Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 60 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z řádné konference KCHČSV, 12. 6. 2010 Brno - Jehnice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 24. 6. 2010 10:32 Zveřejněno 21. červen 2010
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 5361
Přítomni: dle prezenční listiny – viz. příloha.

Program:

 1. schválení programu konference, organizační informace k hlasování
 2. volba mandátové komise
 3. volba předsedajícího konference a zapisovatele
 4. kontrola plnění usnesení
 5. zpráva o činnosti
 6. zpráva o hospodaření
 7. zpráva KRK
 8. zpráva o chovu
 9. volba výboru a KRK KCHČSV
 10. projednávání návrhů
 11. závěr

I. Schválení programu konference, organizační informace k hlasování

Konferenci zahájil odstupující předseda Ing. Karel Skoupý. Konstatováno, že je přítomno 23 delegátů (z toho 1 náhradník) z 23 možných – konference je usnášeníschopná.
Nebyly vzneseny námitky k navrženému programu konference. Navrženo, aby hlasování k jednotlivým návrhům bylo v zápise uvedeno jmenovitě. Pro urychlení sčítání dostali všichni delegáti hlasovací lístek s číslem, které je v prezenční listině přiřazeno k jejich jménu.

II. Volba mandátové komise

Navrženi: Ing. Daniela Čílová, Lenka Brzobohatá, Štěpán Balaštík

Pro:            Hubáčková, van Erne, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň – celkem 20
Proti:          0
Zdržel se:    Čílová, Balaštík, Brzobohatá – celkem 3

III. Volba předsedajícího konference a zapisovatele

Podle Stanov KCHČSV – nebyly předneseny jiné návrhy.
Předsedající – odstupující předseda: Ing. Karel Skoupý
Zapisovatel – odstupující tajemník: Ing. Jaroslav Hospodka

IV. Kontrola plnění usnesení minulé konference

Zpracoval a přednesl Ing. Karel Skoupý – text viz. příloha

V. Zpráva o činnosti

Zpracoval a přednesl Ing. Karel Skoupý – text viz. příloha

VI. Zpráva o hospodaření

Zpracovala Ivana Střítežská (odstupující pokladník – nepřítomna), přednesl Ing. Karel Skoupý – text viz. příloha

VII. Zpráva kontrolní a revizní komise

Přednesl pan Jiří Andrle. KRK za uplynulé období neřešila žádné podněty. Konstatováno, že KRK neprovedla kontrolu hospodaření. Konference pověřuje nově zvolenou KRK provedením kontroly hospodaření neprodleně po předání pokladny novému pokladníkovi.

VIII. Zpráva o chovu

Zpracovala a přednesla Dana Matušincová – text viz. příloha

IX. Volba výboru a KRK KCHČSV

Výbor KCHČSV byl zvolen v následujícím složení:
Za pobočku pro Čechy:
-          Ing. Jaroslav Hospodka      22 hlasů
-          Hana Křížová                      19 hlasů
-          Eva Myslivečková              17 hlasů
-          Hana Kaufmanová              14 hlasů
Za pobočku pro Moravu: a Slezsko:
-          Ing. Karel Skoupý               21 hlasů
-          Daniel Matušinec                21 hlasů
-          Marie Bulíková                   16 hlasů

Kontrolní a revizní komise KCHČSV byla zvolena ve složení:
Za pobočku pro Moravu: a Slezsko:
-          Ivana Kutnarová                 15 hlasů
-          Martina Fišerová                 15 hlasů
Za pobočku pro Čechy:
-          Adrian Dragonari                12 hlasů

X. Projednávání návrhů

X.1) Navrhovatel Ing. Karel Skoupý: Návrh na změnu ZaCHŘ

Odstranění rozporu mezi body V.2 a V.8 ZaCHŘ – návrh na vypuštění věty: „Nedojde-li ke krytí, mohou být doklady použity pro jedno další hárání feny“ z bodu V.2.
Navrhované znění bodu V.2 Zápisního a chovatelského řádu:

Doklady ke krytí vystaví na žádost chovatele poradce chovu. Chovatel požádá o doklady ke krytí nejméně 6 týdnů před předpokládaným krytím, uvede údaje o feně a další náležitosti dle druhu chovu (čl. IV.6). Počet vrhů chovné feny a počet krytí chovného psa v kalendářním roce upravuje příslušný poradce chovu. Poradce chovu pro svůj chov žádá o doklady hlavního poradce chovu. Ten si pro svůj chov nechá schválit doklady chovatelskou komisí.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 22
Proti:          0
Zdržel se:    Soukupová – celkem 1

Návrh byl schválen.

