Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV v Praze 30.5.2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 6. 2021 15:58 Zveřejněno 22. červen 2021
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 440

Přítomni: Kamila Nováková, František Herbrich, Pavlína Hajduková, Lenka Dragonari

Za KRK: Pavel Musílek

Omluveni: Monika Tichá, Kateřina Hladká, Jana Kotulánová

Program schůze:

· Projednání stížnosti K. Čundrly

Vážení členové Výboru,

jelikož jste jako výbor odpovědní za chov, obracím se na vás, abych vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím Chovatelské komise ohledně nežádoucího krytí feny Aegir Rexxar Vlčí štěstí psem Narsil Yukon SDK.

Zápisní a chovatelský řád připouští tři druhy chovu: kontrolovaný, řízený a evidovaný. O evidovaný se zjevně nejedná, řízený i kontrolovaný mají v podmínkách povinnost, aby alespoň jeden z rodičů byl DM negativní a alespoň jeden DW negativní. Nevím o tom, že by ZCHŘ připouštěl z těchto podmínek výjimku.

Proto se nejedná ani o chov řízený, ani o chov kontrolovaný. Druh chovu ovšem musí být vyplněn na přihlášce vrhu. Bez toho přihláška vykazuje formální chybu a vrh nemůže být zapsán. Nemohou být tedy vydány průkazy původu.

Tímto vás žádám o revizi rozhodnutí chovatelské komise.

S pozdravem Karel Čundrla

V případě nežádoucího krytí Aegir Rexxar Vlčí štěstí x Narsil Yukon s Divokou krví rozhodla Chovatelská komise KCHČSV následovně:

Za nežádoucí krytí feny je zodpovědný a kárně postižitelný chovatel, s výjimkou případu pronájmu feny k chovu, doloženého podepsanou Smlouvou o pronájmu feny, kdy je za nechtěné krytí feny vždy zodpovědná a kárně postižitelná ta osoba, která je majitelem/majitelkou feny v době dotyčného nežádoucího krytí.

Povinností chovatele (majitele) je zaplatit poplatek při prvním nežádoucím krytí za každé zapsané štěně 1000,- Kč na účet KCHČSV a doložit parentity všech štěňat ve vrhu nejpozději 3 měsíce od data jejich narození.

CHK souhlasí s vydáním PP pod podmínkou, že všechna štěňata budou mít před jejich zápisem doložený test na hypofyzární dwarfismus a degenerativní myelopatii. U štěňat přihlášených k zápisu s hodnocením DW/DW a DM/DM navrhne Chovatelská komise na předsednictvu ČMKU označit PP těchto štěňat „omezená registrace“. Jedinec s omezenou registrací se může, mimo využití v chovu, zúčastnit všech kynologických aktivit (výstav, zkoušek, atd). Omezená registrace = není povolen k chovu.

CHK upozorňuje majitelku feny, že se doupouští týrání chovem, což může být v případě opakování hodnoceno jako trestný čin. V případě opakování takového jednání, byť neúmyslného, na ni bude podána stížnost k předsednictvu ČMKU.

Vyjádření předsedy CHK Lucie Novoveské ke stížnosti K. Čundrly na vystavení PP:

V žádném případě štěňata bez PP! Schválit štěňata bez PP je prostě nepřípustné. Už jsme za to dostali jednou vynadáno od Plemenné knihy jako za pochybení klubu, když jsme schválili štěňata bez PP.
Pokud by ta štěňata byla i třeba puntíkatá a třínohá, tak prostě PP mít musí, ale s označením nestandard. Klub jako takový nemůže schvalovat štěňata bez PP, to je proti ideologii chovu.

Lucie Novoveská

ZŘ ČMKU uvádí:

Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí, řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců jakož i všech narozených štěňat a nechat určit parentitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.

Rozhodnutí Výboru, revize rozhodnutí Chovatelské komise na základě požadavku K. Čundrly:

Výbor na základě revize potvrzuje rozhodnutí CHK. Výbor zastává názor, že produkce štěňat bez PP je závažnější přestupek proti požadavkům chovu, Plemenné knihy a ČMKU, než vystavení PP štěňatům z nežádoucího krytí, které nesplňuje všechny požadavky pravidel chovu. Jedinci, kteří následkem porušení pravidel chovu nebudou splňovat požadavky na zdraví, budou na základě poslední novely Zápisního řádu ČMKU označeni do PP před jejich vydáním jako jedinci s omezenou registrací, tedy nechovní. Vzhledem k této nové možnosti již není třeba řešit, zda-li porušením řádů a vydáním PP dojde k negativnímu ovlivnění chovu či nikoliv. Vrh bude zařazen do řízeného chovu. S majitelkou je postupováno v souladu se Stanovami a Rejstříkem disciplinárních záležitostí. Před odesláním přihlášky vrhu bude v případě požadavku na zápis štěňat DW/DW nebo DM/DM projednávat označení PP předsednictvo ČMKU. Výbor ukládá CHK provést kontrolu vrhu.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

 

· Zanesení Klubu do evidence skutečných majitelů, přesné informace zjistí P. Musílek

· Projednání zprávy KRK viz příloha

· Požadavek CHK: Možnost udělat stop stav pro počet zvířat na bonitaci 20, při schůzi 16.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

· Doplnění chybějících informací na web:, Kluboví a spec. vítězové seznam a galerii doplní Hajduková, Vítězové přeboru a prac. jedinci roku seznam a galerie doplní Hladká

· Seznam držitelů razítek s novou klubovou adresou zajistí Dragonari.

