Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z konference KCHČSV - Příbram 13.2.2005

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 11. 2008 18:34 Zveřejněno 25. únor 2005
Napsal Daniel Matušinec Zobrazeno: 7647
Místo konání : Příbram
Datum konání : 13.2.2005


Delegováno : 44 delegátů
Přítomno : 38 delegátů (k okamžiku zahájení Konference), 12 delegátů Konferenci předčasně opustilo (viz. zápis), zůstává 26 delegátů

 1. Volba volební a sčítací komise :
  M. Peron, L. Feniková, Ing. K. Skoupý
  Schváleno

 2. Volba zapisovatele:
  Navrženi :
  D. Matušinec - pro 24
  K. Neubertová - pro 7
  Zapisovatelem zvolen D. Matušinec

 3. Volba předsedajícího Konference
  Navrženi :
  MVDr. J. Davídek - pro 21
  P. Malášek - pro 11
  J. Jedlička - pro 1
  Předsedajícím Konference zvolen MVDr. Davídek

 4. Navrženy časové limity pro jednání :
  příspěvek - 5 minut
  připomínky - 3 minuty
  reakce - 1 minuta
  každý delegát může vystoupit s 1 reakcí a 1 připomínkou na jedno téma
  pro 35
  Schváleno

 5. Navrženy tajné volby výboru a KRK
  navrhovatel H. Hubáčková
  pro - 26
  proti - 10
  zdrželo se - 1
  Schváleno

 6. Návrh na umožnění doplnění návrhů, které nebyly ve Sborníku
  pro - 35
  proti - 2
  zdržel se - 1
  Schváleno
  Dohodnuta změna pořadí projednávání bodu 6. a bodu 7. Konference dle Sborníku; K. Horák stáhl z jednání Konference svůj návrh - bod č. 11 dle Sborníku.

 7. Zpráva o plnění Usnesení minulé Konference
  přednesl Z. Beneš
  • Usnesení bylo plněno s výjimkou realizování 2. aktualizovaného a opraveného vydání knihy "Československý vlčák" autorů Ing. K. Hartla a J. Jedličky
  • J. Jedlička informoval o stavu přípravy knihy, dále sdělil, že neposkytne KCHČSV autorská práva na kapitoly knihy, jejichž je autorem, jako i na své články a fotografie.
  • J. Jedlička poukazuje na pověření minulé konference, týkající se zpracování podkladů KRK k důtce a odvolání proti důtce P. Hanušky. Z. Beneš odkazuje projednání této záležitosti do bodu "Zpráva kontrolní a revizní komise".

 8. Zpráva o činnosti
  přednesl Z. Beneš
  • Podána informace o uskutečněných akcích pořádaných Klubem za uplynulé období
  • Předseda Klubu Z. Beneš vyjádřil znepokojení nad přetrvávajícím napětím v Klubu a svoji naději na brzké uklidnění situace
  • J. Jedlička a P. Malášek poukazují na neúplnost Zprávy o činnosti a požadují doplnění Zprávy o činnosti - zastupování Klubu u ČKS a ČMKU, zpráva o činnosti výboru
  • Z. Beneš doplňuje požadované informace, včetně informace o zřízení nové územní pobočky (Praha) celostátním výborem dne 15.1.2005.

 9. V diskuzi obvinil J.Jedlička předsedu Klubu Z. Beneše a Ing. Hospodku z ovlivňování a nátlaku na členku KRK Klubu, které vedlo až k jejímu odstoupení a odchodu z Klubu. Obvinění dotčení odmítli s odůvodněním, že pouze zaslali dvěma členkám KRK podnět k přezkoumání rozhodnutí celostátního výboru. Třetí člen (a zároveň předseda) KRK P. Koucký nebyl osloven. Podle záznamů KCHČSV bylo zjištěno že není členem Klubu. P. Koucký předložil průkazku člena Klubu vyplněnou na své jméno. Ing. Skoupý uvedl, že naopak J.Jedlička a P.Malášek osobně jmenovanou členku KRK KCHČSV navštívili a osobně se ji snažili ovlivnit.

  P. Malášek obvinil P. Hanušku ze skenování e-mailové pošty Ing. Soukupové. Zároveň obvinil Z. Beneše, Ing. Hospodku, K. Skoupého a H. Hubáčkovou, že jim zprávy byly doručovány. Všichni výše jmenovaní obvinění odmítli. Projevy J.Jedličky a P.Maláška byly provázeny slovními útoky a urážením výše jmenovaných.

  Doživotní vyloučení P. Hanušky z KCHČSV
  navrhovatel J.Jedlička
  pro - 9
  proti - 21
  zdrželo se - 6
  Zamítnuto

  Zákaz vykonávání funkcí pro Ing. Hospodku, Z. Beneše, Ing. Skoupého a H. Hubáčkovou na dobu 5-ti let
  navrhovatel J.Jedlička
  pro - 11
  proti - 16
  zdrželo se - 10
  Zamítnuto

  Návrh na zřízení pražské pobočky KCHČSV (rozhodnutí výboru podléhá výslovnému schválení Konferencí): S příspěvky obhajujícími založení nové pobočky vystoupila navrhovatelka P. Neomillnerová a z řad hostů M. Valášek.
  pro - 14
  proti - 18
  zdrželo se - 4
  Zamítnuto (rozhodnutí celostátního výboru o zřízení nové pobočky nebylo Konferencí potvrzeno)

  Hlasování o schválení zprávy o činnosti
  pro - 15
  proti - 11
  zdrželo se - 6
  Zpráva o činnosti byla schválena

 10. Po tomto bodu předčasně opustilo Konferenci 12 delegátů, zůstalo přítomno 26 delegátů (nadpoloviční většina z celkového počtu delegovaných - Konference je i po odchodu části delegátů usnášeníschopná). Bylo dohodnuto projednání bodů, jejichž navrhovatelé jsou přítomni.

