Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 62 hostů a jeden člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z konference KCHČSV

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 6. 1. 2013 19:58 Zveřejněno 19. červenec 2012
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 3472

24.6.2012 Světlá nad Sázavou

Návrh programu ke schválení:

I. volba mandátové komise
II. volba předsedajícího konference a zapisovatele
III. schválení programu konference
IV. kontrola plnění usnesení
V. zpráva o činnosti
VI. zpráva o hospodaření
VII. zpráva KRK
VIII. zpráva o chovu
IX. volba výboru a KRK KCHČSV
X. projednávání návrhů
XI. různé
XII. usnesení
XIII. závěr

Před zahájením projednávání bodů konference byl řešen podnět pana P. Hanušky na přezkoumání stavu členské základny pobočky pro Moravu a Slezsko. Byl aktuálně přepočítán počet členů a vysvětlena nerovnost poměru členů a zápisu příjmů ve zprávě o hospodaření pobočky pro Moravu a Slezsko (příjmy za členské příspěvky na rok 2012 jsou k datu 31.12.2011, velká část členů uhradila členský příspěvek na začátku roku 2012, tyto platby jsou zaúčtovány až v účetním roce 2012).

I. Volba mandátové komise

Návrh:
Z.Havlík - pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1
J.Schubertová - pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1
L.Brzobohatá - pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1

II. Volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh:
Předsedající: Ing J. Hospodka - Pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1
Zapisovatel: M. Bulíková - Pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1

III. Schválení programu konference

Pro: 26 proti: 0 zdržel se: 0

IV. Kontrola plnění usnesení

Přednesl: Ing. J. Hospodka - k informaci

V. Zpráva o činnosti

Přednesl: Ing. J. Hospodka - k informaci

VI. Zpráva o hospodaření

Přednesl: I.Střítežská - k informaci

VII. Zpráva KRK

Přednesla: Ing. M. Fišerová
KRK neřešila žádné podněty, nebyla provedena kontrola účetnictví. Vzhledem k tomu, že nebyla provedena kontrola účetnictví, ukládá konference nové KRK provedení kontroly a zaslání výsledku celostátnímu výboru do 1 měsíce.
Pro: 26 proti: 0 zdržel se: 0

VIII. Zpráva o chovu

Přednesla: D. Matušincová - k informaci

IX. Volba výboru a KRK KCHČSV

Zvoleni byli:
Do výboru:
Ing. J. Hospodka (25)
M. Andrlová (10)
Z. Havlík (13)
M. Bulíková (17)
D. Matušinec (20)
V. Kouřil (12)
K. Vidláková (11)

Do KRK:
R. Andrusiv (20)
A. Dragonari (24)
A. Pakostová (21)

X. Projednání návrhů:

1. Úprava podmínek chovnosti

Navrhovatel Karel Skoupý

Návrh:
Zařazovat mezi chovné jedince psy i feny s povahou hodnocenou známkou Ob. Takový jedinec - v případě, že nebude mít jinou vylučující vadu - pak na bonitaci obdrží známku P5: dobrý.

Protinávrh:
1.1 - K. Nováková: doplnit: rodiče takového jedince nesmí mít povahu hodnocenu Ob, Oc, Od

Hlasování:
protinávrh 1.1 - pro 6 – neschváleno

původní návrh:
Pro: J. Sikorová, H. Hajler, M. van Erne, M. Andrlová, J. Tvrdoň, K. Hartl, D. Matušincová, K. Skoupý, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, K. Vidláková, M. Fišerová, M. Bulíková, H. Vránová, R. Andrusiv, D. Matušinec
Proti: Z. Havlík, D. Čílová, H. Kaufmanová, H. Hubáčková, H. Černohorská, E. Myslivečková, J. Hospodka
Zdržel se: V. Kouřil, J. Schubertová


Návrh schválen 16 hlasy
Platnost stanovená konferencí: od 24. 6. 2012 (nemá zpětný účinek, jedinci zbonitovaní Ob před tímto datem nejsou tímto automaticky chovní, musí absolvovat přebonitaci povahy).

 

2. Změna ZaCHŘ - Volný chov

Navrhovatelka Helena Hubáčková

Návrh:
Volný chov bude chovatelům umožněn za dodržení následujících pravidel:
a) zachování 3 volných generací
b) nepřekročení koeficientů příbuzenské plemenitby přes určitou hranici (AVC > 85%, IC < 4%
c) neopakování spojení stejných jedinců (výjimkou může být důvod, že např. vrh uhynul v důsledku infekce)
d) jeden plemeník může mít maximálně 3 krytí (=vrhy) v rámci ČR za dva roky
Pokud spojení navržené chovatelem bude v jakémkoli bodě odporovat výše uvedeným pravidlům, bude takové spojení podléhat chovu řízenému.

