Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Nejbližší akce

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. S ní je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 943 hostů a žádný člen

Dokumenty

Stanovy KCHČSV v ČR - platné od 24.6.2018 do 8. 8. 2020

Kategorie: Dokumenty Aktualizováno 29. 8. 2020 10:20 Zveřejněno 9. srpen 2018
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 1809
Stanovy Klubu chovatelů československého vlčáka, z.s.
Čl. I.
Všeobecná ustanovení

1.1.        Klub chovatelů československého vlčáka je dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) spolkem.

1.2.        Sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene československý vlčák uznaného Mezinárodní kynologickou federací (dále jen „FCI“).

Čl. II.
Název a sídlo spolku

 

2.1.        Název spolku: Klub chovatelů československého vlčáka, z.s. (dále také jako „KCHČSV“)

2.2.        Sídlo spolku: Kristiánova 15/6, Praha 6 - Řepy, 163 00

Čl. III.
Vznik, právní postavení a zánik KCHČSV

3.1.         Klub chovatelů československého vlčáka je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů
a příznivců plemene psa československý vlčák (dále také jako „ČSV“). Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

3.2.         Klub chovatelů československého vlčáka je samostatnou odbornou zájmovou organizací
s právní subjektivitou, schopnou samofinancování, mající právo podle svého rozhodnutí hospodařit s finančními prostředky a nabývat majetek.

3.3.         Klub chovatelů československého vlčáka zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

3.4.         V případě zrušení spolku s likvidací je likvidace zahájena:

 1. rozhodnutím Konference delegátů.
 2. nabytím právní moci rozhodnutí soudu o zrušení spolku a nařízením její likvidace

 

 

Čl. IV.
Účel a činnosti Klubu chovatelů československého vlčáka

4.1.        Účelem Klubu chovatelů československého vlčáka je:

 1. zajištění dodržování standardu národního plemene československý vlčák, jeho dalšího zdokonalování a rozvoje. Za tímto účelem spolupracuje KCHČSV s Klubom chovateľov československého vlčiaka v SR, jakož i dalšími subjekty majícími totožný či obdobný předmět podnikání či předmět činnosti.
 2. organizace a zabezpečování cílevědomé plemenitby za účelem dlouhodobého udržení a zlepšení zdraví, povahy a exteriéru plemene.
 3. organizace chovatelů ke společné činnosti zaměřené na rozšiřování chovatelské základny, zvyšování teoretických znalostí a praktických návyků v chovu a výcviku plemene.
 4. poskytování poradenských služeb členům i nečlenům KCHČSVřad chovatelů
  a majitelů plemene československého vlčáka.
 5. umožnění odborného posouzení zvířat všech chovatelů a majitelů československých vlčáků na chovných svodech, bonitacích a speciálních výstavách
 6. zabezpečování vedení chovatelské dokumentace a její zveřejňování pro členy spolku
 7. spolupráce s kluby chovatelů psů a v souladu se Stanovami Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) navazování kontaktů s chovatelskými kluby československého vlčákaČeské republice a zahraničí
 8. zajišťování odborných školení o plemeni československého vlčáka posuzovatelům exteriéru psů

4.2.        Správnost svého chovatelského úsilí ověřuje pořádáním výstav, zájmových
a výkonnostních soutěží.

4.3.        Prostřednictvím Českomoravské kynologické unie zabezpečuje zastoupení KCHČSV
v FCI.

Čl. V.
Členství ve spolku

 

5.1.  Členství v KCHČSV je následujících druhů:

 1. Řádné členství. Řádným členem Klubu chovatelů československého vlčáka se může stát každý chovatel, majitel či příznivec plemene ČSV starší 15 let. Nezletilí se souhlasem zákonného zástupce. Státní příslušníci země, která netvoří Evropský hospodářský prostorvýjimkou občanů Švýcarské konfederace musí splňovat podmínky k legálnímu pobytu
  na území České republiky či jiného státu Evropské unie po dobu delší jednoho roku,
  jinak mohou být pouze hostujícími členy KCHČSV.
 2. Hostující členství. Hostujícím členem Klubu chovatelů československého vlčáka se může stát každý chovatel, majitel či příznivec plemene ČSV, kdo nesplnil podmínku státní příslušnosti či oprávněnípobytu definovanou v čl. V odst. 5.1. písm. a) těchto Stanov.
 3. Čestné členství. Čestným členem Klubu chovatelů československého vlčáka se může stát osoba, která se významným způsobem podílela na činnosti KCHČSV i se mimořádně zasloužila o zachování či rozvoj rasy československého vlčáka. O vzniku Čestného členství rozhoduje Konference delegátů, a to na návrh Výboru.udělení čestného členství je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové (3/4) většiny delegátů přítomných na Konferenci, která bude o udělení čestného členství rozhodovat. Čestné členství je doživotní; tím nejsou dotčeny ustanovení týkající se kárného řízení a kárných opatření, která je možné uložit i čestnému členovi, a to včetně vyloučení z KCHČSV. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen; výjimku tvoří povinnost hradit členské poplatky dle ust. čl. VI. odst. 6.3. písm. e) těchto Stanov; povinnost hradit jiné poplatky tím není dotčena. Hovoří-li se ve Stanovách o právech a povinnostech řádného člena, tak se příslušná ustanovení aplikují i na čestného člena; výjimku tvoří pouze výjimky výslovně uvedené.

5.2.        Práva a povinnosti hostujících členů jsou stejná jako práva a povinnosti řádných členů, kromě práva volit a být volen do orgánů KCHČSV. Tato práva hostující členové nemají. Právo volit a být volen vzniká řádným členům 2 měsíce od vzniku členství.

5.3.        Členství v KCHČSV je dobrovolné, vzniká okamžikem rozhodnutí Výboru o přijetí za člena. Členství je osobní, vázané na osobu člena, nepřevoditelné, nepřechází na právního nástupce. V případě zániku členství uložením kárného opatření vyloučení z KCHČSV může vyloučený člen podat přihlášku nejdříve uplynutím dvou (2) let od okamžiku vyloučení.

