Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 121 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze výboru KCHČSV ze dne 11.5.2017

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 6. 2017 8:57 Zveřejněno 7. červen 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 888

Účastnili se:                       Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch

Program:

 1. Projednání žádosti Jiřiny Nekvasilové o vydání veřejného stanoviska
 2. Projednání žádosti o doporučení klubu pro aprobaci rozhodčího z exteriéru
 3. Projednání postupu při řešení žádosti o zrušení rozhodnutí
 4. Projednání Prohlášení výboru územní pobočky pro Moravu a Slezsko ze dne 15. 3. 2017
 5. Dořešení problémů s tiskem zpravodaje
 6. Vytrvalostní zkoušky ZVP
 7. Prohlášení celostátního výboru KCHČSV
 8. Projednání žádosti o rozšíření aprobace rozhodčího na plemeno československý vlčák

Projednání bodů:

 

1.Projednání žádosti Jiřiny Nekvasilové o vydání veřejného stanoviska

 

Projednání žádosti Jiřiny Nekvasilové, kterou obdržel celostátní výbor v následujícím znění:

„Žádám  klub, o veřejné stanovisko k pomluvám , které se momentálně šíří  v souvislosti kauzy vlčích kříženců a které mají vliv na prodej štěňat z moji chovatelské stanice a stanic  „příbuzných“ .

Zajímalo by mě, jak si může někdo dovolit označit nejen moje feny a psy  _?_   (nejasný původ) a  jako nechovné.“

Návrh č. 1 – předložila Kamila Nováková

Do úvodu klubových stránek umístit stať ve smyslu: „KCHČSV se distancuje od údajů na stránkách Wolfdog.org, označení chovatelských stanic a některých zvířat považuje je za zcela nevěrohodné. Označení zvířat za nechovná, s nejasným původem nebo dokonce křížence značně omezuje prodej štěňat od takových jedinců, zejména do zahraničí. Klub ale nemůže zabránit soukromým osobám, aby záměrně zveřejňovaly na svých soukromých stránkách nepravdivé údaje.“

Pro:              Kamila Nováková, Petr Treppesch  

Proti:            Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Milan Pavlíček

Zdržel se:      0

Návrh č. 2 – předložil Petr Hurda

Do úvodu klubových stránek umístit text: Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.“

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

Výbor KCHČSV rozhodl o umístění textu „Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.“ na hlavní straně klubových stránek. Na základě důkladnější analýzy situace výbor konstatuje, že klubu KCHČSV chybí funkční databáze chovných jedinců. Členové CHK jsou odkázány na vyhledávání v zahraničních databázích. Databáze by měla splňovat následující základní kritéria:

 • databáze musí být celá v majetku klubu
 • výbor preferuje finanční investici do pořízení/vyhotovení databáze a co nejnižší (ideálně nulové) pravidelné náklady na údržbu/aktualizaci údajů v databázi
 • databáze musí být vytvořená tak, aby aktualizaci databáze mohla provádět proškolená osoba s přístupovým heslem (tj. aby nebyla možnost aktualizace vázána pouze na konkrétní společ./zhotovitele databáze)

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

 

2.Projednání žádosti o doporučení klubu pro aprobaci rozhodčího z exteriéru

 

Dne 20. 2. 2017 obdržel KCHČSV od p. Radka Kunce Žádost o doporučení klubu pro aprobaci rozhodčího z exteriéru. Výbor souhlasí s vydáním doporučení a stanovuje následující podmínky pro vydání doporučení:

 • účastí jako vedoucího kruhu min. na dvou řádných bonitacích pořádaných KCHČSV
 • účastí jako vedoucího kruhu min. na jedné výstavě pořádané KCHČSV

Po splnění těchto podmínek výbor KCHČSV potvrdí souhlasné stanovisko pro absolvování zkoušek pro rozhodčího z exteriéru pro plemeno československý vlčák.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

3.Projednání postupu při řešení žádosti o zrušení rozhodnutí

Dne 7. 3. 2017 obdržel KCHČSV doporučený dopis od Mgr. Hrachy, týkající se „Žádosti o zrušení rozhodnutí usnesení KRK KCHČSV ze dne 3. 12. 2016 a rozhodnutí Kárné komise ze dne 16. 11. 2016“. Na základě doporučení KRK KCHČSV výbor osloví právníka zabývajícího se spolkovým právem a bude s ním konzultovat další postup v této záležitosti. Výbor pověřuje oslovením právníka Petra Hurdu, za KCHČSV jsou oprávněni s právním zástupcem jednat předseda celostátního výboru Petr Hurda a tajemník celostátního výboru Hana Černohorská. Výbor souhlasí se zaplacením výdajů na konzultační činnost s právním zástupcem.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

4.Projednání Prohlášení výboru územní pobočky pro Moravu a Slezsko ze dne 15. 3. 2017

Dne 15. 3. 2017 celostátní výbor obdržel Prohlášení výboru územní pobočky pro Moravu a Slezsko, ve kterém neprodleně požaduje provedení doplňkové volby sedmého člena výboru KCHČSV. Celostátní výbor požadavek pobočky konzultoval s advokátem, který doporučil postupovat v souladu se Stanovami KCHČSV, tedy v tuto chvíli (Korespondenční konference delegátů odhlasovala, že celostátní výbor dokončí funkční období v šesti členech) neprovádět doplnění sedmého člena celostátního výboru. Přípravou odpovědí v tomto znění a odesláním územní pobočce pro Moravu a Slezsko je pověřen Petr Hurda.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