X.2) Navrhovatel Ing. Karel Skoupý: Návrh na doplnění ZaCHŘ

Zavedení povinnosti chovatelů zasílat plemenné knize formulář „Hlášení vrhu“ (nahrazuje dřívější „Žádanku o určení tetovacích čísel“).
Navrhované znění bodu VI.3 Zápisního chovatelského řádu:

Každý vrh hlásí chovatel co nejdříve, nejpozději do 7 dnů poradci chovu. V oznámení uvede:

 • jméno a adresu chovatele
 • jména rodičů štěňat
 • počet a pohlaví štěňat
 • datum vrhu.

V téže lhůtě informuje i majitele krycího psa. Narození atypických štěňat je nutno ihned hlásit poradci chovu, který zabezpečí dokumentaci. Ve věku štěňat 2 – 3 týdny zašle chovatel na plemennou knihu Hlášení vrhu, na jehož základě plemenná kniha přiřadí štěňatům čísla zápisu.
Čipování štěňat se provádí ve věku 4 - 6 týdnů. Čipování zajistí chovatel u veterinárního lékaře, který má k tomuto úkonu oprávnění. Provádějící veterinární lékař potvrdí čipování na formuláři, kde je uveden jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů. Tento formulář musí být přiložen k přihlášce k zápisu štěňat.
Kontrolu vrhu hradí chovatel formou paušálního poplatku na účet pobočky. Cestovní náklady hradí chovatel přímo poradci chovu při kontrole vrhu.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 23
Proti:          0
Zdržel se:    0

Návrh byl schválen.

X.3) Navrhovatel Ing. Karel Skoupý, Helena Hubáčková: Návrh na změnu ZaCHŘ

ZaCHŘ v bodě V.5 stanovuje majiteli krycího psa odvést Klubu chovatelů československého vlčáka poplatek za krytí, a to na účet územní pobočky. Navrženo zprostit povinnosti odvádět stanovený poplatek majitele krycích psů, kteří jsou členy KCHČSV.

Pro:            Hubáčková, Dejdarová, Dragonari, Balaštík, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň – celkem 7
Proti:          van Erne, Čílová, Novoveská, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Brzobohatá – celkem 16
Zdržel se:    0

Protinávrh: Zprostit povinnosti odvádět stanovený poplatek všechny majitele krycích psů.

Pro:            van Erne, Čílová, Novoveská, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Brzobohatá – celkem 16
Proti:          Hubáčková, Dejdarová, Dragonari, Balaštík, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň – celkem 7
Zdržel se:    0

Schválen protinávrh – původní bod V.5 Zápisního a chovatelského řádu se ruší v plném rozsahu (bude proveden posun číslování následných bodů v čl. V Zápisního a chovatelského řádu).

X.4) Navrhovatelka Ing. Daniela Čílová: Návrh na zlepšení informovanosti chovatelů – doplnění ZaCHŘ

Navrhované znění bodu V.2 Zápisního chovatelského řádu – původní znění upraveno v diskuzi se souhlasem navrhovatelky:

Doklady ke krytí vystaví na žádost chovatele poradce chovu. Chovatel požádá o doklady ke krytí nejméně 6 týdnů před předpokládaným krytím, uvede údaje o feně a další náležitosti dle druhu chovu (čl. IV.6). Počet vrhů chovné feny a počet krytí chovného psa v kalendářním roce upravuje příslušný poradce chovu.
Chovatelská komise je povinna informovat chovatele o genetických vadách,  které byly u potomků a přímých příbuzných komisí navrhovaného nebo chovatelem požadovaného plemeníka prokazatelně zjištěny. V případě, kdy chovatel použije pro krytí své feny psa navrženého chovatelskou komisí, poradce chovu před vydáním krycího listu objasní chovateli očekávaný přínos konkrétního navrhovaného spojení, jakož i možná rizika, kterých si je chovatelská komise z dostupných informací vědoma.
Poradce chovu pro svůj chov žádá o doklady hlavního poradce chovu. Ten si pro svůj chov nechá schválit doklady chovatelskou komisí.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 22
Proti:          0
Zdržel se:    Kavalec – celkem 1

Návrh byl schválen.