5.4.        Zájemce o členství je povinen doručit Výboru přihlášku a zaplatit poplatek odpovídající výši příspěvků na příslušný kalendářní rok. Výbor je povinen rozhodnout o přijetí
či nepřijetí člena do 30 dnů od podání přihlášky a zaplacení poplatku dle tohoto odstavce. Při rozhodování o přijetí za člena zkoumá Výbor nejen splnění podmínek definovaných v čl. V odst. 5.1. těchto Stanov, ale též posuzuje osobu zájemce. Výbor je oprávněn vyžádat si Stanovisko Organizační komise, ke které zájemce podal přihlášku. V takovém případě je příslušná Organizační komise povinna poskytnout Výboru své stanovisko do 2 týdnů od okamžiku obdržení žádosti. Členem KCHČSV se zájemce stává okamžikem rozhodnutí Výboru.

5.5.        Na členství v KCHČSV není právní nárok. Rozhodnutí Výboru o přijetí či nepřijetí
je konečné. Proti takovému rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek.
Výbor své rozhodnutí obsahující alespoň stručné písemné odůvodnění odešle zájemci
o členství a zároveň příslušné Organizační komisi.

5.6.        V případě rozhodnutí o nepřijetí za člena se poplatek zaplacený dle 5.4 nevrací.

5.7.        V případě přijetí zájemce je tento člen zapsán do evidence členů KCHČSV. V prvním kalendářním roce (tj. do 31.12. roku, v němž Výbor rozhodl o přijetí za člena) nevzniká nově přijatému členovi povinnost hradit členské poplatky.

5.8.        Prostřednictvím členství v KCHČSV se nově přijatý člen stává členem ČMKU.

5.9.        Seznam členů vede Výbor KCHČSV. Zápisy, výmazy či změny zapsaných údajů provádí kterýkoliv člen Výboru, a to do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy je Výboru oznámena skutečnost rozhodná pro zápis, výmaz či změnu. Seznam členů je neveřejný.

5.10.    Členství v KCHČSV zaniká:

 1. vystoupením na základě písemného oznámení Výboru KCHČSV.takovém případě členství zaniká uplynutím 60 dní od okamžiku doručení oznámení o vystoupení z KCHČSV.
 2. uplynutím dodatečně stanovené lhůtyzaplacení členského poplatku. V případě, že Výbor zjistí, že člen nezaplatil členský poplatek řádně a včas, odešle příslušnému členovi písemnou výzvu k zaplacení členských poplatků, která bude obsahovat upozornění
  na možnost zániku členství z důvodu nezaplacení členských poplatků a zároveň členovi poskytne přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Tato lhůta nesmí činit méně než 30 dní. Marným uplynutím této lhůty členství v KCHČSV zaniká.
 3. rozhodnutím Kárné komise (dále jen „KK“) či KRK o vyloučení z Klubu chovatelů československého vlčáka z důvodu porušení Stanov KCHČSV, Zápisního a chovatelského řádu či jiného předpisu KRK či ČMKU.takovém případě členství zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o vyloučení příslušného orgánu.
 4. úmrtím člena
Čl. VI.
Práva a povinnosti členů KCHČSV

6.1.        Řádný člen KCHČSV má tato práva:

 1. podílet se na přípravě a realizaci všech akcí, které KCHČSV organizuje
 2. rozhodovat o druhu svého chovu v souladu se Zápisním a chovatelským řádem KCHČSV
 3. požadovat vyhotovení plemenné dokumentace
 4. požadovat na schůzích předkládání zpráv o stavu plemene, hospodaření a činnosti KCHČSV
 5. využívat všechny výhody poskytované KCHČSV, pokud plní stanovené podmínky
 6. zúčastňovat se všech akcí organizovaných KCHČSV včetně jednání volených orgánů
 7. volit a být volen do orgánů KCHČSV
 8. prostřednictvím delegátů podávat návrhy na Konferenci
  1. navrhovat jiné osoby do funkce volených orgánů KCHČSV.takovém případě je však zapotřebí, aby měl navrhující člen před okamžikem nominace souhlas nominované osoby Návrh je zapotřebí učinit nejpozději před zahájením příslušné volby. V případě, že volba probíhá v různých oblastech, pak před okamžikem volby na prvním místě příslušné oblasti.
  2. podávat na členských schůzích návrhy a podněty k fungování KCHČSV
  3. zvolit si příslušnou Organizační komisi, u které chce být evidován

6.2.        hostující člen KCHČSV má stejná práva jako řádný člen, s výjimkou práva dle čl. VI odst. 6.1. písm. g) těchto Stanov, tedy práva volit a být volen do orgánů KCHČSV

6.3.     Řádní i hostující členové KCHČSV mají tyto povinnosti:

 1. svojí činností napomáhat rozvoji plemene, pomáhat rozšiřovat členskou základnu KCHČSV, zvyšovat svoji odbornost
 2. znát a plnit předpisy, řády, směrnice a usnesení, kterými se řídí činnost KCHČSV
 3. dodržovat spolkovou disciplínu, chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 4. oznamovat Výboru změny týkající se člena či jeho chovu, poznatky a návrhy související
  s činností klubu.
 5. ve stanoveném termínu platit členské příspěvky či jiné poplatky. Termín pro zaplacení členských příspěvků na následující kalendářní rok je do 31.12. roku předcházejícího.
 6. pro uznání chovnosti nechat posoudit svého psa / fenu na bonitaci organizované KCHČSV
 7. podřídit se kárnému řízení KK a KRK KCHČSV, respektovat jejich rozhodnutí
 8. plnit povinnosti vyplývající ze Stanov, Zápisního a chovatelského řádu, Bonitačního řádu, jakož i všech dalších směrnic a předpisů KCHČSV, ČMKU a FCI
 
Čl. VII.
Orgány Klubu chovatelů československého vlčáka

7.1.   Orgány KCHČSV jsou:

 1. Konference delegátů
 2. Výbor
 3. Kontrolní a revizní komise
 4. Kárná komise
 5. Organizační komise pro oblast Čech
 6. Organizační komice pro oblast Moravy a Slezska
 7. Chovatelská komise
 8. Bonitační komise

7.2.   Každý člen KCHČSV je povinen sdělit Výboru a příslušné Organizační komisi jakoukoliv změnu svého trvalého bydliště bezprostředně poté, co k takové změně dojde. V případě, že pro jakoukoli volbu orgánů KCHČSV rozhoduje příslušnost k působnosti Organizační komise, má právo volit a být volen pouze člen, který je evidován příslušnou Organizační komisí minimálně 2 měsíce.