· Výbor ukládá Org. komisím doplnit na web letní a podzimní bonitace. Datum, místo a rozhodčí na web, obeznámit CHK. Zařídí Hajduková, Dragonari.

· Výstava, předběžné návrhy OK Morava jaro: Bouzov, jednodenní s bonitací, Havelka (Ridarčíková)

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

OK projednají a domluví výstavy do konce června, doručí do Výboru. Zajistí Hajduková, Nováková.

· Od roku 2022 bude pořádat pravidelně jarní výstavu OK Morava a podzimní OK Čechy, pokud nedojde k jiné dohodě.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

· OK Morava zajistí pořádání ZVP po dohodě s Eliškou Pacltovou, zařídí Hladká.

· OK Morava uspořádá Přebor ve výcviku, zařizuje Hladká.

· Jmenování L. Dragonari poradcem chovu.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Hajduková

· Příprava textu k rozeslání členům, do konce prázdnin snížit počet fotek v galerii na 10 na 1 psa.

Vzhledem k omezené kapacitě úložiště naší webové galerie vyzýváme všechny členy, aby do konce prázdnin snížili počet fotografií na maximálně 10 na každého psa. U těch, kteří tak neučiní, bude po prázdninách množství fotografií zredukováno klubem.

Rozešle Herbrich.

Na web umístí Dragonari.

Klub si zatím ještě ponechá stávající galerii.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Hajduková

· Příprava seznamu klubem stanovených veterinárních klinik, kam bude Bonitační či Chovatelská komise posílat psy na kontrolní vyšetření či kontrolní RTG. Příprava formuláře pro potvrzení.

Seznam připraví Dragonari

Protokol připraví Nováková

· Dotační programy na rok 2021 jsou pouze na sportování dětí a mládeže (3-23 let) registrovaných jako sportovci a na provoz sportovních zařízení.

· Příspěvky na Valnou hromadu ČMKU: Double mating a veřejná databáze výsledků DKK

Double mating

Podle anglického znění řádu FCI není úplně jednoznačné, že fenu smí krýt jenom jeden pes při jedné říji. Zároveň tam ale není ani jednoznačně vyjádřeno, že jich smí být víc. ZŘ ČMKU, Čl. VII Krytí bod 2 uvádí: Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. U nás je tedy překrytí druhým psem výslovně zakázáno, zatímco v řadě evropských zemích se dvěma psy běžně (nebo ne běžně, ale bez omezení) kryje.

Překrytí druhým psem je vhodné po riskantním krytí, kdy by jinak byla nízká pravděpodobnost zabřeznutí, např. krytí starým psem, u kterého lze už očekávat sníženou plodnost. To samé po inseminaci, zvlášť u mraženého sperma, které je poměrně nákladné a přitom má výrazně nižší pravděpodobnost zabřeznutí. Neexistuje žádný faktický důvod bránit chovatelům překrýt fenu jiným psem, pokud o to stojí a udělají parentitu. ČMKU brání rozšíření genofondu u plemen, která to potřebují (a není jich málo). Vzhledem k tomu, že u štěňat není problém prokázat geneticky otce, je tento postoj v dnešní době pro nás nepochopitelný a zpátečnický.

V současné době v ČR pes smí krýt každý den jinou fenu a fena smí být krytá jen jedním psem za rok.

DKK

KCHČSV navrhuje, aby ČMKU požádala Komoru vet. lékařů o přehodnocení přístupu k zasílání výsledků DKK ch. klubům. V současné době lze pouze s písemným souhlasem majitele. Což znamená, že klub obdrží pouze dobré výsledky a katastrofy se nedozví, nedozví se tedy ani jaká zvířata jsou na DKK přenašeči a spojení jakých rodin jsou nevhodná. Nedomníváme se, podle našeho právního rozboru, že zveřejňování výsledků DKK, samozřejmě bez uvedení jakýchkoli údajů majitele, je v rozporu s předpisy GDPR, jelikož je účel činnosti a povinností veterinární komory snažit se zajistit nejen vyšetřování a léčení psů, ale také prevenci jejich chorob. A zde prevence spočívá jednoznačně ve zveřejnění VŠECH výsledků RTG DKK, tedy toto zveřejnění nemůže být v rozporu s nařízením GDPR. Výsledky DKK mohou být zveřejněny v nějakém seznamu spolu se jménem psa např. pod číslem čipu, jako uvádí DNA profily německý Laboklin, nebo pod zápisovým číslem psa, pro každé plemeno zvlášť. Nebo mohou veterináři zaslat ch. klubu tabulku výsledků. Klub nepotřebuje dostávat spolu s výsledky DKK i adresu a jméno majitele psa či jiné soukromé údaje. Domníváme se, že v některých zemích je dokonce veřejná databáze výsledků DKK, kam se může každý podívat.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

· Umístění evidenčních listů vrhů na web, zajistí Nováková

· Změna adresy klubu u správce webové domény, zajistí Nováková

· Vyhlášení klubových šampionů a vítězů soutěže o nejlepšího pracovního jedince, zajistí Tichá, Nováková

· Příprava jednotné databáze vrhů, chovných zvířat, výsledků svodů a bonitací.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

· Schválení nové členky: Marcela A.

Pro: Nováková, Dragonari, Hajduková, Herbrich

Příloha Zpráva KRK

Z galerie