X.5) Navrhovatelka Jiřina Nekvasilová, návrh podává Ing. Daniela Čílová: Návrh na doplnění ZaCHŘ

Návrh s cílem zamezit přenosu nemocí v důsledku krytí, v případě kdy jeden pes kryje v krátkém časovém období více fen.
Doplnit nový bod do čl. V ZaCHŘ:

Pokud bude vystaven krycí list na jednoho psa pro dvě nebo více fen s předpokladem krytí ve stejném časovém období, dodržet minimální odstup 48 hodin mezi krytím dvou fen jedním psem. V případě přesné shody v termínu krytí má přednostní právo na krytí majitel feny, kterému byl krycí list vystaven dříve, respektive si o něj majitel feny dříve zažádal nebo mu byl pes dříve navržen chovatelskou komisí.
Majitelé fen, kterým byl krycí list na stejného psa vystaven později, musí být o této skutečnosti chovatelskou komisí informováni při vystavení krycího listu a jsou povinni před krytím kontaktovat majitele feny, jemuž byl krycí list na stejného psa vystaven dříve.
V případech, kdy nelze časově nebo z jiných objektivních důvodů skloubit krytí dvou fen jedním psem s odstupem mezi krytími jedné a druhé feny alespoň 48 hodin, je chovatelská komise majiteli feny, jemuž byl krycí list na stejného psa vystaven později, povinna neprodleně určit náhradního krycího psa.

Po diskuzi navrženo vypustit z návrhu první větu, stanovující odstup mezi krytími dvou fen jedním psem. Hlasováno o takto upraveném návrhu.

Pro:            Hubáčková, Čílová, Kaufmanová, Myslivečková, Matušinec, Skoupý – celkem 6
Proti:          van Erne, Zeisek, Hartl, Andrle, Soukupová, Balaštík, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 13
Zdržel se:    Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Bulíková – celkem 4

Návrh nebyl schválen.

X.6) Navrhovatelka Hana Kaufmanová: Návrh na doplnění ZaCHŘ - zavedení povinného testování ČSV na dysplazii loketních kloubů

Doplnit ZaCHŘ – bod č. III.2:

Vyžaduje se:

 • 1. plemenná příslušnost doložená PP
 • 2. dodržení stanovené věkové hranice
 • 3. absolvování bonitace s výsledkem, který opravňuje k zařazení do chovu (nebyla zjištěna diskvalifikují vada ve smyslu standardu plemene)
 • 4. rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s výsledkem, který podléhá vyhlášeným ozdravným opatřením
 • 5. rentgenologické vyšetření na dysplazii loketních kloubů s výsledkem, který podléhá vyhlášeným ozdravným opatřením (s platností u psů, kteří podstoupí RTG vyšetření DKK a DLK od 1. 1. 2011)

Další znění čl. III.2 beze změn.

Doplněno v diskuzi: Věková hranice pro provádění RTG DLK je stejná jako pro RTG DKK – minimální věk 15 měsíců.

Pro:            Hubáčková, Čílová, Novoveská, Zeisek, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 17
Proti:          Dragonari, Hartl, Andrle – celkem 3
Zdržel se:    van Erne, Dejdarová, Matušinec – celkem 3

Návrh byl schválen.

X.7) Navrhovatelka Hana Kaufmanová: Návrh na změnu - doplnění ozdravných opatření v souvislosti s testováním DLK

V souvislosti s návrhem na zavedení povinného testování na DLK je nutno v případě schválení tohoto návrhu stanovit podmínky zařazení do chovu. Doplněné znění ozdravných opatření – DKK beze změn, DLK přípustné do chovu pouze 0-0.

Protinávrh: Sledovat a vyhodnotit výsledky získané do příští konference. Příští konference na základě získaných výsledků a návrhu chovatelské komise rozhodne o ozdravných opatřeních ve vztahu k DLK. Věková hranice pro provádění RTG DLK je stejná jako pro RTG DKK – minimální věk 15 měsíců.

Hlasováno o protinávrhu:

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle,  Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 22
Proti:          Kaufmanová – celkem 1
Zdržel se:    0

Schválen protinávrh, o původním návrhu nehlasováno.

