Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Jihlavě 20. 2. 2022

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 3. 2022 18:51 Zveřejněno 8. březen 2022
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 314

Přítomni: Kamila Nováková, František Herbrich, Monika Tichá, Kateřina Hladká, Lenka Dragonari

Omluveni: Jana Kotulánová, Pavlína Hajduková, Pavel Musílek za KRK

Program schůze:

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

· Zanesení Klubu do evidence skutečných majitelů, povinnost pro kluby byla zrušena, propisuje se samo ze Rejstříku spolků.

· Požadavek CHK na Organizační komise: Možnost udělat stop stav pro počet zvířat na bonitaci 20, při schůzi 16. Je třeba dodržovat.

· Doplnění chybějících informací na web:

Stále chybí dvě bonitace, pracovní jedinci roku - galerie a galerie klubových vítězů, prac. jedinec 2019, ostatní je doplněno. Zajistí Dragonari, Tichá, Hladká, Hajduková.

· Razítka:

Nově máme č.1 až 8 hranatá, 3 kulatá a 1 předseda CHK.

Seznam držitelů kulatých razítek: Nováková, Dragonari a Hladká

Seznam držitelů hranatých razítek:

1 Nováková

2 Kotulánová

3 Jahelková

4 Dragonari

5

6

7 Herbrich

8 Slezáčková

· Od roku 2022 bude mít jarní výstavu Morava a podzimní Čechy.

· Stopařský závod, přebor, ZVP, výstavy i bonitace proběhly bez závad, jen výsledky na web jsou umístěny pozdě nebo hodně pozdě.

· Oprava klubové adresy na ČMKU,ČKS, Genomie, Aktive 24, web4ce,v bance, na FÚ. Mělo by být všude opraveno.

· Rozeslání členům, do konce června snížit počet fotek v galerii na 10 na 1 psa.

Vzhledem k omezené kapacitě úložiště naší webové galerie vyzýváme všechny členy, aby do konce června snížili počet fotografií na maximálně 10 na každého psa. U těch, kteří tak neučiní, bude po prázdninách množství fotografií zredukováno klubem.

Rozešle Herbrich, na web umístí Dragonari.

· Příprava seznamu klubem stanovených veterinárních klinik, kam bude Bonitační či Chovatelská komise posílat psy na kontrolní vyšetření či kontrolní RTG. Seznam připraví Dragonari, formulář je připravený.

· Konference 2018 uložila Výboru lepší vybírání poplatků za KL. Kontrolu za CHK provádí Herbrich.

· Dotační programy na rok 2022 jsou zatím nejasné. Schůze ČKS se konala naposledy 2020.

V roce 2021 byly dotace oficiálně pouze na sportování dětí a mládeže (3-23 let) registrovaných jako sportovci a na provoz sportovních zařízení.

· Návrhy na Valnou hromadu ČMKU: Double mating a DKK. Valná hromada je odložená z r. 2021 na konec března 2022. Přednese Nováková, společně se zástupci KCHBO.

· Vyhlášení klubových šampionů zajistí Tichá.

· Vyhlášení 6 vítězů soutěže o nejlepšího pracovního jedince, zajistí Hladká.

· Hlášení výstav na ČMKU a uschování výsledků, zajišťuje Slézáčková, Hajduková.

· Mapa plemeníků – stále nemá správce. Výbor bude hledat brigádníka.

· Příprava jednotné databáze vrhů, chovných zvířat, výsledků svodů a bonitací.

Prozatím připraví CHK jednotnou tabulku výsledků bonitací a svodů. Zajistí Nováková.

2. Oblastní volební schůze členů

· Oblastní volební schůze pro Čechy 3.4. 12:00 Komárov

· Oblastní volební schůze pro Moravu 19.3. 10:30 Horka nad Moravou

Program schůze:

 •  zahájení
 •  zpráva o činnosti výboru a akcích pořádaných pobočkou za rok 2021
 •  zpráva o hospodaření
 •  zpráva o chovu
 •  zpráva KRK
 •  zpráva KK
 •  diskuze
 •  seznámení s pravidly voleb
 •  volba sčítací komise
 •  návrhy a představení navrhovaných členů do Org. komise a delegátů na Konferenci, doporučení členů CHK
 •  volby

Datum, hodina, místo a program jsou již na webu.

Zprávy na schůzi KK, KRK, Výbor, CHK, Hospodaření , OK Čechy a OK Morava za 2021, autoři zpráv jsou již obesláni.

Volby povede Herbrich Morava, Nováková Čechy.

Herbrich připraví přesný počet členů den před první volební schůzí, tj. 18. března, podle kterého se bude volit počet delegátů. Na 10 členů 1 delegát. Dále jmenný seznam členů, kteří mohou volit a být voleni, tj. jsou členy minimálně dva měsíce.

Návrh volebního řádu pro Volební schůzi členů:

VOLEBNÍ ŘÁD

· Volit mohou pouze přítomní členové příslušné oblasti klubu, kteří jsou min 2 měsíce členy, každý člen může navrhnout jakéhokoli kandidáta (i sebe) přísl. oblasti, který je min. 2 měsíce členem, volba je tajná, v případě potřeby se při rovnosti hlasů provede doplňková volba pro kandidáty se shodným počtem hlasů

· Každý z kandidátů musí před uvedením na seznam kandidátů zřetelně souhlasit se svým zvolením, v případě, že nebude při volbě přítomen, musí svůj záměr kandidovat vyjádřit prokazatelně předem písemně. Toto písemné oznámení musí být doručeno Výboru nebo příslušné volební komisi před zahájením volby.