7.3.   Vylučuje se, aby jedna osoba byla zároveň členem ve dvou či třech z těchto orgánů: Výbor, Kárná komise, Kontrolní a revizní komise. Člen těchto orgánů může být členem kterýchkoliv jiných orgánů KCHČSV.

7.4.   Pravomoci a působnost Chovatelské komise jsou upraveny v Zápisním a chovatelském řádu.

7.5.  Pravomoci a působnost Bonitační komise jsou upraveny v Bonitačním řádu.

 

 

Čl. VIII.
Konference delegátů

8.1.   Konference delegátů (dále jen „Konference“) je nejvyšším orgánem KCHČSV. Schází se pravidelně jednou za dva roky. V případě potřeby může být svolána mimořádná Konference delegátů, kterou svolá Výbor, a to za podmínek a způsobem popsaným v těchto Stanovách.

8.2.   Delegáti Konference (dále jen „delegáti“) jsou voleni řádnými členy. Delegáti jsou voleni zvlášť za oblasti působnosti jednotlivých Organizačních komisí. V případě, že volbě není přítomna nadpoloviční většina členů evidovaných příslušnou Organizační komisí, svolá předseda (v případě jeho nepřítomnosti tajemník) Organizační komise náhradní volbu, a to bezprostředně po rozpuštění původně svolané volby.

8.3.   Počet delegátů za každou oblast (tj. Čechy nebo Morava a Slezsko) je závislý na počtu řádných členů spadajících pod příslušnou Organizační komisi. Za každých započatých deset řádných členů spadajících pod příslušnou Organizační komisi je volen jeden delegát.

8.4.   Volbu delegátů organizuje Výbor. Volba bude probíhat v místech, datech a časech určených Výborem. Volební místo musí být minimálně jedno na území Čech a jedno na území Moravy a Slezska. Volba musí probíhat na každém volebním místě minimálně po dobu jedné (1) hodiny. Řádný člen KCHČSV může volit pouze ve volebním místě dle oblasti působnosti Organizační komise, ve které je evidován, a to vždy pouze z kandidátů dle oblasti působnosti Organizační komise, ve které jsou evidováni. Zájemci o funkci delegáta jsou povinni oznámit svůj záměr kandidovat na zvolení delegátem nebo prokazatelně deklarovat svůj souhlas s návrhem jejich kandidatury učiněný jinou osobou. Učiní tak svým podpisem na listinu kandidátů pro volbu delegátů, kterou zpracuje příslušná volební komise před zahájením volby na příslušném volebním místě. V případě, že nebudou při volbě přítomni, mohou svůj záměr kandidovat vyjádřit prokazatelně předem písemně. Toto písemné oznámení musí být doručeno výboru nebo příslušné volební komisi před zahájením volby.

8.5.   Výsledky volby zveřejní Výbor na internetových stánkách KCHČSV.

8.6.   Členové Výboru, pokud nebyli zvoleni jako delegáti Konference, se mohou účastnit Konference jako hosté.

8.7.   Mandát delegáta platí po dobu funkčního období Konference a zaniká okamžikem zvolení nového delegáta pro následující řádnou Konferenci, popřípadě okamžikem zániku členství v KCHČSV.

8.8.   Konferenci delegátů svolává písemně Výbor nejméně 30 dní předem. Všem delegátům je zapotřebí doručit písemnou pozvánku. Za okamžik doručení se považuje v případě osobního doručení okamžik převzetí, v případě doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb pak druhý pracovní den po odeslání zásilky poskytovatelem poštovních služeb.

8.9.   Řádná Konference se koná jedenkrát za dva (2) roky.

8.10.         Mimořádnou Konferenci je Výbor povinen svolat na základě:

 1. Písemného požadavku alespoň 25% všech členů KCHČSV, popřípadě 50% členů majících bydlištěoblasti Čech nebo v oblasti Moravy a Slezska. Tento požadavek musí obsahovat alespoň jméno, příjmení, místo bydliště a podpis každého žadatele.
 2. Rozhodnutí Výboru.
 3. Požadavku Kontrolní a revizní komise KCHČSV.

8.11.         Konference delegátů je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. V případě, že nebude Konference usnášeníschopná, je Výbor povinen svolat novou Konferenci tak, aby se konala nejpozději do 60 dní od data konání předcházející Konference.

8.12.         Výbor je povinen na vyžádání delegátů před zahájením Konference předložit delegátům ke kontrole doklady o řádném a včasném doručení pozvánek na Konferenci delegátům.