X.8) Navrhovatelka Dana Matušincová: Návrh na změnu ZaCHŘ

Úprava znění bodu V.8 Zápisního a chovatelského řádu.

Stávající znění:

Nezabřezne-li fena, nahlásí to chovatel do 30 dnů poradci chovu a vrátí mu krycí list, kde v rubrice „narození štěňat" uvede NEZABŘEZLA. Krycí list má platnost 9 měsíců od data vydání.

Nahradit zněním:

Krycí list je platný jen pro jedno konkrétní hárání feny, na které byl vystaven, nejdéle však 6 měsíců od data vydání. Nebude-li fena nakryta, nahlásí to chovatel do 15 dnů od ukončení hárání poradci chovu a vrátí mu krycí list, kde v rubrice „narození štěňat" uvede NEBYLA NAKRYTA". Nezabřezne-li fena, nahlásí to chovatel do 15 dnů po předpokládaném datu porodu poradci chovu a vrátí mu krycí list, kde v rubrice „narození štěňat" uvede NEZABŘEZLA".

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 22
Proti:          0
Zdržel se:    Hartl – celkem 1

Návrh byl schválen.

X.9) Navrhovatel Ing. Karel Hartl: Návrh na změnu ZaCHŘ - zavedení kontrolovaného chovu

Návrh na úpravu znění popisu řízeného chovu a zavedení kontrolovaného chovu, ZaCHŘ – odst. IV.6 Chov a jeho řízení.

B. Řízený chov - navrhovaná úprava (vložit  do stávajícího textu, druhý řádek od spodu před větu “Proti rozhodnutí chovatelské komise…“):

Řízenému chovu podléhají první krytí začínajících chovatelů a u chovných fen, sledovaných chovatelskou komisí pro jejich genetické zatížení. V ojedinělých případech může chovatelská komise, po dohodě s majitelem feny, z důvodů udržení genofondu, zařadit fenu do řízeného chovu.
Řízený chov je povinný při příbuzenské plemenitbě II. a III. stupně a při spojování dvou jedinců s II. stupněm DKK.

Nově zavést „Kontrolovaný chov“:

Umožňuje zkušeným chovatelům šlechtěním uskutečňovat svůj chovatelský cíl při dodržování chovatelského řádu. Jejich feny musí splňovat podmínky pro kontrolovaný  chov.
Chovatelé kontrolovaného chovu uvedou na krycím listě vybraného psa a chovatelská komise kontroluje, zda navrhované spojení je v souladu s podmínkami pro kontrolovaný chov.

Pro:            Zeisek, Hartl, Andrle, Soukupová – celkem 4
Proti:          Hubáčková, van Erne, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Brzobohatá – celkem 16
Zdržel se:    Čílová, Smištíková, Tvrdoň – celkem 3

Návrh nebyl schválen.

X.10) Navrhovatel Pavel Hanuška: Návrh na změnu bonitačního řádu

Ve všeobecných ustanoveních doplnit následující text :

... odložit na další bonitaci. Důvodem k odložení bonitace nemůže být v žádném případě chování zvířete při zkoušce povahy. Rozhodnutí o odložení bonitace ...

Doplněny protinávrhy:

Protinávrh č. 1 (Helena Hubáčková):
K návrhu Pavla Hanušky doplnit do bonitačního řádu právo majitele psa odstoupit z bonitace bez zadání konečného hodnocení, a to nejpozději po navázání kontaktu s pomocníkem u kolíku.

Protinávrh č. 2 (Jaroslava Smištíková):
Konečné hodnocení musí být zadáno vždy, avšak majiteli psa bude umožněno opakování bonitace bez omezení počtu opakování, dokud pes nezíská hodnocení povahy opravňující k zařazení do chovu.

