Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Od 1.1.2017 je pro uchovnění potřeba doložit vyšetření na DM a DW - viz odběr krve pro DNA....
Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu. (Viz ceník poplatků). Dále připomínáme, že poplatek za KL je třeba také uhradit. Již vystavený KL je platný 6 měsíců. Poté je třeba požádat o prodloužení nebo o nový KL.
Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u pokladníků poboček, se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 137 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko, 22.04.2017 Židlochovice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 5. 2017 9:50 Zveřejněno 8. květen 2017
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 556

Přítomno 36 členů územní pobočky dle prezenční listiny

Program:


1. zpráva o hospodaření
2. zpráva KRK pobočky
3. zpráva o chovu
4. zpráva o činnosti pobočky
5. volba sčítací komise
6. požadavek na svolání mimořádné konference KCHČSV
7. volba delegátů konference KCHČSV - dle výsledku hlasování o bodu 6
8. LVT 2017
9. různé
Program byl schválen přítomnými členy jednomyslně.

 

1. Zpráva o hospodaření


Přednesl pokladník pobočky Štěpán Balaštík – viz. příloha č. 1
(Poznámka: Přílohy jsou řazeny na konci zápisu)

 

2. Zpráva KRK pobočky


Přednesl předseda KRK pobočky David Seibt, doplnění ohledně nové legislativy přednesla pokladnice KCHČSV Lea Kratinová – viz. příloha č. 2

 

3. Zpráva o chovu


Přítomní regionální poradce chovu Jiří Drábek ani hlavní poradce chovu Dana Matušincová nepředložili členské schůzi Zprávu o chovu za rok 2016.

 

4. Zpráva o činnosti pobočky


Přednesl předseda pobočky Karel Skoupý – viz. příloha č. 3

 

5. Volba sčítací komise


Sčítací komise byla jednomyslně zvolena ve složení: Karel Čundrla, Jana Čundrlová, Markéta Hladká

 

6. Požadavek na svolání mimořádné konference KCHČSV


Karel Skoupý přednesl členské schůzi následující návrh usnesení včetně zdůvodnění:

Členská schůze územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko požaduje svolání mimořádné konference KCHČSV v nejbližším možném termínu, tzn. požaduje neprodlené zajištění a realizaci potřebných úkonů všemi dalšími stranami, kterými jsou celostátní výbor KCHČSV a výbor územní pobočky KCHČSV pro Čechy, zejména:
- neprodlené určení počtu delegátů a jejich volba za územní pobočku KCHČSV pro Čechy, podle stavu členské základny ke dni konání jarní členské schůze územní pobočky KCHČSV pro Čechy (ke dni konání jarní členské schůze byl určen rovněž počet delegátů územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko).
- určení nejbližšího možného termínu konání mimořádné konference KCHČSV celostátním výborem KCHČSV (vzhledem k procesním požadavkům a nutným minimálním lhůtám určeným stanovami KCHČSV).
- neprodlené oznámení určeného termínu mimořádné konference výboru územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko a jeho pověření pořádáním a organizačním zajištěním konference (vzhledem k tomu, že minulou konferenci organizačně zajišťovala územní pobočka pro Čechy, je nyní na řadě územní pobočka pro Moravu a Slezsko).

Důvody vznesení požadavku na svolání mimořádné konference KCHČSV:

1. Nerespektování usnesení koference celostátním výborem KCHČSV – viz. rozhodnutí výboru KCHČSV nedoplňovat 7. člena výboru ze dne 17.01.2017, učiněné v rozporu s usnesením konference ze dne 21.06.2014 a se závěrem sčítací komise ze dne 06.01.2017:
Schválené usnesení konference KCHČSV ze dne 21.06.2014: V případě rezignace člena výboru KCHČSV nebo člena KRK KCHČSV během funkčního období bude provedena doplňková volba prostřednictvím korespondenční konference, příp. mimořádné konference.
Závěr sčítací komise korespondenční konference ze dne 06.01.2017: Druhý (doplňovaný) člen výboru – nutná opakovaná volba z: Roman Krčmář, Marie Nečasová, Marta Nobarová
Rozhodnutí výboru KCHČSV ze dne 17.01.2017: Ukončit hlasovaní bez opakované volby dalšího člena výboru (z kandidátů se shodným počtem hlasů umístěných na druhém místě), s ohledem na to, že ve Stanovách není definován počet členů výboru. Celostátní výbor o tomto rozhodnutí bude neprodleně informovat delegáty korespondenční konference.