8.13.         Konference delegátů Klubu chovatelů československého vlčáka zejména:

 1. projednává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření KCHČSV
 2. určuje hlavní zaměření činnosti KCHČSV
 3. schvaluje výsledek hospodaření KCHČSV
 4. projednává zprávu Kontrolní a revizní komise KCHČSV a řeší její podněty
 5. volí členy Výboru KCHČSV, Kontrolní a revizní komise KCHČSV a Kárné komise,
  a to včetně případných náhradníků; pro zvolení členů a případných náhradníků voleného orgánu není zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, ale rozhoduje pořadí počtu hlasů jednotlivých kandidátů
 6. usnáší se dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných delegátů na znění či změnách Stanov
 7. rozhoduje o změnách a doplňcích ostatních řádů (zejména Zápisního a chovatelského řádu, Bonitačního řádu, Směrnic a jiných legislativních norem) KCHČSV
 8. rozhoduje o výši ročních členských příspěvků
 9. rozhoduje o jiných záležitostech vyplývajícíchjiných předpisů KCHČSV schválených Konferencí

8.14.         V případě rozhodování o volbě členů volených orgánů je povinen delegát, který bude navrhovat zvolení příslušného řádného člena, mít zajištěný jeho souhlas s volbou
a zápisem do veřejného rejstříku.

8.15.         Není-li stanoveno jinak, je k přijetí usnesení Konference delegátů zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Každý z přítomných delegátů má jeden (1) hlas.

8.16.         Hlasování, s výjimkou volby členů volených orgánů, je veřejné.

8.17.         Konference delegátů schvaluje program svého jednání nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrhy bodů programu Konference delegátů a podklady k nim podávají delegáti písemně nejméně 30 dní předem prostřednictvím Výboru KCHČSV.

8.18.         Delegáti volí na počátku Konference ze svých členů předsedu Konference a zapisovatele. Nezvolí-li Konference delegátů předsedu Konference a zapisovatele, řídí jednání
a vyhotovují zápis Konferencí pověření přítomní členové Výboru, kterému končí funkční období. Zápis se vyhotovuje v den Konference a jeho znění je posléze Konferencí schváleno. Výhrady jednotlivých delegátů vůči schválenému znění zápisu musejí být v zápise uvedeny ve znění, které požaduje příslušný delegát.

8.19.         V případě, že počet členů orgánů volených Konferencí klesne pod počet Stanovený těmito Stanovami, je Výbor oprávněn svolat řádnou či Mimořádnou Konferenci.

8.20.         Usnesení Konference delegátů, respektive Mimořádné Konference, je závazné pro všechny členy či orgány a organizační části KCHČSV.

8.21.         V případě, že KRK dospěje k závěru, že některé z usnesení Konference (vč. Mimořádné Konference) je v rozporu s právními předpisy, předpisy KCHČSV či ČMKU, zašle své stanovisko Výboru. Ten je následně povinen vyvinout maximální úsilí k prověření správnosti závěrů KRK a zvolit adekvátní řešení, a to včetně svolání Mimořádné Konference.

8.22.         V případě, že nebude mít KCHČSV Výbor, popřípadě Výbor nesplní povinnost svolat Konferenci, má tuto povinnost svolat Konferenci v pořadí: předseda KCHČSV, předseda KRK, bývalý předseda KRK, bývalý předseda Výboru KCHČSV.

Čl. IX.
Výbor

9.1.   Výbor KCHČSV je statutárním orgánem spolku.

9.2.   Členové Výboru jsou voleni Konferencí delegátů.

9.3.   Neurčí-li Konference jinak, činí funkční období člena Výboru dva (2) roky. Člen Výboru může být volen opětovně.

9.4.   Výbor má sedm (7) členů.

9.5.   Koná-li se Konference, která volí členy Výboru v sudém roce dělitelném číslicí čtyři (4), popřípadě v roce následujícím, pak budou zvoleni tři (3) členové Výboru a jeden (1) náhradník evidovaný v oblasti působnosti Organizační komise dva (2) měsíce před okamžikem volby na území Čech a čtyři (4) členové Výboru a jeden náhradník evidovaný v oblasti působnosti Organizační komise dva (2) měsíce před okamžikem volby na území Moravy a Slezska.

9.6.   Koná-li se Konference, která volí členy Výboru v sudém roce nedělitelném číslicí čtyři (4), popřípadě v roce následujícím, pak budou zvoleni čtyři (4) členové Výboru a jeden (1) náhradník evidovaný v oblasti působnosti Organizační komise dva (2) měsíce před okamžikem volby na území Čech a tři (3) členové Výboru a jeden náhradník evidovaný v oblasti působnosti Organizační komise dva (2) měsíce před okamžikem volby na území Moravy a Slezska.

9.7.   V případě, že nebude dostatek kandidátů evidovaných v oblasti působnosti jedné Organizační komise, budou zvoleni kandidáti, popřípadě náhradníci evidovaní v oblasti působnosti druhé Organizační komise.

9.8.   Dojde-li k zániku funkce člena Výboru, pak se stává členem Výboru náhradník zvolený za stejnou oblast. Není-li žádný takový náhradník, pak náhradník zvolený za druhou oblast. Jeho funkční období končí společně s ostatními členy Výboru.

9.9.   Za svou činnost je Výbor KCHČSV odpovědný Konferenci delegátů, které předkládá zprávu o činnosti, zprávu o stavu plemene a zprávu o hospodaření.

9.10.         Výbor na svém prvním zasedání volí ze svých členů předsedu a tajemníka.

9.11.         Výbor na svém prvním zasedání volí pokladníka – pokladníkem může být jmenován:

 1. Jeden ze členů Výboru, nikoliv však předseda či tajemník,
 2. Jiná osoba, která musí splňovat zákonem stanovené podmínky pro členství ve statutárním orgánu.

9.12.         Výbor na svém prvním zasedání volí ze svých členů dále:

 1. Osobu odpovědnou za organizaci výstav.
 2. Osobu odpovědnou za organizaci bonitace.
 3. Osobu odpovědnou za organizaci závodů, přehlídek a ostatních sportovních akcí.
 4. Osobu odpovědnou za přípravu, tisk a rozesílání zpravodaje.
 5. Osobu odpovědnou za zasílání evidence členů ČMKU.
 6. Osobu odpovědnou za aktualizaci internetových stránek KCHČSV.
 7. Osobu odpovědnou za hlášení rozhodčích na výstavy.
 8. Osobu odpovědnou za termíny výstav.
 9. Osobu odpovědnou za Klubové šampionáty.Funkce předsedy, tajemníka a pokladníka jsou neslučitelné. Předseda či tajemník mohou být zvoleni také do funkce dle ust. čl. IX odst. 9.12. těchto Stanov.