Protinávrhy:
2.1 - J. Hospodka: zrušit bod b) a upravit bod d) na 3 krytí za rok
Pro: 6 - protinávrh neprošel
2.2 - K. Nováková: upravit v bodě d) výjimka pro psy s mimořádným přínosem pro plemeno (např. zkoušky, závody)
2.3 - E. Myslivečková: nehlasovat o zavedení volného chovu

Hlasování:
protinávrh 2.3 - pro 5 - neschváleno
protinávrh 2.2 - pro 1 - neschváleno
protinávrh 2.1 - pro 6 - neschváleno
původní návrh - pro 6 - neschváleno
Návrh i všechny protinávrhy byly zamítnuty


3. Změna ZaCHŘ - Volný chov

Navrhovatel Ing. Karel Skoupý

Návrh:
Doplnění Zápisního a chovatelského řádu, čl. IV.6 o písmeno D) Volný chov v následujícím znění:

Volným chovem se rozumí realizace takových spojení, kdy chovatel si navrhuje krycího psa pro svoji fenu bez konzultace s chovatelskou komisí. Volný chov umožňuje chovatelům realizovat vlastní chovatelský záměr v rámci definovaných pravidel:
a) Chovatel je povinen odchovat první dva vrhy každé své chovné feny v řízeném chovu, přičemž první vrh feny musí být vždy odchován v chovu řízeném. Ostatní vrhy feny může chovatel odchovat na základě svého rozhodnutí v chovu volném nebo v chovu řízeném.
b) Spojení navržené chovatelem ve volném chovu musí splňovat podmínku min. 3 volných generací (tzn. nejbližší společný předek feny a navrženého krycího psa může v rodokmenu štěňat z tohoto spojení být nejblíže ve 4. generaci).
c) Koeficient ztráty předků (AVK) musí být minimálně 85% pro 5 generací a 90% pro 4 generace nebo vyšší.
d) Koeficient příbuzenské plemenitby (COI) musí být maximálně 6% pro 5 generací a 4% pro 4 generace nebo nižší.
e) Pro volný chov lze využít pouze feny s DLK 0-0, a to vždy v kombinaci s jedincem DLK 0-0.
f) Minimálně jeden z rodičů v navrhovaném chovném páru musí mít vyhodnocení DKK A(0/0), maximální přípustný stupeň DKK je C.
g) Chovatel je povinen doložit, že minimálně jeden z rodičů štěňat je DM N/N. Za průkazné jsou považovány výsledky certifikovaných laboratoří - např. Laboklin, a také výsledky získané v rámci proběhlého výzkumu ČZU. Odvozené výsledky se za průkazné nepovažují a nelze na jejich základě požadovat vystavení KL pro volný chov.
h) Jedince s kódem povahy Ob lze spojovat pouze s jedinci Of, Og nebo Oh.
i) Je doporučeno nespojovat jedince se stejnými vadami a nedostatky, a také nespojovat jedince s opačným extrémem v jednom znaku. Ve volném chovu je však toto na uvážení chovatele.
j) Chovatelská komise má právo vyčlenit dočasně nebo trvale plemeníky v majetku osob v ČR z použití pro volný chov. Kompletní seznam plemeníků v ČR bude zveřejňován 2x ročně (klubové www stránky), vždy platný k 1. lednu a 1. červenci. Plemeníci vyčlenění z použití pro volný chov budou v seznamu jasně označeni. Vyčlenit plemeníka z použití pro volný chov nebo jeho vyčlenění zrušit může chovatelská komise kdykoliv během roku, vyčlenění nebo jeho zrušení je platné okamžikem zveřejnění na klubových www stránkách
pro: 6
Návrh zamítnut

Protinávrhy:
3.1 - J. Hospodka: u bodu b) vypustit text v závorce, zrušit body c),d), f), g), h), i), j,)
3.2 - K. Skoupý: doplnit bod k), ve znění bodu návrhu 2c)
3.3 - H. Vránová: bod a) dva z prvních tří vrhů, bod g) akceptovat jen výsledky certifikovaných laboratoří (např. Laboklin), bod j) nahradit body návrhu 2c) a 2d)
3.4 - Z. Havlík: změna bodu f) DKK jen A (0/0), bod j) nahradit body 2c) a 2d)
3.5 - H. Hubáčková: bod a) dva z prvních tří vrhů, bod j) nahradit body 2c) a 2d)
3.6 - H. Kaufmanová: zrušit body c) a d)
3.7 - K. Nováková: původní znění návrhu rozšířit o body 2c) a 2d)
3.8 - K. Nováková: bod f) upravit DKK max B (1/1)