· Volba sčítací komise (3 členové klubu, nekandidáti)

· Seznámení s činností volených orgánů. (OK organizuje výstavy, svody, bonitace, přebory, závody, pomáhá dobrovolně pořádat jiné akce, spolupracuje s Výborem a plní jím uložené úkoly, vede čl. základnu a pokladnu dané oblasti, doplňuje na web informace o pořádaných akcích, vydává průkazky, známky a Zpravodaje. Konference delegátů je nejvyšší orgán klubu, schází se obvykle jednou za dva roky, určuje směřování klubu v následujících dvou letech, rozhoduje o pravomocech Výboru a OK, volí Výbor, KRK a KK, projednává zprávy o činnosti

Klubu, o hospodaření, o chovu, zprávu KK a KRK, řeší podněty KRK, usnáší se na změnách Stanov, ZaCHŘ, BŘ a dalších předpisů Klubu, usnesení Konference delegátů je závazné pro všechny členy a orgány Klubu. CHK je jmenovaná Výborem na jeho prvním zasedání a dle jeho úvahy, Výbor může ale přihlédnout k návrhům členské základny, členové CHK jsou členy bonitační komise, navrhují a schvalují krytí, vydávají KL, řeší nežádoucí krytí, dojíždějí na kontroly vrhu, odpovídají na dotazy chovatelů.)

· Návrhy a představení jednotlivých kandidátů na delegáty konference a do OK (pozor na shodná příjmení), neformální návrhy do CHK

· Hlasování o požadovaném počtu členů OK (lichý, 5-9 + 2 náhradníci, pokud by nebyli žádní kandidáti na náhradníky, je volba i bez náhradníků možná)

· Počet delegátů: na každých 10 členů příslušné oblasti v den před datem první volby je volen 1 delegát

· Volba členů OK a Delegátů za oblast

· Volební urna je otevřená 1 hodinu

· O výsledku voleb sepíše sčítací komise písemný protokol, který musí obsahovat:

 •  vydaný počet hlasovacích lístků
 •  celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků
 •  počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
 •  počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
 •  počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům
 •  ze sčítání provede zápis, který všichni členové sčítací komise vlastnoručně podepíší ve dvou kopiích, jednu si ponechají a druhou doručí pověřenému zástupci Výboru

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

3. Příprava Konference

Konference 3.9. místo a hodinu upřesní Herbrich na základě rozhodnutí OK.

Jahelková se hlásí nedobrovolně jako zapisovatel.

Delegátům bude uhrazeno: 4 Kč na km + 200 Kč na jídlo, pití volné

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

4. Schválení opravy zkušebního řádu ZVP

viz příloha

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

5. Schválení zápisu z korespondenční schůze 11. 7. - 23. 12. 2021

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

6. Odeslat čl. základnu na ČKS, zajistí Herbrich

7. Stav účtů – kontrola, účetní závěrka, daňové přiznání

Závěrka 2021:

Čechy 130 000 (- 13 000)

Výbor 375 000 (+159 000)

Morava daňové přiznání ještě dodá.

Do 31.3.2022 odevzdá Kotulánová.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

8. Finanční příspěvek Výboru Org. komisím, včetně 2021

Kč na 1 zúčastněné ČSV:

· 1400 na přebor

· 700 na ostatní vážné sportovní akce nehromadného charakteru, např. stopařský závod

· 300 na hromadné akce, např. dogtreking, canicross

· 100 na zábavní akce, např. kapra

Zajistí Kotulánová.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

9. Bonitace a výstavy 2022

6x bonitace, 2x výstava – datum, místo a rozhodčí jsou na webu. Chybí rozhodčí na podzimní bonitaci Čechy, zajistí Nováková.

10. Výstavy 2023, návrhy OK na příští rok

Morava jaro KV, jednodenní, rozhodčí Krinke, cca květen, Drahonín.

Čechy podzim SV, jednodenní, polovina září, rozhodčí Václavík a Jedlička, (Jančík). Živohošť, Týnec nebo Kácov.

OK projednají a domluví výstavy napevno do konce června, doručí do Výboru. Zajistí Hajduková, Nováková.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

11. ZVP předběžně 15.10., bude upřesněno.

12. Stopařský závod Morava – pořádá Zeisek

13. Přebor podzim Čechy – pořádá Zeisek

14. Projednání podnětu z ČMKU

Na základě podnětu z ČMKU upozorňuje Výbor pana Kunce, že v případě opakování nevhodného chování na výstavě bude z výstavy vykázán a na další výstavy mu nebudou přijaty přihlášky. Zašle Herbrich.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

15. Návrh na zřízení nových webových stránkek.

Informace o nabídkách zjistí Výbor.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

16. Odeslání žádosti na ČMKU, změnit zemi původu na FCI zpět na Československo

Žádáme ČMKU o zjednání nápravy nové situace, kdy na webu FCI je za zemi původu plemene Československý vlčák uvedeno pouze Slovensko. Ve standardu je výslovně uvedeno jako země původu Československo, jasně to vyplývá i z názvu plemene. Do roku 1982 byl název plemene Český vlčák, jediná plemenná kniha byla vedena pouze v České republice a byli do ní zapisováni i jedinci odchovaní na Slovensku.

Zajistí Nováková.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tichá, Hladká

Z galerie