9.13.         Předseda zastupuje KCHČSV navenek a je oprávněn samostatně podepisovat dokumenty, které KCHČSV zavazují. Svolává a řídí jednání Výboru. Za Výbor předkládá Konferenci delegátů zprávu o činnosti.

9.14.         Tajemník zastupuje KCHČSV navenek a je oprávněn samostatně podepisovat dokumenty, které KCHČSV zavazují. Bude-li zřízen sekretariát, odpovídá za jeho činnost. Pořizuje zápisy z jednání Výboru a vede archiv KCHČSV. Není-li určeno jinak, pak vyřizuje členské záležitosti a dbá na ochranu dat, vede podací deník (evidenci došlé a odeslané pošty), vyřizuje běžnou korespondenci organizace a zajišťuje komunikaci členů KCHČSV s Výborem KCHČSV.

9.15.         Pokladník nakládá s prostředky a majetkem KCHČSV. Přijímá a vydává platby v hotovosti i v bezhotovostním styku, eviduje závazky a pohledávky, eviduje majetek organizace.
Dle platných předpisů vede účetnictví a archivuje účetní písemnosti, předkládá Výboru účetní uzávěrky, daňová přiznání a odvody organizace.

9.16.         Výbor schvaluje výdaje z rozpočtu KCHČSV a účetní závěru KCHČSV.

9.17.         Výbor KCHČSV se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

9.18.         Jednání Výboru písemně či prostřednictvím elektronické pošty svolává nejméně 30 dní předem předseda, nebo jím pověřený člen Výboru, a uvede návrh programu jednání.
Do doby, než bude zvolen předseda může svolat jednání Výboru kterýkoliv jeho člen. Termín a místo řádného jednání výboru bude neprodleně zveřejněno na webových stránkách.

9.19.         Pozvánku na jednání Výboru je zapotřebí doručit též předsedovi Kontrolní a revizní komise, a to prostřednictvím e-mailu či poskytovatele poštovních služeb.

9.20.         V naléhavém případě nebo na žádost nadpoloviční většiny členů Výboru nebo na žádost KRK může předseda svolat mimořádnou schůzi Výboru; v takovém případě musí být pozvánka rozeslána alespoň 7 dní před datem konání zasedání Výboru.

9.21.         Členové Výboru mohou prohlásit, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání zasedání Výboru. Toto prohlášení je zapotřebí učinit osobně na zasedání Výboru, popřípadě písemně s úředně ověřeným podpisem člena Výboru.

9.22.         Výbor KCHČSV je usnášeníschopný v případě, že je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předseda nebo jím pověřený člen Výboru je povinen na vyžádání ostatních členů Výboru před zahájením jednání předložit ke kontrole doklady o řádném a včasném vyrozumění členů o připravovaném jednání.

9.23.         Není-li ve Stanovách určeno jinak, je pro přijetí rozhodnutí Výboru KCHČSV zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Výboru.

Vyhotovení zápisu ze zasedání Výboru zajistí tajemník nebo jiný Výborem pověřený člen,
a to bez zbytečného odkladu. Na žádost člena Výboru, který má jiný názor, musí být jeho stanovisko zaznamenáno v zápisu, a to v textaci, kterou příslušný člen Výboru požaduje.

9.24.         Výbor KCHČSV zejména:

 1. Plní úkoly uložené Konferencí delegátů a zajišťuje realizaci přijatých usnesení Konference.
 2. Hospodaří s prostředky a hmotným či nehmotným majetkem KCHČSV, spravuje autorská práva KCHČSV, shromažďuje a chrání data nezbytná k činnosti KCHČSV.
 3. Uzavírá jménem a na účet KCHČSV smlouvy.
 4. Volí dva (2) regionální pokladníky – jednoho pro oblast Čech a druhého pro oblast Moravy a Slezska. Regionální pokladnícisouladu s pokyny Výboru a pokladníka
  a v rozsahu stanoveném Výborem zajišťují nakládání s prostředky KCHČSV na území,
  pro které byli zvoleni.
 5. Kontroluje dodržování Stanov jakož i dalších předpisů KCHČSV či ČMKU, předpisů vyšší právní síly.
 6. Kontroluje plnění závazků KCHČSV a vymáhání pohledávek vůči členům či třetím osobám.
 7. Vyhlašuje závazné směrnice pro činnost členů, orgánů a organizačních částí KCHČSV
  při plnění úkolů KCHČSV. Směrnice vyhlášené Výborem KCHČSV mohou konkretizovat
  a provádět ustanovení předpisů schválených Konferencí delegátů a nesmí s nimi být
  v rozporu.případě rozporu mezi závaznou směrnicí a předpisem schváleným Konferencí se užije znění předpisu schváleného Konferencí. Směrnice je účinná ode dne následujícího po okamžiku zveřejnění na internetových stránkách KCHČSV.
 8. Není-litěchto Stanovách či v jiném předpisu přijatém Konferencí stanoveno jinak,
  pak Výbor rozhoduje o všech záležitostech KCHČSV; pověřuje své členy jednáním jménem KCHČSV a přijímá jejich zprávy.
 9. Koordinuje činnost Organizačních komisí, na jejich návrh schvaluje termínový kalendář akcí, pověřuje Organizační komise pořádáním akcí, deleguje rozhodčí a posuzovatele
  na akce pořádané KCHČSV.
 10. Připravuje a zajišťuje jednání Konference delegátů, shromažďuje podněty k jednání
  a navrhuje program jednání Konference delegátů.
 11. Předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má Konference projednat.
 12. Vypracovává a předkládá Konferenci k projednání a schválení rozpočet na příští funkční období spolu s návrhem na jeho financování.
 13. Jmenuje na svém prvním zasedání poradce chovu a Chovatelskou komisi.
 14. Jednápéčí řádného hospodáře.
 15. Stanovuje administrativní náležitosti chovu a určuje rozsah chovatelského servisu.
 16. Dbá na dodržování předpisů členy KCHČSV a udržování dobrého jména spolku.
 17. Odvolává členy jím volených orgánů.
 18. Rozhoduje o jiných záležitostech vyplývajícíchjiných předpisů KCHČSV schválených Konferencí.