5.Dořešení problémů s tiskem zpravodaje

Dne 16. 3. 2017 obdržel výbor informaci, že nastaly problémy v komunikaci s tiskárnou Heinzel, kde byl objednán a zaplacen tisk klubového zpravodaje (podzim/zima 2016). Vzhledem k tomu, že ani po opakované urgenci redakční radou nebyl zpravodaj vytištěn, doporučuje celostátní výbor redakční radě odstoupit od objednávky a vytisknout zpravodaj v jiné tiskárně. Průzkumem trhu a vybráním cenově výhodné nabídky tisku je pověřen Milan Pavlíček. Formátováním a grafickou úpravou je pověřena Helena Jahelkové a Hana Černohorská.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

6.Vytrvalostní zkoušky ZVP

Celostátní výbor zaznamenal dotazy týkající se uspořádání zkoušek ZVP I-II. Získáním podrobnějších informací a případným oslovením organizátorů zkoušek je pověřen Petr Treppesch.

Zároveň byly stanoveny základní parametry zkoušky:

 • Zkouška musí být zaštítěná klubem  
 • Na zkoušku musí být delegován oficiální rozhodčí, použity klubové formuláře
 • Profil trasy by neměl být příliš kopcovitý, okruh v délce min. 10 km
 • Trasa v blízkosti možnosti ubytování (např. kemp)
 • Dobrá dostupnost pro účastníky
 • Preferován podzimní termín (přelom září/října) s ohledem na ostatní klubové akce, počasí a účastníky

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

7.Prohlášení celostátního výboru KCHČSV

Tajemník celostátního výboru Hana Černohorská a pokladník výboru Lea Kratinová informovaly celostátní výbor o průběhu členské schůze pobočky pro Moravu a Slezsko konané dne 22. 4. 2017. Vzhledem k tomu, že v průběhu schůze neměly možnost vysvětlit některá nepřesná tvrzení, která byla prezentována současnými příp. bývalými členy pobočkového výboru, navrhují vydat prohlášení výboru, ve kterém by tato témata byla uvedena na pravou míru.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková, Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

Proti:            0

Zdržel se:      0

Text prohlášení je přílohou zápisu z korespondenční schůze.

8.Projednání žádosti o rozšíření aprobace rozhodčího na plemeno československý vlčák

Dne 9. 5. 2017 obdržel celostátní výbor od paní Šárky Dreslerové žádost o souhlas s rozšířením aprobace na plemeno Československý vlčák. Výbor navrhuje tuto odpověď.

Vážená paní Dreslerová,

výbor KCHČSV projednal vaší žádost o souhlas pro rozšířením aprobace na plemeno československý vlčák. Výbor uděluje souhlasné stanovisko, které je podmíněno hospitací při posuzování plemene Československý vlčák u alespoň jednoho z rozhodčích p. Jančíka, p. Václavíka, příp. p. Havelky. Hospitace je možno absolvovat na výstavách a bonitacích konaných v ČR. Výbor KCHČSV zároveň požaduje jednu hospitaci na klubové či speciální výstavě a jednu na bonitaci.

Pro:              Hana Černohorská, Petr Hurda, Lea Kratinová, Kamila Nováková

Proti:            0

Zdržel se:     Milan Pavlíček, Petr Treppesch  

 

K informaci:

 • Na základě opakovaných urgencí byl aktualizován překlad standardu plemene ČSV na stránkách ČMKU. Aktualizaci překladu zajistila ve spolupráci se zástupci ČMKU Kamila Nováková.
 • Kamila Nováková se dne 25. 3. 2017 zúčastnila Valné hromady ČMKU.
 • Výbor byl osloven firmou K9 s nabídkou sponzoringu. Konkrétní podmínky s firmou domluvil Petr Treppesch, firma zajistila balíčky pro účastníky klubové výstavy ČSV v Nadějkově. Součástí sponzoringu byly i balení granulí pro vítěze tříd.
 • Hana Černohorská odeslala na ČKS k datu 31. 3. 2017 aktualizaci členské základny, zároveň byl odveden příspěvek za členy na účet ČKS.
 • Lea Kratinová provedla ve spolupráci s externí účetní (firma Kvatro) přípravu a finalizaci podkladů nutnou k daňovému přiznání. Pokladník moravské pobočky Štěpán Balaštík přes opakovanou urgenci nedodal zpracované podklady nezbytně nutné k podání daňového přiznání na FÚ, zpracování těchto podkladů zajistil celostátní pokladník Lea Kratinová. Ke dni 3. 4. 2017 KCHČSV podal daňové přiznání na FÚ.
 • Lea Kratinová se dne 9. 5. 2017 zúčastnila schůzky s externí účetní z firmy Kvatro – z důvodů upřesnění, jak postupovat při zpracování účetní závěry.
 • V současné době celostátní pokladník Lea Kratinová ve spolupráci s pokladníky územních poboček zpracovává účetní závěru za roky 2014, 2015 a 2016, následně bude provedena aktualizace údajů na spolkovém rejstříku.
 • Pracovní skupina zajistila návrh aktualizace bonitační tabulky s grafickým zpracováním a interaktivními makry.

V Brně dne 11. 5. 2017 zapsala Hana Černohorská, tajemník KCHČSV.

Z galerie