Poznámka k rozhodnutí výboru KCHČSV: Počet členů výboru KCHČSV stanovuje vždy konference KCHČSV (tj. nejvyšší orgán KCHČSV), nedefinují ho Stanovy, ani si počet svých členů nemá právo určit výbor sám. Stejně tak počet členů výboru pobočky stanovuje volební členská schůze pobočky – rovněž není určen ve Stanovách.

2. Následné kroky činěné výborem KCHČSV – zejména vyhlášení korespondenčního hlasování delegátů konference o protestu Karla Skoupého ze dne 18.01.2017 proti tomuto rozhodnutí výboru, odmítnutí požadavku výboru územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko na nápravu situace.

3. Výbor KCHČSV rovněž odvolal z CHK a z funkce regPCH Moniku Tichou – ta podala rezignaci na funkci z osobních důvodů, které však následně pominuly. Monika Tichá se proto s tajemnicí celostátního výboru ještě před schůzí výboru KCHČSV domluvila na stažení rezignace a ochotě pokračovat ve funkci. Přesto výbor KCHČSV Moniku Tichou z jejích funkcí na své schůzi dne 04.02.2017 odvolal a jmenoval regionálním PCH Jiřího Drábka, který k výkonu této funkce v současné době nemá ani potřebnou kvalifikaci, ani alespoň základní praxi a zkušenosti. Toto rozhodnutí výboru KCHČSV nebylo ani výboru moravské pobočky, ani samotné Monice Tiché řádně a včas oznámeno. Dotčení se o něm dozvěděli až ze zápisu ze schůze výboru KCHČSV, který byl zveřejněn dne 23.03.2017, tedy téměř 7 týdnů ode dne konání schůze a necelý měsíc před bonitací. Tento krok výboru KCHČSV považujeme za zcela nezodpovědný.

Poznámka: Výbor územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko upozornil dne 10.04.2017 výbor územní pobočky KCHČSV pro Čechy na to, že členské schůzi navrhne na základě svého usnesení požadavek na svolání mimořádné konference KCHČSV, tzn. že by bylo se stanoveným časovým předstihem vhodné žařadit do programu české členské schůze bod "volba delegátů" podmíněný výsledkem hlasování členské schůze moravské pobočky. Výbor územní pobočky KCHČSV pro Čechy zařazení tohoto bodu na program své členské schůze bez zdůvodnění odmítl, což oznámil dne 18.04.2017.

Diskuze k tématu odvolání regPCH Moniky Tiché:

Tajemnice KCHČSV Hana Černohorská uvedla, že s Monikou Tichou sice mluvila, ale Monika Tichá nestáhla svou rezignaci písemně.

Karel Skoupý vyzval Moniku Tichou, aby se k věci vyjádřila. Monika Tichá potvrdila, že se před schůzí výboru domluvila na pokračování ve své funkci s tajemnicí výboru KCHČSV Hanou Černohorskou, která ji kvůli tomu telefonicky kontaktovala. Písemně svou rezignaci nestáhla, protože se s tajemnicí domluvila, že výsledek telefonického hovoru přednese na schůzi výboru KCHČSV, která se konala následující den.

Výsledek hlasování:
- pro svolání mimořádné konference KCHČSV: 17
- proti svolání mimořádné konference KCHČSV: 9
- zdržel se: 5
- nehlasovalo: 5

Členská schůze NESCHVÁLILA požadavek na svolání mimořádné konference – ke schválení by byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů dle prezenční listiny, tj. min. 19 hlasů.

 

7. Volba delegátů konference KCHČSV


Bod zrušen vzhledem k výsledku hlasování v bodě 6.

 

8. LVT 2017


Informaci přednesla tajemnice pobočky Marie Nečasová. Propozice a informace k přihlašování jsou uveřejněny na klubových stránkách KCHČSV, rovněž je vytvořena událost na FB.

 

9. Různé

9.1 Letní bonitace

Vzhledem k velkému zájmu o bonitace na Moravě bude stanoven termín letní bonitace moravské pobočky. Bude projednáno na schůzi výboru pobočky.