9.25.         Výbor může projednávat záležitosti KCHČSV též prostřednictvím komunikačních technologií. V takovém případě odešle jeden z členů Výboru ostatním členům e-mail obsahující návrh usnesení s žádostí, aby o tomto návrhu hlasovali (tj. doručili svůj e-mail) v jím stanovené lhůtě; nebude-li lhůta stanovena, pak nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku odeslání příslušného e-mailu obsahujícího návrh usnesení. Své rozhodnutí (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) se odesílá členovi Výboru, který návrh odeslal. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru. K hlasům doručeným po lhůtě pro doručení odpovědí se nepřihlíží. Osoba, která hlasování iniciovala je povinna oznámit všem členům Výboru výsledek hlasování. Veškerou komunikaci týkající se hlasování je zapotřebí archivovat v tištěné podobě.

9.26.         Výbor zveřejní zápisy ze svých zasedání na internetových stránkách KCHČSV, popřípadě též ve zpravodaji.

X.
Kárná komise

10.1.         Kárná komise KCHČSV (dále jen „KK“) je disciplinárním orgánem KCHČSV.

10.2.         Členové KK jsou voleni Konferencí delegátů. Konference delegátů zvolí i jednoho náhradníka.

10.3.         Neurčí-li Konference jinak, činí funkční období člena KK dva (2) roky. Člen KK může být volen opětovně.

10.4.         KK má tři (3) členy.

10.5.         Dojde-li k zániku funkce člena KK, pak se stává členem KK Konferencí zvolený náhradník. Jeho funkční období končí společně s ostatními členy KK.

10.6.         KK na svém prvním zasedání, které se koná bezprostředně po zvolení členů KK Konferencí volí ze svých členů předsedu.

10.7.         Kárná komise řeší provinění členů KCHČSV spočívající v porušení Stanov či jiných závazných předpisů KCHČSV či ČMKU. Dále rozhoduje o jiných záležitostech vyplývajících z jiných předpisů KCHČSV schválených Konferencí.

10.8.         Kárná komise postupuje v souladu s úpravou kárného řízení uvedenou v těchto Stanovách. V případě, že tyto Stanovy nedefinují některé procesní otázky, použije KK právní úpravu obecně závazných právních předpisů, a to primárně předpisu upravující soudní řízení před obecnými soudy ČR v občanskoprávních věcech a není-li tato otázka v těchto předpisech upravena, pak dle jiného, charakterem nejvhodnějšího procesního právního předpisu.

10.9.         Kárná komise se schází dle potřeby, v souladu s úpravou kárného řízení uvedenou v těchto Stanovách.

10.10.   Jednání kárné komise svolává její předseda. Do okamžiku zvolení předsedy KK může jednání KK svolat kterýkoliv člen KK.

 

XI.
Kontrolní a revizní komise

11.1.         Kontrolní a revizní komise KCHČSV (dále jen „KRK“) je kontrolním orgánem KCHČSV.

11.2.         KRK je dále odvolacím orgánem v disciplinárním řízení a v případě odvolání
proti rozhodnutí Výboru dle ust. čl. V odst 5.10. písm. b).

11.3.         Členové KRK jsou voleni Konferencí delegátů. Konference dále zvolí jednoho náhradníka.

11.4.         Neurčí-li Konference jinak, činí funkční období člena KRK dva (2) roky. Člen KRK může být volen opětovně.

11.5.         KRK má tři (3) členy.

11.6.         Dojde-li k zániku funkce člena KRK, pak se stává členem KRK Konferencí zvolený náhradník. Jeho funkční období končí společně s ostatními členy KRK.

11.7.         KRK na svém prvním zasedání, které se koná bezprostředně po zvolení členů KRK Konferencí volí ze svých členů svého předsedu.

11.8.         Za svou činnost je KRK odpovědna Konferenci delegátů, které předkládá svoji zprávu.

11.9.         Předseda KRK či jiný jím pověřený člen je oprávněn účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním.

11.10.    KRK se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání písemně
či prostřednictvím e-mailu svolává (nejméně 30 dní předem) a řídí předseda KRK.
Do okamžiku zvolení předsedy KRK může jednání KRK svolat kterýkoliv člen KRK.

11.11.    KRK je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě rozhodování o kárných proviněních jako odvolací orgán je KRK usnášeníschopná v případě přítomnosti všech členů.

11.12.    Předseda KRK je povinen na vyžádání členů KRK před zahájením jednání předložit
ke kontrole doklady o řádném a včasném svolání členů KRK.

11.13.    Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, je pro přijetí rozhodnutí KRK zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů KRK.

11.14.    Neodkladné záležitosti může KRK projednat prostřednictvím komunikačních technologií, je však nutné, aby hlasovali všichni členové KRK. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, pak se svolání a způsob hlasování řídí ustanoveními těchto Stanov upravujícími hlasování Výboru prostřednictvím e-mailu. Ve věcech kárných řízení
je korespondenční hlasování vyloučeno.