Hlasování:
protinávrh 3.8 - pro 1 - neschváleno
protinávrh 3.7 - pro 1 - neschváleno
protinávrh 3.6 - pro 2 - neschváleno
protinávrh 3.5 - pro 2 - neschváleno
protinávrh 3.4 - pro 2 - neschváleno
protinávrh 3.3 - pro 7 - neschváleno
protinávrh 3.2 - pro 3 - neschváleno
protinávrh 3.1 - pro 7 - neschváleno
původní návrh - pro 6 - neschváleno
Návrh i všechny protinávrhy byly zamítnuty


4. Změna ZaCHŘ – Řízený chov

Navrhovatelky Hana Kaufmanová, Daniela Čílová

Komentář (původní znění bodu B ZaCHŘ):
B. Řízený chov
Zabezpečuje široký rozvoj genofondu plemene v jednotlivých skupinách a liniích. Výběr chovných párů provádí chovatelská komise v součinnosti se zkušenými chovateli. Chovatel navrhuje krycí psy, nebo o toto požádá poradce chovu. Pokud jeho návrh neodporuje zásadám řízeného chovu, uvede poradce tohoto psa na krycím listě mezi navrhovanými plemeníky. Pokud existují závažné důvody proti použití navrhovaného psa, chovatelská komise rozhodne o zamítnutí navrženého psa z krycího listu. Zamítnutí musí písemně chovateli zdůvodnit. Tato zdůvodnění budou uveřejňována v klubovém časopise. Proti rozhodnutí chovatelské komise se může chovatel odvolat podle ustanovení čl. II.7 tohoto řádu.

Návrh:
Změna v bodě B. Řízený chov
Věty:
Výběr chovných párů provádí chovatelská komise v součinnosti se zkušenými chovateli. Chovatel navrhuje krycí psy, nebo o toto požádá poradce chovu.

budou nahrazeny větami:
Zkušení a dlouhodobí chovatelé (minimálně 5 odchovaných vrhů nebo 5 let aktivní chovatelské činnosti) si vyberou krycího psa (možno i + dva náhradníky) a svůj návrh přednesou poradci chovu a CHK. Pokud chovatelská komise přijme návrh chovatele nese plnou zodpovědnost za vrh chovatel, pokud chovatel přijme návrh komise nese plnou zodpovědnost komise. Tzn. včetně případných léčebných výloh spojených s řešením genetických vad (např. kýla, dwarfismus, DKK, DLK)

Ostatní věty budou pozměněny, doplněny, případně ponechány v původním znění:

Pokud jeho návrh neodporuje zásadám řízeného chovu, uvede poradce tyto psy na krycím listě. Pokud existují závažné zdravotní důvody proti použití navrhovaných psů, chovatelská komise rozhodne o jejich zamítnutí. Zamítnutí musí písemně chovateli zdůvodnit. Tato zdůvodnění budou uveřejňována v klubovém zpravodaji. Z každého jednotlivého projednávání krycích psů chovatelskou komisí bude archivováno a zveřejňováno hlasování jednotlivých členů CHK. Proti rozhodnutí chovatelské komise se může chovatel odvolat podle ustanovení čl. II.7 tohoto řádu.
O návrhu nehlasováno - schválen protinávrh

Protinávrh:
4.1 Zdeněk Havlík: Celý návrh nahradit uložením povinnosti chovatelské komise archivovat a zveřejnit vystavené krycí listy včetně hlasování o jednotlivých krycích listech. Zveřejnění s aktualizací 2x ročně.

Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, H. Hubáčková, M. Andrlová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, H.Hajler
Proti: K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová
Zdržel se: M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová
Nepřítomen: D. Matušinec
Schváleno 17 hlasy

 

5. Povinné přidělování alespoň dvou krycích psů chovatelskou komisí

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby chovatelská komise standardně přidělovala alespoň dva krycí psy, ze kterých si majitel feny může rovnocenně vybrat. (Formulář krycího listu nabízí dokonce tři možnosti.)

Komentář:
Domnívám se, že nabídka plemeníků je dosti široká na to, aby bylo z čeho vybírat a pokud ne, bylo by vhodné k tomuto stavu směřovat. Předejde se tím sporům mezi CHK a majiteli fen (případně sporům mezi majiteli fen a psů o úhradu za krytí a pod.). Výjimkou může být případ, kdy si majitel feny navrhne krycího psa sám a CHK mu vyhoví.

