podle výsledků voleb budou

náhradníky


Poznámka: Další noví členové, kteří vyplnili přihlášku až PO zahájení členské schůze, NEJSOU do počtu členů určujícího počet delegátů započteni. Jako směrodatný je brán počet členů územní pobočky k okamžiku zahájení členské schůze.

 1. Přerušení schůze – volby

Po přednesení návrhů do voleb orgánů pobočky a delegátů konference

byly zahájeny volby a schůze byla přerušena.

 1. Zpráva o činnosti pobočky za uplynulé volební období

Zprávu o činnosti přednesl předseda Karel Čundrla. V roce 2017

pobočka pořádala tyto akce:


- jarní svod a bonitace 22.04.2017 Židlochovice
- podzimní svod a bonitace 30.09.2017 Frýdlant nad Ostravicí
- speciální výstava ČSV 16.08.2017


Dále byly pořádany výcvikové víkendy a různá setkání, jejichž

organizaci si vzali na starost členové naší územní pobočky klubu,

za což jim patří poděkování.

 1. Zpráva o hospodaření pobočky za rok 2017

Zprávu o hospodaření přednesla Lea Kratinová

(pokladník Š. Balaštík omluven).

 1. Zpráva kontrolní a revizní komise pobočky

  Zprávu KRK pobočky přednesl : Jan Václavík

  (předseda KRK pobočky Ing.Seibt omluven).

 1. Zpráva o chovu

Zprávu o chovu přednesla hlavní poradkyně chovu

Dana Matušincová

 1. Vyhlášení výsledků voleb do výboru pobočky, KRK pobočky a delegátů konference

Do výboru pobočky byli zvoleni:


- Monika Tichá
- Miroslav Petr Šesták

- Jan Holek

- Karel Čundrla

- Štěpán Balaštík

- František Herbrich

- Pavlína Hajduková

Do výboru KRK byli zvoleni:

- Jan Václavík

- Zdeněk Krupjak

- Markéta Hladká

Na třetím místě byli zvoleni v první volbě dva kandidáti se stejným počtem hlasů a

to 15 hlasů Markéta Hladká a 15 hlasů Marta Nobarová proto byly vyhlášeny

doplňkové volby ve kterých byla do výboru pobočkového KRK zvolena

Markéta Hladká v počtu 19 hlasů

 

Delegáty konference byli zvoleni:

 1. Monika Tichá

 2. Miroslav Petr Šesták

 3. Jan Holek

 4. Dana Matušincová

 5. Jiří Drábek

 6. Hana Černohorská

 7. Marta Nobarová

 8. Lea Kratinová

 9. Karel Skoupý

 10. František Herbrich

 11. Milan Pavlíček

 12. Marie Nečasová

Náhradníci:

 1. Ivana Jirásková

 2. Jaroslava Smištíková

 1. Návrhy kandidátů pobočky pro jmenování členy chovatelské komise

Územní pobočka KCHČSV pro Moravu a Slezsko navrhuje výboru

KCHČSV, který bude zvolen na konferenci KCHČSV 2018, aby

jmenoval do chovatelské komise tyto členy územní pobočky:

- Jaroslava Mrkosová Pro: 36
- Dana Matušincová Pro: 36
- Jiří Drábek Pro: 34 , Proti: 2

 1. Informace k celostátní konferenci KCHČSV (Olomouc 24.6.2018)

a) termín pro členy klubu k zasílání návrhů delegátům a jejich projednání

s vybraným delegátem, který návrh přednese na konferenci: 23.5.2018

b) termín pro delegáty konference k zaslání návrhů zpracovateli sborníku

- jako předmět e-mailu uvést "Konference KCHČSV 2018") 31.5.2018

- u návrhu uvést:
- jméno navrhovatele
- jméno delegáta, který návrh přednese
- název návrhu
- znění návrhu

(u návrhu změn klubových řádů uvádět přesnou navrhovanou formulaci)
- stručné zdůvodnění

a) Na návrhy k projednání, které budou zaslány zpracovateli sborníku po uvedeném termínu, nebude brán zřetel a nebudou do sborníku zařazeny

b) Na konferenci budou přednostně projednány návrhy zařazené do sborníku. Další návrhy je možné podat dodatečně na konferenci, a to písemnou formou nejpozději před započetím projednávání návrhů předsedajícímu konference v případě že tomu dovolí časový harmonogram Konference. Tyto dodatečně podané návrhy budou na konferenci projednány v bodě "Různé".

 

 1. Různé:

V bodě různé nebyly na členské schůzi předneseny žádné návrhy

a podněty.

 1. Závěr:

Nikdo z přítomných nevznesl námitku proti průběhu volební

členské schůze, průběhu voleb ani výsledkům hlasování.

 

 

V Kyjově dne 22.4.2018

Zapsal : Miroslav Petr Šesták