11.15.    Kontrolní a revizní komise KCHČSV zejména:

 1. Každoročně ověřuje správnost a úplnost účetní uzávěrky (výkazu o majetku a závazcích) sestavené Výborem KCHČSV.
 2. Dohlíží na inventarizaci majetku a závazků ke dni účetní uzávěrky.
 3. Kontroluje účetní doklady a účetní knihy, vedení a úschovu účetních písemností.
 4. Ověřuje účelnost a hospodárnost výdajů KCHČSV, ověřuje, zda nebyly kráceny příjmy KCHČSV, ověřuje zajištění a vymáhání pohledávek KCHČSV.
 5. Dohlíží na plnění usnesení Konference delegátů, dodržování všech předpisů KCHČSV.
 6. Z podnětu tříčtvrtinové většiny Organizační komise vykoná mimořádnou kontrolu hospodaření KCHČSV.
 7. Projednává následující podněty členů KCHČSV:

-     podněty proti rozhodnutím orgánů KCHČSV; výjimku tvoří pravomocná rozhodnutí KK

-     podněty proti porušení řádů KCHČSV, resp. porušení přijatých závazků KCHČSV nebo předpisů vyšší právní síly

KRK je povinna zahájit potřebné kroky k projednání podnětu neprodleně po jeho obdržení. KRK je povinna prověřit každý podnět nejpozději do šesti (6) měsíců od jeho obdržení. Na základě prověření podnětu vydá KRK své stanovisko, které doručí oznamovateli a předsedům všech orgánů, jejichž činnosti se stanovisko přímo dotýká. Předseda KRK též zajistí zveřejnění stanoviska na internetových stránkách KCHČSV.

 1. Rozhoduje o jiných záležitostech vyplývajícíchjiných předpisů KCHČSV schválených Konferencí.

11.16.    Kontrolní a revizní komise KCHČSV je oprávněna:

 1. Požadovat přístup k dokladům a údajům nezbytným ke své činnosti.
 2. Požadovat vysvětlení ke všem účetním položkám, závazkům a pohledávkám.
 3. Navrhovat nápravu zjištěných závad a nedostatků.
 4. Zrušit závaznou směrnici Výboru KCHČSV přijatousouladu s ust. čl. IX odst. 9.24. písm. g) těchto Stanov, shledá-li ji v rozporu se Stanovami či jinými předpisy KCHČSV přijatými Konferencí nebo s předpisy vyšší právní síly. Rozhodnutí o zrušení závazné směrnice musí být přijato všemi členy KRK.
 5. Požadovat svolání Mimořádné Konference KCHČSV.
XII.
Kárné řízení

12.1.         Členové KCHČSV jsou kárně odpovědní za kárná provinění. Rozsah kárných opatření v závislosti na závažnosti a druhu skutku kárně obviněného určuje Rejstřík kárných opatření.

12.2.         Kárným proviněním je závažné nebo opětovné porušení povinností stanovených KCHČSV jakýmkoliv předpisem KCHČSV či ČMKU.

12.3.         Členovi KCHČSV lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

 1. napomenutí
 2. pokutu až do výše 25.000,- Kč
 3. dočasné neposkytování chovatelského servisu uložené na dobu od tří měsíců do dvou let
 4. vyloučení z KCHČSV

12.4.         Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření upustit, pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.

12.5.         Výnos z pokut připadá KCHČSV.

12.6.         Pro ukládání kárného opatření se použijí přiměřeně ustanovení trestního zákoníku upravující úhrnný a souhrnný trest a ukládání společného trestu za pokračování
v trestném činu.

12.7.         O tom, zda se člen KCHČSV dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení zahájeném na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem, kterým je kterýkoliv člen Výboru či kterýkoliv delegát, Kárná komise. Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce a člen KCHČSV, proti němuž je kárné řízení zahájeno (dále jen "kárně obviněný").

12.8.         Kárná žaloba musí být podána do tří měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. V případě nedodržení této lhůty KK popř. v odvolacím řízení KRK kárné řízení zastaví.

12.9.         Kárná žaloba se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla KCHČSV. Kárná žaloba musí být podána písemně a musí obsahovat zejména popis skutku, v němž je spatřováno kárné provinění, odůvodnění a návrh na provedení důkazů v kárném řízení; v odůvodnění kárné žaloby je třeba uvést právní povinnost,
jejíž porušení je kárným žalobcem vytýkáno. Předseda kárné komise doručí kárnou žalobu bez odkladu kárně obviněnému a vyzve jej, aby se k ní vyjádřil; k tomuto stanoví předseda KK kárně obviněnému lhůtu, která nesmí být kratší 15 dní od okamžiku doručení kárně obviněnému.

12.10.    Kárně obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny
za vinu; má právo hájit se a navrhovat důkazy, které by měly být provedeny.

12.11.    V kárném řízení lze vyslýchat svědky, znalce nebo účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy lze provádět jen tehdy, jsou-li dobrovolně poskytnuty.

12.12.    Uzná-li to KK či KRK za nezbytné, nařídí ve věci ústní jednání. Jednání se koná v místě určeném KK či KRK. Předvolání k jednání musí být účastníkům kárného řízení doručeno nejméně pět pracovních dnů přede dnem, kdy se jednání má konat.

12.13.    Je-li nařízeno jednání, pak se toto jednání koná za stálé přítomnosti všech členů KK. Jednání řídí předseda KK.

12.14.    Jednání je možné vést bez účasti kárného žalobce i kárně obviněného v případě, že se tito z jednání neomluví v souladu s odstavcem 12.15 nebo protahují jednání déle než tři (3) měsíce.

12.15.    Objeví-li se překážka, pro kterou nelze jednání provést nebo v něm pokračovat, rozhodne předseda KK či KRK o odročení jednání. Předseda KK či KRK rozhodne o odročení jednání také na základě řádně odůvodněné žádosti kárně obviněného
či kárného žalobce, pokud ji obdrží nejpozději do zahájení jednání, pokud na jejich straně nastaly nepředvídatelné a jím samým nezpůsobené překážky.

12.16.    Předseda KK či KRK rozhoduje ve všech věcech souvisejících s vedením kárného řízení.

12.17.    Rozhodnutí KK se přijímá hlasováním. O průběhu jednání se sepisuje protokol; KK či KRK určí k sepsání protokolu zapisovatele, kterým může být pouze některý ze členů orgánu, který ve věci v daném stupni rozhoduje. Protokol podepisují všichni členové KK či KRK.