9.2 Rezignace Ing. Karla Skoupého a Lenky Brzobohaté na členství ve výboru pobočky

Karel Skoupý uvedl, že podle výsledku hlasování o požadavku na svolání mimořádné konference je zřejmé, že nadpoloviční části členské základny je lhostejné, že v KCHČSV jsou v současné době bezprecedentním  způsobem popírány vrcholnými exekutivními i kontrolními orgány základní principy fungování klubu, jakož je jí i lhostejné, že nejsou dodržovány usnesení nejvyššího orgánu klubu – konference KCHČSV, přičemž orgány, které je porušily, se svá rozhodnutí teprve dodatečně snaží nepřípustným způsobem „legalizovat“.
Karel Skoupý dále uvedl, že za těchto podmínek nevidí důvod ani způsob, proč a jak pro klub dále pracovat v jeho orgánech. Veškeré postupné kroky podle řádů klubu, které postupně sám nebo v součinnosti s výborem moravské pobočky podnikl za účelem sjednání nápravy, byly marné. Přitom většině členské základny je to lhostejné.
Vzhledem k výše uvedenému podal Karel Skoupý rezignaci na funkci předsedy územní pobočky i člena výboru pobočky k okamžiku ukončení bonitace. Karel Skoupý poděkoval tajemnici pobočky Marii Nečasové za dlouholetou spolupráci, a omluvil se za svou rezignaci jí a těm členům, kterým současné dění lhostejné není.
K rezignaci na funkci člena výboru pobočky se připojila také Lenka Brzobohatá.

9.3 Doplňková volba členů výboru

Karel Skoupý konstatoval, že je nutno doplnit výbor moravské územní pobočky. Členská schůze byla dotázána, zda má jiný návrh na doplnění počtu členů výboru než byl minulou volební členskou schůzí zvolený pětičlenný výbor. Nebyl vznesen žádný návrh. Bylo konstatováno, že členská schůze musí zvolit dva nové členy výboru pobočky. Navrženi byli a získali hlasů:
Karel Čundrla – 24 hlasů
Jan Holek – 13 hlasů
Miroslav Petr Šesták – 11 hlasů

Do výboru moravské pobočky byli doplňkovou volbou zvoleni Karel Čundrla a Jan Holek.

Členskou schůzi po sečtení hlasů a vyhlášení výsledků doplňkové volby ukončila tajemnice pobočky Marie Nečasová.

V Židlochovicích dne 22.04.2017
Zapsal Ing. Karel Skoupý

 


Příloha č. 1:
Zpráva o hospodaření

stav pokladny:
78 668,- na začátku roku 2016
15 704,- na konci roku 2016
stav účtu:
111 617,- na začátku roku 2016
168 422,- na konci roku 2016
celkem:
190 285,- na začátku roku 2016
184 126,- na konci roku 2016
Pobočka hospodařila v roce 2016 se schodkem  6 159,- Kč.

Mezi největší příjmy patřily:
členské příspěvky 52 000,-
výstava 43 570,-
bonitace 24 900,-

Největší výdaje byly
na výstavu  30 369,-
na bonitaci  21 018,-
tisk zpravodaje  18 515,-

Pořádala se klubová výstava, jarní, letní a podzimní svod s bonitací, letní výcvikový tábor v Jevišovicích.
Upozornění: při platbách vždy uvádějte jméno a účel platby do poznámky (např. Balaštík členství 2017)

Štěpán Balaštík, pokladník pobočky


Příloha č. 2:
Zpráva KRK územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko,
včetně doplnění pokladnice KCHČSV o nové legislativě

Zápis z kontroly pokladny pobočky pro Moravu a Slezsko konané dne 9. 4. 2017

Ke kontrole pokladny provedené dne 9. 4. 2017 kontrolní a revizní komisí pro Moravu a Slezsko byl pozván celostátní pokladník KCHČSV Mgr. Lea Kratinová. K tomuto kroku se kontrolní rada rozhodla z důvodu změn v hospodaření klubu jakožto následek novelizace účetního zákonu. Lea Kratinová kontrolní radu informovala o těchto změnách, viz příloha zprávy KRK.