 11. Zpráva KRK, Zpráva o hospodaření, Zpráva poradce chovu
  Zprávy nelze podat z důvodu nepřítomnosti pověřených delegátů
  pro - 21
  proti - 1
  zdrželo se - 2
  Konference bere tuto skutečnost na vědomí

 12. Volba výboru KCHČSV
  Ing. Hospodka - 23 hlasů
  H. Kaufmanová - 24 hlasů
  H. Hubáčková - 24 hlasů
  Ing. Pluhařová - 24 hlasů
  D. Matušincová - 24 hlasů
  Ing. Skoupý - 23 hlasů
  J. Tvrdoň - 24 hlasů
  K. Horák - 1 hlas
  Zvoleni : Ing. Hospodka, H. Kaufmanová, H. Hubáčková, Ing. Pluhařová, D. Matušincová, Ing. Skoupý, J. Tvrdoň

 13. Volba KRK KCHČSV
  D. Matušinec - 22 hlasů
  L. Feniková - 21 hlasů
  R. Pesrová - 16 hlasů
  M. Bulíková - 10 hlasů
  L. Šíma - 1 hlas
  H. Křížová - 1 hlas
  Zvoleni : D. Matušinec, L. Feniková, R. Pesrová

 14. Z časových důvodů nelze projednat všechny návrhy přítomných delegátů, proto bylo dohodnuto, že dále budou projednány jen některé návrhy.

 15. Návrh na změnu vyhodnocovatele RTG na DKK
  Navrhovatel L. Novoveská
  Se stávajícím MVDr. Štercem bude zrušena smlouva.
  pro - 24
  proti - 0
  zdrželo se - 2
  Schváleno

  RTG na DKK lze nechat vyhodnotit u jakéhokoli akreditovaného veterináře. Psům, kteří byli rentgenováni opakovaně, bude uznán lepší výsledek RTG v plném rozsahu bez ohledu na to, v jaké zemi byl RTG vyhodnocen.
  Každý pes, který bude rentgenován po datu určeném výborem KCHČSV smí být zrentgenován jen jednou.
  pro - 21
  proti - 2
  zdrželo se - 1
  Schváleno

  Konference pověřuje L. Novoveskou oslovením akreditovaných MVDr. v ČR s žádostí o spolupráci.
  pro - 23
  proti - 0
  zdrželo se - 1
  Schváleno

 16. Návrh na změnu Zápisního řádu KCHČSV o zápisu do registru
  Navrhovatel H. Kaufmanová
  Zápisní řád KCHČSV se doplňuje o nový bod :

  Zápis jedinců do registru
  1. Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:
   a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsaní v plemenných knihách neuznaných FCI
   b) štěňata pocházející z vrhů po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI
   c) jedinci bez průkazu původu
  2. Podmínky zápisu do registru:
   - souhlas konference KCHČSV s každým zapsaným jedincem
   - zapsání celých vrhů je možné pouze na základě chovného plánu, schváleného konferencí KCHČSV
   - jedinec musí být posouzen na dvou výstavách dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou "velmi dobrá"
   - jedinec musí splňovat všechny chovné podmínky, platné v KCHČSV (výjimky může schválit pouze konference KCHČSV)
   - v dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.
  3. Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: "ČMKU - registr".

  M. Eichhorn (host) předložil dopis Výboru klubu ČSV v Německu adresovaný předsedovi Klubu Z. Benešovi vyjadřující rozhodný protest proti okolnostem vzniku a existence kříženců "A" Mutara (viz příloha).

  Hlasování o návrhu doplnění Zápisního řádu KCHČSV
  pro - 25
  proti - 0
  zdrželo se - 1
  Schváleno

 17. Návrh na doplnění Jednacího a organizačního řádu KCHČSV
  Navrhovatel Ing. Skoupý
  JaOŘ se doplňuje o nový bod:
  Protesty
  1) Protesty proti hlasování na schůzích a konferencích lze podávat pouze bezprostředně před a po hlasování.
  pro - 25
  proti - 1
  zdrželo se - 0
  Schváleno

  2) Protesty proti rozhodnutím orgánů Klubu nebo průběhu a usnesením schůzí a konferencí Klubu lze podávat nejdéle do 30 kal. dnů včetně ode dne rozhodnutí nebo konání.
  pro - 24
  proti - 2
  zdrželo se - 0
  Schváleno


Zapsal Daniel Matušinec dne 13.února 2005, Příbram

Pozn.: Během hlasování docházelo k situaci, kdy se někteří delegáti pohybovali mimo jednací místnost a nebyli hlasování osobně přítomni tudíž byli bráni jako nepřítomní.

Z galerie