Původní návrh bez doplnění navrhovatel následně stáhl, hlasováno pouze o protinávrzích:

Protinávrh č. 2:

Pro:            Smištíková, Kopáček, Kouřil, Matušinec, Brzobohatá – celkem 5
Proti:          Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Dragonari, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Soukupová, Bulíková, Kavalec, Matušincová, Skoupý, Tvrdoň – celkem 14
Zdržel se:    Novoveská, Zeisek, Myslivečková, Balaštík – celkem 4

Protinávrh č. 1:

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Andrle, Kaufmanová, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Kavalec, Matušincová, Skoupý, Tvrdoň – celkem 15
Proti:          Smištíková, Kopáček, Matušinec – celkem 3
Zdržel se:    Zeisek, Hartl, Myslivečková, Kouřil, Brzobohatá – celkem 5

Schválen protinávrh č. 1

X.11) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh na změnu bonitačního řádu – Popis bonitace – bod b) test povahy u kolíku

Navazování kontaktu by měla provádět osoba v civilním oděvu. Navrhovaná změna a doplnění popisu zkoušky povahy:

Pes se upoutá na předem určeném místě. K upoutání je vhodná tlumící karabina s pružinou. Není vhodné použití stahovacího obojku. Psovod v této části zůstává u psa a je vhodná jeho podpora psovi. Z určeného místa přichází ke dvojici pomocník v civilním oděvu. Přijde ke psu a naváže s ním fyzický kontakt. Následně pomocník odchází. Toto navázaní kontaktu se provádí pouze jednou – v přítomnosti psovoda.
Z předem určeného místa po vyznačené ose projde volně a v klidu okolo psa pomocník v ochranném oděvu. Při návratu provede útok na psa. Naznačováním úderů obuškem a křikem vyvíjí na psa nátlak (ke kontaktu nedochází) a následně odbíhá na výchozí bod.

Následuje druhá část - psovod ponechá upoutaného psa u kolíku a odchází do určeného úkrytu. Po odchodu psovoda pomocník opět prochází jednou volně a v klidu po určené ose kolem psa. Při návratu provede útok na psa naprosto stejným způsobem, jako za přítomnosti psovoda.

Zbývající znění popisu bonitace beze změny.

Po diskuzi doplněno, že použití náhubku při zkoušce chování psa ve skupině a při navázání kontaktu bude ponecháno na uvážení psovoda.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská,  Zeisek, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 21
Proti:          0
Zdržel se:    Dragonari, Hartl – celkem 2

Návrh byl schválen.

X.12) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh na doplnění ZaCHŘ – specifikace povinností chovatelské komise

ZaCHŘ bod IV.2 doplnit následujícím způsobem:

Za řízení chovu je zodpovědný Klub chovatelů československého vlčáka, jmenovitě jeho výbor. Ten ustanovuje chovatelskou komisi ze členů Klubu, navržených územními pobočkami. Ze členů chovatelské komise jmenuje jejího předsedu, hlavního poradce chovu a příp. regionální poradce chovu s vyhrazenou funkční i územní působností. CHK se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Ze své schůze je povinna zveřejnit písemný zápis. CHK je usnášeníschopná v případě, že je přítomno alespoň 50 % jejích členů.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Dejdarová, Dragonari, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 18
Proti:          0
Zdržel se:    Čílová, Novoveská, Zeisek, Soukupová, Kouřil – celkem 5

Návrh byl schválen.

X.13) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh na doplnění ZaCHŘ – článek V. Krytí

Omezení počtu krytí jedné feny lhůtou 6 měsíců od posledního porodu (nový doplňující bod ZaCHŘ).
Doplnit do ZaCHŘ nový bod V.9:

Fena smí být kryta nejdříve po uplynutí 6 kalendářních měsíců od posledního porodu. Z tohoto pravidla může být 1x za život feny chovatelskou komisí udělena výjimka, a to z důvodu přesunutí podzimních vrhů na jarní.

Protinávrh: Doplnit do ZaCHŘ omezení, které bylo původně v Zápisním řádu ČMKU – omezení počtu vrhů feny na max. 3 vrhy za dva kalendářní roky.

Hlasování - protinávrh:

Pro:            van Erne, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Andrle, Kaufmanová, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Skoupý, Brzobohatá – celkem 16
Proti:          0
Zdržel se:    Hubáčková, Čílová, Hartl, Myslivečková, Kavalec, Matušinec, Tvrdoň – celkem 7

Schválen protinávrh, o původním návrhu nehlasováno.

X.14) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh na doplnění ZaCHŘ – článek VI. Vrh

Zavedení povinných kontrol vrhů.
Doplnit znění článku VI.3:

… Kontrolu vrhu hradí chovatel formou paušálního poplatku na účet pobočky. Cestovní náklady hradí chovatel přímo poradci chovu či jeho zástupci při kontrole vrhu. Kontrola se provádí povinně u všech vrhů, a to ve věku cca 5 týdnů.