Protinávrh:
5.1 - H. Kaufmanová: Uvádět vždy na krycím listu 3 krycí psy

Hlasování:
protinávrh - pro 4 - neschváleno

původní návrh:
Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová,
Proti: K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H. Hajler, D. Matušinec
Zdržel se: H. Hubáčková
Schváleno 16 hlasy

 

6. Změna/doplnění ZaCHŘ, kapitola XIV. Vývoz

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji v Zápisním a chovatelském řádu jasně deklarovat záruku Klubu, že zajistí chovateli odbyt v případě, že Klub využije svého práva uložit chovateli, aby v zájmu udržení genofondu ponechal jedno nebo více štěňat v ČR. Stejnou záruku navrhuji v případě, že bude Klub vyžadovat konkrétní spojení.
Domnívám se, že je v silách Klubu toto zajistit. Toto opatření přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti Klubu v očích chovatelů.


Pro: 0
Proti: : M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková
Zdržel se: D. Matušinec
Návrh zamítnut

 

7. Zohlednění hodnot indexů ve výsledné známce psa

Navrhovatel Karel Skoupý

Návrh:
Zohlednit hodnotu indexu výšky Xv a indexu formátu Xf ve výsledné známce. Xv a Xf jsou základními parametry charakterizujícími kostru daného jedince a měly by být promítnuty do celkového hodnocení. Při stanovení jednotlivých rozmezí je třeba citlivě vzít v úvahu, že při výpočtu indexu vždy pracujeme se dvěma chybami měření, které se zde vzájemně sčítají. Tyto chyby mohou být způsobeny řadou objektivních i subjektivních vlivů - počínaje postojem psa, přes momentální kondici, nasvalení a nasrstění, denní dobu kdy je pes měřen, počasí, předchozí tělesnou zátěž, až po chybu posuzovatele a zaokrouhlení měření (v praxi po 0,5 cm).

Standardem daný ideální index formátu je Xf = (10 : 9) x 100 = 111,1
Délka předloktí s nadprstím (tzn. délka přední nohy k lokti) tvoří dle standardu 55% kohoutkové výšky.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji:

INDEX FORMÁTU - princip hodnocení: penalizace u odchylek na obě strany od ideální hodnoty rovnoměrně
- Xf 100,0 a nižší + 122,2 a vyšší: P14 - vylučující vada (odch. 10% a více od ideálu)
- Xf 100,1 až 102,8 + 119,4 až 122,1: P5 - vada (odch. 7,5 až 9,9% od ideálu)
- Xf 102,9 až 105,5 + 116,7 až 119,3: P3 - lehká vada (odch. 5 až 7,4% od ideálu)
- Xf 105,6 až 108,3 + 113,9 až 116,6: P1 - nedostatek bez penalizace (odch. 2,5 až 4,9% od ideálu)
- Xf 108,4 až 112,9 P1 - standardní formát (odch. max. do 2,4% od ideálu)
INDEX VÝŠKY - princip hodnocení: penalizace pouze u odchylek směrem k nižším hodnotám
- Xv 49,5 a nižší P14 - vylučující vada (odch. 10% a více od ideálu)
- Xv 49,6 až 50,9 P5 - vada (odch. 7,5 až 9,9% od ideálu)
- Xv 51,0 až 52,3 P3 - lehká vada (odch. 5 až 7,4% od ideálu)
- Xv 52,4 až 53,6 P1 - nedostatek bez penalizace (odch. 2,5 až 4,9% od ideálu)
- Xv 53,7 a vyšší P1 - standardní index výšky (odch. max. do 2,4% od ideálu)

Komentář:
V případě schválení navrhuji, aby konference pověřila nově zvolený výbor KCHČSV, aby tento návrh předložil neprodleně k projednání KCHČSV SR za účelem sjednocení posuzování těchto parametrů. Pokud budou na společném jednání požadovány korekce tohoto návrhu, navrhuji aby konference udělila právo k jejich případnému provedení výboru KCHČSV a chovatelské komisi, při dodržení základního principu hodnocení.

Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, H.Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Proti: 0
Nepřítomna: D. Matušincová
Návrh schválen 25 hlasy


8. Úprava bonitační tabulky

Navrhovatel Karel Skoupý

Návrh:
U popisu kódu povahy Og vypustit slovo sangvinik a ponechat popis povahy pouze jako „méně odvážný".

Protinávrh:
8.1 - M. Bulíková: Vypustit všechna označení povah (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) a ponechat jen popis.

Hlasování:
protinávrh 8.1 - pro 1 – neschváleno
původní návrh - pro 4 - neschváleno
Návrh zamítnut

 

9. Změna bonitačního systému – b) test povahy u kolíku

Navrhovatelka Michaela van Erne

Komentář:
V duchu Jana Amose Komenského předkládám delegátům ke zvážení návrh na „školu hrou". Příležitost pro exaktní informace o faktickém stavu populace československých vlčáků po stránce charakterové a zároveň šanci na zlepšení její socializace. Výsledkem bude explicitnější zpětná vazba chovatelům i chovatelské komisi a čerstvá motivace pro nové majitele k účasti na bonitaci.
Děkuji za to, že můj návrh berete v potaz.