Při samotné kontrole byly shledány tyto nedostatky:
chybějící pokladní doklad o nákupu tiskárny
chybějící rozpisy o příjmech a výdajích na jednotlivých akcích
neúplně vyplněné prvotní doklady (chybějící razítka, podpisy, registrační značky vozidel)
chybějící doklady o schválení jednotlivých plateb
nutnost vyřešit problematiku zaúčtování knih
Na základě těchto skutečností, bylo doporučeno pokladníkovi vše řádně doplnit, viz výše.
KRK výslovně doporučuje, aby důležité doklady/smlouvy byly vyhotoveny včas a upozorňuje na to, že nelze tyto dokumenty dopisovat s několikaměsíčním zpožděním.

Pokladní deník je veden přehledně v elektronické podobě a samotné doklady jsou pak přehledně zpracovány.

Za uplynulý rok 2016 neobdržela Kontrolní a revizní komise pro Moravu a Slezsko žádný podmět k řešení.

Ke dni 19. 4. 2017 měla pobočka pro Moravu a Slezsko 2 čestné členy a 96 platících členů.

Kontrolní a revizní komise pro Moravu a Slezsko
David Seibt
Jan Václavík
Jana Pospíšilová

Příloha zprávy KRK ze dne 9. 4. 2017:
V roce 2014 proběhla novelizace Občanského zákoníku a následně v roce 2016 v návaznosti na tyto změny byl novelizován zákon o účetnictví. Tyto změny se klubu výrazně dotýkají. Stali jsme se spolkem a klubu vzniklo mnoho nových povinností. Jednou z nich jsou zápisy do veřejných listin, např. je klub povinen vytvořit a zveřejnit účetní závěru klubu.
Tyto změny zákonu vedou k větší transparentnosti klubu, s výrazným dopadem na účetnictví. Proto je nutné zavést nové postupy a celé hospodaření klubu aktualizovat.
Prvním krokem bylo podání daňové přiznání. Zde je potřeba zmínit, že klub na venek vystupuje pouze jako jeden účetní subjekt, to samé platí z právního hlediska. Je nutné, se tedy na účetnictví našeho klubu, nedívat jako na jednotlivé pobočky/sekce, ale na jeden velký celek.  Daňové přiznání je podáváno za celý klub, to samé se týká účetních závěrek atd.
Dalšími kroky jsou pak vypracování a zveřejnění závěrek, inventarizace majetku klubu a nastavení určitých vnitřních postupů. Toto vše musí probíhat v součinnosti všech poboček a jejich funkcionářů. Toto a další je nutné provést do konce letošního roku.
V tuto chvíli máme, tři pokladny vedeny třemi pokladníky. Tyto pokladny byly dříve vedeny samostatně bez jakékoli provázanosti.  Během konce minulého roku a začátkem roku 2017 se tato situace změnila.  Celostátní pokladník vede celkovou pokladní knihu, peněžní deník, knihu závazků a pohledávek.
Cílem všech těchto změn je snaha o aktualizaci klubového hospodaření dle aktuální legislativy.
Vypracovala Lea Kratinová, celostátní pokladník KCHČSV


Příloha č. 3:
Zpráva o činnosti územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko
od 04/2016 do 04/2017

Územní pobočka zajišťovala běžnou agendu související s jejím chodem.
Hlavní akce pořádané územní pobočkou v uplynulém období:

- svod, bonitace a volební členská schůze, 16.04.2016 Židlochovice
- klubová výstava KCHČSV, 14.05.2016 Židlochovice
- letní výcviková tábor, 23.07. - 07.08.2016 Jevišovice
- memoriál Karla Matušince, 04. - 05.08.2016 Jevišovice
- svod, bonitace a členská schůze, 01.10.2016 Frýdlant nad Ostravicí

Na začátku letošního roku výbor pobočky projednal a vznesl námitku proti postupu celostátního výboru KCHČSV, který v rozporu s usnesením konference ze dne 21.06.2014 po rezignaci dvou svých členů doplnil pouze jednoho. Výbor pobočky vydal k tomu prohlášení (viz. bod 4 zápisu ze schůze výboru pobočky ze dne 19.03.2017) a vyzval celostátní výbor KCHČSV k nápravě situace, což celostátní výbor odmítl písemným vyjádřením doručeným výboru územní pobočky dne 22.03.2017. Na základě toho výbor územní pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko navrhuje členské schůzi územní pobočky, aby vznesla požadavek na svolání mimořádné konference KCHČSV v nejbližším možném termínu.

Karel Skoupý, předseda pobočky

Z galerie