Pro:            Hubáčková, Dejdarová, Dragonari, Myslivečková – celkem 4
Proti:          Zeisek, Hartl, Soukupová, Kavalec, Kopáček, Matušinec – celkem 6
Zdržel se:    van Erne, Čílová, Novoveská, Andrle, Kaufmanová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kouřil, Matušincová, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 13

Návrh nebyl schválen.

X.15) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh na změnu Stanov KCHČSV

Návrh na prodloužení funkčního období všech volených orgánů KCHČSV od následujícího volebního období (počínaje r. 2012) na 4 roky. V diskuzi návrh doplněn – konference jednou za dva roky, volební konference jednou za čtyři roky.

Navrhovaná změna Stanov - § 7 Orgány Klubu chovatelů československého vlčáka, čl. 1.1.1:

1.1.1 Konference delegátů je nejvyšším orgánem KCHČSV. Schází se jednou za dva roky, volební konference se koná jednou za čtyři roky (každá druhá konference).

Pro:            Hubáčková, Čílová, Novoveská, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 14
Proti:          Zeisek, Matušinec – celkem 2
Zdržel se:    van Erne, Dejdarová, Dragonari, Soukupová, Smištíková, Kavalec, Skoupý – celkem 7

Změna Stanov, ke schválení je nutná minimálně 2/3 většina hlasů přítomných delegátů (tj. 16). Návrh nebyl schválen.

X.16) Navrhovatelka Michaela van Erne: Návrh změny chodu svodů a bonitací

Z důvodů většího počtu vrhů a zájmu o svody a bonitace navrženy tři možnosti řešení:

 • a) Možnost zavedení 2 souběžných kruhů – jednoho bonitačního, druhého svodového, ve kterých by paralelně docházelo k posuzování psů a fen s tím, že test zkoušky povahy u bonitovaných vlčáků by proběhl zvlášť, na závěr celého dění. V tomto případě bychom potřebovali 2 rozhodčí, nebo by posuzování svodu bylo ponecháno v režii člena chovatelské komise.
 • b) Rozšíření kapacity o jednu bonitaci a svod ročně navíc.
 • c) Rozšíření kapacity o jednu bonitaci a svod ročně navíc s tím, že by se jejich konání uskutečnilo v rámci letního tábora předem k tomu určeného.

V diskuzi doplněna otázka budoucí podoby svodu. Navrženy tři možnosti:

 • A) úplné zrušení svodů (Ing. Soukupová)
 • B) zrušení svodových kódů, pouze zadávání známek „VN“ a „N“ (Ing. Hartl)
 • C) provádění svodů beze změn

Hlasování o podobě svodů:

Pro možnost A:     Soukupová – celkem 1
Pro možnost B:     van Erne, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Hartl, Andrle, Smištíková, Kavalec – celkem 8
Pro možnost C:     Hubáčková, Čílová, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Brzobohatá – celkem 11
Zdrželi se:            Zeisek, Skoupý, Tvrdoň – celkem 3

Schválena možnost C – svody budou prováděny tak jako doposud.

Hlasování o rozšíření kapacity bonitací dle sborníku:

Pro možnost a:     van Erne, Dragonari, Hartl, Andrle, Soukupová – celkem 5
Pro možnost b:     Hubáčková, Dejdarová, Kaufmanová, Myslivečková, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 15
Pro možnost c:     Čílová, Novoveská, Zeisek – celkem 3
Zdrželi se:            0

Schválena možnost b – pořádání jedné bonitace ročně navíc.

X.17) Navrhovatelka Jaroslava Smištíková: Návrh zavedení informační brožury pro nové členy

Návrh na vydání tištěné brožury s normativy klubu pro všechny nové členy KCHČSV.

Protinávrh: Zpracovat novou přihlášku, kde si noví členové budou moci vyžádat zaslání této brožury (Helena Hubáčková). Tisk brožury zajistí Karel Skoupý formou sponzorského daru klubu – počáteční náklad 50 výtisků.

Hlasování – protinávrh:

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 21
Proti:          0
Zdržel se:    Dragonari – celkem 1
Při hlasování o tomto bodu nepřítomen 1 delegát (Václav Zeisek).