Návrh:
Nahradit reakci na figuranta novými prvky. Specifickou řadou podnětů indikujících skutečné povahové rysy psa. Ve zkratce: Odezva na sešlápnutí pet lahve, vystřelení deštníku, manipulace psem (vyzdvižení do náruče a předání druhému člověku) atp.; s tím, že reakce na výstřel bude ponechána ve stávající podobě. Kompletní konkretizace je otevřená disku

Pro: M. van Erne
Proti: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková, D, Matušinec
Návrh zamítnut

 

10. Změna bonitačního řádu – odst. Práva a povinnosti majitele psa

Navrhovatel Roman Brabec

Komentář – původní znění odstavce:
Každý člen chovatelského klubu ČSV se může se svým psem přihlásit na bonitaci. K tomu musí od pořadatele bonitace obdržet potřebné informace. Na závěr bonitace může žádat o zdůvodnění zadaných kódů a obdržení bonitační karty se všemi záznamy. Může se zúčastnit kterékoliv bonitace pořádané některou z poboček chovatelského klubu ČSV. Je povinen zaslat včas přihlášku k bonitaci podle pokynů organizátora bonitace. Předložit potřebnou dokumentaci pro bonitaci, jmenovitě členský průkaz, průkaz původu psa, veterinární potvrzení, očkovací průkaz zvířete a potvrzení o provedeném vyšetření na DKK. Pokud bonitované zvíře nebude mít vyšetření na DKK, může být bonitováno, ale nebude mu zapsána prozatím chovnost až do vyšetření a vyhodnocení DKK. Dostavit se v čas na bonitaci a po celou dobu se řídit pokyny organizátorů bonitace. Je povinen opatřit psa náhubkem, držet jej na vodítku nebo psa zajistit na úvazném kolíku.

Návrh:
nahradit větu:
Je povinen opatřit psa náhubkem, držet jej na vodítku nebo psa zajistit na úvazném kolíku.

větou:
Je povinen zajistit psa tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví druhé osoby. Za takové škody je zodpovědný majitel psa, nikoliv pořadatel.

Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Schváleno 26 hlasy

 

11. Změna bonitačního řádu – odst. Popis bonitace, písmeno a)

Navrhovatel Roman Brabec

Komentář – původní znění odstavce Popis bonitace až po písmene a):
Pro popis exteriéru zvířete a jeho povahových vlastností je vypracována tabulka, která vytváří kódovací systém, který sestává z písmen a číslic. Navrhuje ho chovatelská komise a schvaluje klubová konference. Znaky exteriéru jsou označovány písmeny a jejich hodnota je vyjadřována čísly. Povahové vlastnosti jsou vyjádřeny kombinací velkého písmene "O" a projev vlohy je vyjádřen malým písmenem. Bonitační komise sleduje chování předvedeného jedince po celou dobu bonitace, tj. při měření, prohlídce chrupu a předvedení. Vlastní zkouška povahy se provádí následovně:
a) průchod skupinou osob
Psovod se psem na vodítku přichází ke 2 stojícím osobám. Zde se zastaví, psa posadí a začne s nimi rozhovor. Na pokyn bonitační komise přicházejí další 2 osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Celá skupinka setrvá v rozhovoru ještě asi 30 vteřin. Pes nesmí žádnou z osob napadat nebo projevovat bázlivost. Použití náhubku je na uvážení majitele psa.

Návrh:
Z odstavce a) Průchod skupinkou osob vyjmout větu:
Pes nesmí žádnou z osob napadat nebo projevovat bázlivost.

a přesunout ji výše do odstavce "Popis bonitace" s dodatkem:
"vyjma útoku pomocníka v ochranném oděvu při zkoušce povahy. Takové chování psa je důvodem k vyloučení z bonitace."

Toto opatření by mělo mít za výsledek urychlení bonitací. Vyloučí se psi, kteří projevují agresi nebo bázlivost již při měření a není je proto možné objektivně a v únosném čase změřit.

Pro: H. Kaufmanová
Proti: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Návrh zamítnut

 

12. Změna podmínek účasti na bonitaci

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby veterinární přejímka při svodu a bonitaci probíhala buď celodenně nebo několikrát za den, aby účastníci, kteří mají přijít na řadu až později nemuseli čekat celý den od ranní přejímky.
Optimálně by se měly udělat přejímky dvě – jedna před svodem a druhá před bonitací.

Komentář:
Toto opatření předpokládá schválení návrhu na stanovení limitu přihlášených psů. Přihlášení účastníci dostanou předem informaci v kolik hodin se předpokládá druhá přejímka.
Návrh stažen z projednávání, konstatováno že organizační záležitosti jsou zcela v kompetenci pobočky pořádající bonitaci.

 

13. Stanovení limitu počtu jedinců na svod a bonitaci

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Stanovení maximálního počtu přihlášených jedinců na svod a bonitaci.

Komentář:
Současný stav, kdy se majitelé mohou hlásit i na místě těsně před akcí a zvyšuje se počet posuzovaných jedinců, není únosný. Je třeba stanovit maximální (celkový) počet zvířat, které je fyzicky možné za bonitační den "odbavit". V extrémním případě se může stát, že se k bonitaci přihlásí nadměrné množství jedinců, další mají možnost přihlásit se na místě a neexistuje způsob jak takovou situaci vyřešit, aby se předešlo nespokojenosti majitelů, na které se "nedostane". Během roku se koná pět bonitací, mělo by se proto docílit rovnoměrného využití všech termínů. Domnívám se, že v době, kdy většina lidí má přístup k internetu je legitimní takový limit stanovit. Stejně jako se lidé musí včas přihlásit na výstavu, je možné toto vyžadovat v případě bonitace. Je sice vhodné vycházet majitelům psů vstříc a motivovat je k předvedení zvířat na bonitaci, představa celého dne stráveného na bonitaci v nejistotě zda se vše stihne je však naopak demotivující.
Na základě zkušeností ze zapisování několika předchozích bonitací navrhuji počet 30 jedinců (v součtu všech kategorií) na jeden bonitační den.

Protinávrh:
13.1 - K. Nováková, K. Skoupý: Neomezovat maximální počet přihlášených. Při přihlášení na místě poplatek za svod a bonitaci navýšit o 200,- Kč.

Hlasování:
protinávrh 13.1:
Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H.Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Proti: H. Kaufmanová
Protinávrh schválen 25 hlasy

 

14. Změna akceptovaného vyšetření DKK

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby bylo pro uchovnění akceptováno pouze vyšetření DKK metodou "distrakce". Toto vyšetření je přesnější a stoprocentně spolehlivé (dokonce již ve věku 3 měsíců). Při dosavadním vyšetření lze "správným" držením končetin při rentgenování docílit falešně negativního výsledku. Dále je dosavadní metoda i při poctivém provedení vyšetření nepřesná, i ve věku dvou let se výsledek může jevit lepší než ve skutečnosti je. Pes potom předává nevhodnou dispozici a v budoucnu mu hrozí onemocnění kloubů. Metoda distrakce není pro psa o nic náročnější, jde jen o to, že se při vyšetření udělá o jeden snímek víc. Cena vyšetření se navýší pouze o hodnotu jednoho snímku, posudek by měl stát stejně (problematiku jsem konzultovala s předním českým veterinářem -ortopedem).
Prošel protinávrh

Protinávrh:
14.1 - M. van Erne: Odložit, pověřit L. Dragonari zjištěním podrobností a cen do příští konference

Hlasování:
protinávrh 14.1:
Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková , R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J, Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, K. Skoupý, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H.Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec, H. Kaufmanová
Proti: 0
Zdržel se: V. Kouřil, H. Vránová, H. Černohorská
Protinávrh schválen 23 hlasy

 

15. Sjednocení věkového limitu pro bonitaci a vyšetření DKK

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Sjednotit věkový limit pro připuštění k bonitaci a vyšetření DKK.

Pro: : E. Myslivečková, J. Schubertová, D. Čílová, K. Nováková, H. Hubáčková, V. Kouřil,
Proti: K. Hartl, J. Hospodka, M. Andrlová, H. Kaufmanová, M. Bulíková, Š. Balaštík, J. Tvrdoň, K. Vidláková , D. Matušincová, H.Hajler, J. Sikorová, D. Matušinec, M. Fišerová,
Zdržel se: M. van Erne, Z. Havlík, K. Skoupý, R. Andrusiv, H. Vránová, H. Černohorská, L. Brzobohatá,
Návrh zamítnut

 

16. Zrušení povinnosti vyšetření DLK

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Zrušit povinné vyšetřování v ČR odchovaných psů na DLK.

Komentář:
Z dosud prezentovaných výsledků se jeví, že plemeno onemocněním závažně netrpí a výskyt onemocnění je nepatrný.