Schválen protinávrh, o původním návrhu nehlasováno.

X.18) Navrhovatelka Jaroslava Smištíková: Návrh na uveřejňování výsledků zdravotních vyšetření nepovinných pro zařazení jedince do chovu

Pokud majitel bonitovaného psa dodá výsledky nepovinných zdravotních vyšetření, má právo, aby tyto výsledky byly vždy uveřejněny spolu s údaji o chovnosti psa. KCHČSV kontaktuje plemennou knihu s požadavkem, aby byla všechna doložená zdravotní vyšetření rodičů uváděna v PP štěňat. Týká se především PRA a jiných u ČSV méně častých zdravotních vyšetření.

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kavalec, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň, Brzobohatá – celkem 23
Proti:          0
Zdržel se:    0

Návrh byl schválen.

X.19) Navrhovatel Hana Kaufmanová, Ing. Karel Skoupý, Dana Matušincová, Helena Hubáčková: Návrh na doplnění ZaCHŘ

Srozumitelné vymezení, kteří jedinci jsou považováni za představitele ČSV a mohou se podílet na čistokrevné plemenitbě ČSV v ČR. Cílem této definice je zamezení možných dohadů o původu psů z českých odchovů a tím také ochrana dobrého jména českých chovatelů. Navrhované doplnění uvedených článků ZaCHŘ je předkládáno ke schválení jako celek.

I.3 Plemeno psů ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny odpovídající platnému standardu plemene s platným průkazem původu (pozn.: po diskuzi ponecháno původní znění článku).

I.4 Za představitele plemene „československý vlčák“ se nepovažují:
a)
psi a feny s jiným průkazem původu nežli uznávaným FCI, příp. bez průkazu původu.
b) psi a feny ze spojení rodičů, jimž nebyl vystaven průkaz původu uznávaný FCI, ve kterém jsou uvedeny minimálně 3 úplné generace u všech předků narozených v roce 1999 a později – včetně jedinců importovaných.
c) vyjímkou z bodu b) tohoto článku jsou jedinci, kteří jsou potomky psů zapsaných v registru PK (P reg, Z reg), vzniklých křížením realizovaným na základě zvláště pro tento případ sestaveného plánu evidovaného chovu navrženého chovatelskou komisí, projednaného a schváleného konferencí KCHČSV – viz. článek IV.4 boc C) ZaCHŘ: Evidovaný chov. V takovém případě je chovatelská komise povinna v každoroční zprávě o chovu zveřejňovat všechny dostupné údaje a výsledky evidovaného chovu. O zařazení potomků psů z evidovaného chovu do čistokrevné plemenitby rozhoduje konference KCHČSV dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.

III.2 Vyžaduje se
a. plemenná příslušnost doložená PP ve smyslu čl. I.3 a čl.  I.4 ZaCHŘ

Pro:            Hubáčková, van Erne, Čílová, Dejdarová, Novoveská, Dragonari, Zeisek, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Smištíková, Kopáček, Kouřil, Matušincová, Matušinec, Skoupý, Tvrdoň – celkem 20
Proti:          0
Zdržel se:    Hartl, Kavalec, Brzobohatá – celkem 3

Návrh byl schválen.

X.20) Navrhovatelka Helena Hubáčková: Návrh změny klíče pro určení počtu delegátů

Návrh na změnu klíče pro určení počtu delegátů příští konference: 1 kandidát na každých započatých 7 členů pobočky.

Pro:            Hubáčková, Zeisek, Smištíková, Matušincová, Matušinec – celkem 5
Proti:          van Erne, Čílová, Dragonari, Hartl, Andrle, Kaufmanová, Myslivečková, Soukupová, Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Brzobohatá – celkem 13
Zdržel se:    Dejdarová, Novoveská, Kavalec, Kopáček, Tvrdoň – celkem 5

Návrh nebyl schválen. Klíč pro další konferenci je dle Stanov KCHČSV, tzn. jeden delegát na každých deset započatých členů pobočky.

XI. Závěr

Nebyly vzneseny námitky proti průběhu konference, ani proti průběhu a výsledkům hlasování.

Zapisovatel:     Ing. Jaroslav Hospodka, v.r.
Předsedající:    Ing. Karel Skoupý, v.r.

Z galerie