Pro: 0
Proti: E. Myslivečková, Z. Havlík, M. Andrlová, H. Vránová, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Sikorová, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, K. Skoupý, V. Kouřil, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H. Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Zdržel se: M. van Erne, K. Hartl, J. Hospodka, J. Tvrdoň, K. Vidláková, H. Černohorská, J. Schubertová,
Návrh zamítnut

 

17. Upřesnění znění Stanov KCHČSV – vznik členství

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby bylo ve stanovách jasně uvedeno, kdy přesně se nový člen stává členem a vzniká mu volební právo. Jde zejména o situaci, kdy se nový člen zapíše těsně před volební schůzí a jeho členství může být považováno za účelové (a hlasování zpochybněno). Stejně tak by se mělo upřesnit, zda má volební právo stávající člen, který zaplatí členský příspěvek s prodlením – těsně před členskou schůzí.
Schválen protinávrh

Protinávrh:
17.1 - Z. Havlík: doplnit §5 čl. 2 Stanov o větu: Právo volit a být volen vzniká 2 měsíce od vzniku členství.

Hlasování:
protinávrh 17.1:
Pro: M. van Erne, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H. Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, H. Kaufmanová, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, D. Matušincová, H. Hubáčková, D. Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: E. Myslivečková, K. Skoupý, V. Kouřil, L. Brzobohatá, H.Hajler
Schválen protinávrh 21 hlasy

 

18. Doplnění znění Stanov KCHČSV – schůze

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby bylo znění Stanov Klubu doplněno o jasnou deklaraci toho, že schůze všech orgánů Klubu jsou veřejné a aby bylo stanoveno v jaké lhůtě a jakým způsobem má být členům Klubu zprostředkována informace o tom, kdy a kde se bude konat schůze toho kterého orgánu. V případě,že bude rozhodnuto o vyloučení veřejnosti, navrhuji, aby toto rozhodnutí platilo pouze pro projednávání inkriminovaného bodu programu, ne pro celou schůzi.

Nehlasováno – konference konstatuje že schůze jsou veřejné, členové klubu mají právo být na nich přítomni


19. Najmutí placeného správce webu a databáze

Navrhovatelka Lenka Dragonari

Návrh:
Navrhuji, aby Klub najal (například formou výběrového řízení) placeného správce webu, který by pravidelně odborně a zodpovědně aktualizoval klubové stránky a který by vytvořil a udržoval aktuální databázi psů na klubových stránkách.

Komentář:
Klubové stránky v současné podobě nemají zrovna reprezentativní úroveň, pro náhodného nebo nového čtenáře nejsou zajímavé a pro členy Klubu (zejména chovatele) svou kvalitou informací nedostačující. Vyhledávání je pro laika složité a zdlouhavé, nezřídka bezúspěšné. Podle hospodářských výsledků zveřejněných po členských schůzích si myslím, že si takovou investici Klub může (a měl by) dovolit. Absence klubové databáze psů je dle mého velmi zásadním nedostatkem, který za prvé chovatelům komplikuje život a za druhé není zrovna dobrou reklamou. Výhodou by bylo najít vhodného člověka v řadách členů Klubu, ale není to nutnou podmínkou. Několik pokusů o vytvoření databáze už mezi majiteli psů proběhlo, ale myslím, že by to chtělo Klubem oficiálně podpořený projekt.

Pro: 0
Proti: Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, H. Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H. Hajler, D. Matušinec
Zdržel se: K. Vidláková, H. Kaufmanová, H. Hubáčková, K. Hartl, D. Čílová, K. Nováková, M. van Erne, E. Myslivečková

Návrh zamítnut

Poznámka:
Od bodu 20) přítomno 24 delegátů , odjely D. Čílová a H. Kaufmanová, konference zůstává usnášeníschopná

 

20. Vypuštění inzerce nabídky štěňat z tištěného klubového zpravodaje

Navrhovatel Zdeněk Havlík

Návrh:
Vypustit celou část inzerce nabídky štěňat (vyjma placené) z tištěného zpravodaje.

Komentář:
Inzerce odchovů ve zpravodaji je v době vydání zpravodaje neaktuální a nepřináší žádný užitek. Vypuštěním inzerce se uspoří prostor pro články v časopise, případně lze dojít k redukci počtu stran a ke snížení nákladů za tisk zpravodaje.

Pro: M. van Erne, E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H. Vránová, H. Černohorská, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H. Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec
Proti: 0
Zdržel se: K. Nováková
Schváleno 23 hlasy

 

21. Zvednout částku za svod pro nečleny klubu na úroveň členských příspěvků

Navrhovatel Zdeněk Havlík

Návrh:
Navýšit částku ze současných 300,- Kč na 400,- Kč za svod nečlenů, aby byla rovná členskému příspěvku do klubu.

Komentář:
Cena za svod pro nečleny a členský příspěvek by měl být ve stejné výši, aby majitelé psů byli motivováni vstoupit do klubu. Na minulé konferenci bylo odsouhlaseno navýšení členského příspěvku, ale zvednutí poplatku za bonitaci bylo opomenuto.

Pro: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, K. Vidláková, H. Vránová, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, L. Brzobohatá, D. Matušincová, H. Hajler, H. Hubáčková, D. Matušinec, K. Nováková
Proti: M. van Erne
Zdržel se: H. Černohorská
Schváleno 22 hlasy

Poznámka:
Od bodu XI. přítomno 23 delegátů, odjela K.Vidláková, konference zůstává usnášeníschopná

 

XI. Různé

22) E. Myslivečková: Zavést poplatek za opakování bonitace

Pro: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, H. Vránová, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, D. Matušincová, H. Hubáčková, D. Matušinec, K. Nováková, M. van Erne, H. Černohorská, L. Brzobohatá,
Proti: 0
Zdržel se: H. Hajler
Schváleno 22 hlasy

23) E. Myslivečková: Profily DNA – návrh zavést povinný profil DNA u chovných psů – konference pověřuje E. Myslivečkovou a H. Hubáčkovou zjištěním cen a možností archivování profilů DNA u ČSV do příští konference .

Pro: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, , H. Vránová, R. Andrusiv, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, D. Matušincová, H. Hubáčková, D. Matušinec, M. van Erne, H. Černohorská, H. Hajler
Proti: K. Nováková
Zdržel se: V. Kouřil, L. Brzobohatá, M. Fišerová
Schváleno 19 hlasy

24) H. Vránová, H. Hubáčková: Návrh na zvýšení členských příspěvků pro opakované členství o 200,- Kč

Pro: E. Myslivečková, J. Hospodka, H. Vránová, R. Andrusiv, J. Schubertová, K. Hartl, K. Skoupý, J. Tvrdoň, M. Bulíková, D. Matušincová, H. Hubáčková, H. Černohorská, M. Fišerová, K. Nováková
Proti: Z. Havlík, M. Andrlová, D. Matušinec
Zdržel se: M. van Erne, Š. Balaštík, V. Kouřil, L. Brzobohatá, J. Sikorová, H. Hajler

25) M. Bulíková: Změny znění podmínek udělování titulu klubového šampiona

Na konferenci KCHČSV ze dne 14.6. 2008 se schválili podmínky v následujícím znění:
- zkouška složená min. ze dvou oddílů (s výjimkou ZPU 1) nebo zkouška FPR 3
- 2x CAC na klubové či speciální výstavě (od 2 různých rozhodčích) - viz. dále
- čekatelství Klubového šampióna získá pes na klubové nebo speciální výstavě pořádané (příp. spolupořádané) KCHČSV, který získal ve třídách s udělením CAC známku „výborný 1 - CAC" a jehož majitel je v době konání výstavy členem KCHČSV
- pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, jehož majitel není v době konání výstavy členem KCHČSV, získá čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV
- pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, který již splnil podmínky a obdržel titul Klubový šampión, získává čekatelství na titul Klubového šampióna pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku „výborný 2 - res.CAC", pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV

Navrhuji změnu ve znění složené zkoušky na text
- Zkouška ZM, ZPS1, ZVV1, ZPO1, ZPU2, IPO-V, IPO-ZTP a vyšší, zkoušky FPR1, UPR1, SPr1, STPr1, APr1 složené od roku 2012

Odůvodnění:
V současném znění může ČMKU vydat titul Klubový šampion i psovi, který má složenou jen zkoušku ZOP, ZZO apod. protože splňují, že jsou dvousložkové a nejsou ZPU1...

Pověření konference: Budou vyjmenovány přípustné zkoušky, zodpovídají M. Bulíková, K. Nováková

Pro: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, H. Vránová, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, D. Matušincová, H. Hubáčková, D. Matušinec, K. Nováková, M. van Erne, H. Černohorská, L. Brzobohatá, H. Hajler
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 23 hlasy

26) Možnost testování dwarfismu - Ing. Daniela Čílová, v zastoupení přednesl K. Skoupý
K informaci

27) Ing. Karel Hartl přednesl svoje vyjádření: Mělo by se usilovat o zjednodušení bonitací a také o získání klubových rozhodčích.
K informaci

 

XII. Usnesení konference

Přednesl: K. Skoupý

Pro: E. Myslivečková, Z. Havlík, J. Hospodka, M. Andrlová, H. Vránová, R. Andrusiv, M. Fišerová, J. Schubertová, J. Sikorová, K. Hartl, K. Skoupý, V. Kouřil, J. Tvrdoň, M. Bulíková, Š. Balaštík, D. Matušincová, H. Hubáčková, D. Matušinec, K. Nováková, M. van Erne, H. Černohorská, L. Brzobohatá, H. Hajler
Schváleno 23 hlasy

 

XIII. Závěr

Kromě výše uvedeného podnětu p. Hanušky nevznesli přítomní delegáti žádné námitky proti průběhu konference ani proti průběhu a výsledkům hlasování.

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 24. 6. 2012
zapsala Marie Bulíková

Z galerie