12.18.    Nezastaví-li KK kárné řízení, pak kárně obviněného kárné žaloby buď zprostí, nebo vysloví, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, a uloží mu kárné opatření. Tím není dotčeno ustanovení čl. XII odst. 12.4. těchto Stanov.

12.19.     KK kárně obviněného kárné žaloby zprostí:

 1. nebylo-li prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána;
 2. nebylo-li prokázáno, že skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, spáchal kárně obviněný;
 3. není-li skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, kárným proviněním.

12.20.    KK vysloví, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, jestliže bylo prokázáno,
že se stal skutek, pro nějž byla podána kárná žaloba, že tento skutek je kárným proviněním a že jej spáchal kárně obviněný.

12.21.    Při rozhodování o upuštění od uložení kárného opatření a při ukládání kárného opatření přihlíží KK zejména k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k osobě kárně obviněného a míře jeho zavinění.

12.22.    V případě, že je nařízeno jednání, vyhlásí předseda KK rozhodnutí KK bezprostředně
po skončení porady KK; uvede při tom podstatné důvody, které KK k přijetí rozhodnutí vedly, a poučí účastníky kárného řízení o opravných prostředcích.

12.23.    Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se kárné řízení končí, musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku, a musí být doručeno účastníkům.

12.24.    Byla-li jako kárné opatření uložena pokuta, je třeba ji zaplatit do šedesáti (60) dnů od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo nestanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být zaplacena ve splátkách.

12.25.    Proti rozhodnutí KK v kárném řízení, kterým se toto řízení končí, může účastník kárného řízení podat do patnácti (15) dnů od doručení jeho písemného vyhotovení odvolání; odvolání má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje KRK.

12.26.    Odvolání proti rozhodnutí KK se podává předsedovi KK podáním adresovaným do sídla KCHČSV. Předseda kárné komise bez odkladu poté, co bylo odvolání doručeno,
zašle stejnopis nebo opis odvolání ostatním účastníkům kárného řízení. Vyzve je současně, aby se nejpozději do dvou týdnů k odvolání písemně vyjádřili a toto písemné vyjádření zaslali na adresu KCHČSV – k rukám předsedovi KRK.

12.27.    Předseda KRK nařídí jednání k projednání odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od doručení odvolání. Pro jednání před KRK se použijí obdobně ustanovení těchto Stanov upravující jednání před KK.

12.28.    KRK přezkoumá všechny výroky odvoláním napadeného rozhodnutí, jakož i správnost kárného řízení, které tomuto rozhodnutí předcházelo; nepřihlíží k vadám, které nejsou odvoláním vytýkány.

12.29.    KRK v odvolacím řízení rozhodnutí zruší nebo odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí anebo odvolání, v případě jeho opožděnosti, popřípadě podání osobou neoprávněnou, odmítne. Zruší-li KRK odvoláním napadené rozhodnutí, rozhodne ve věci samé nebo ji vrátí KK k dalšímu řízení a rozhodnutí; KK je v tomto případě vázána právním názorem KRK.

12.30.    Je-li odvoláním napadené rozhodnutí KK nesprávné, avšak vychází-li ze správně zjištěného skutkového stavu anebo je-li po doplnění dokazování v řízení před KRK skutkový stav zjištěn tak, že je možno o věci rozhodnout, KRK odvoláním napadené rozhodnutí zruší a rozhodne ve věci samé.

12.31.    Je-li odvoláním napadené rozhodnutí KK nesprávné a nepostupuje-li KRK dle ust. čl. XII odst. 12.30. těchto Stanov, pak odvoláním napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí KK
k dalšímu řízení a rozhodnutí.

12.32.    Je-li odvoláním napadené rozhodnutí správné, pak KRK odvolání zamítne a odvoláním napadené rozhodnutí potvrdí.

12.33.    Náklady kárného řízení, které v kárném řízení vznikly účastníkovi kárného řízení,
nese účastník.

12.34.    Rozhodnutí o uložení kárného opatření napomenutí, vyloučení z KCHČSV je vykonáno dnem, kdy nabylo právní moci.

12.35.    Rozhodnutí ukládající kárné opatření dočasného neposkytování chovatelského servisu
je vykonáno dnem, kdy uplynula doba zákazu uvedená v rozhodnutí. Tato doba počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí.

12.36.    Rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty je vykonáno dnem zaplacení pokuty
ve výši stanovené v rozhodnutí; pokud má být pokuta zaplacena ve splátkách,
je rozhodnutí vykonáno dnem zaplacení poslední splátky.   

12.37.    V případě, že Stanovy neupravují některou otázku spojenou s kárným proviněním
či vedením kárného řízení, použijí se subsidiárně příslušná ustanovení trestního zákoníku či trestního řádu.

12.38.    Skončilo-li kárné řízení rozhodnutím, které nabylo právní moci, lze v něm proti témuž kárně obviněnému a pro téže kárné provinění pokračovat, jen byla-li povolena obnova kárného řízení; obnovu kárného řízení nelze povolit, bylo-li pravomocným rozhodnutím kárné řízení zastaveno.

12.39.    Návrh na povolení obnovy kárného řízení může podat jeho účastník, vyjdou-li najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které bez zavinění účastníka nemohly být v kárném řízení uplatněny, a které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy, známými již dříve, vést k příznivějšímu rozhodnutí pro kárně obviněného.

12.40.    Návrh na obnovu kárného řízení lze podat do šedesáti (60) dnů ode dne,
kdy se účastník kárného řízení, který obnovu kárného řízení navrhuje, dozvěděl
o důvodu obnovy, nebo ode dne, kdy jej mohl uplatnit; návrh není přípustný proti rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé.

12.41.    O návrhu na povolení obnovy kárného řízení rozhoduje KK; Návrh na obnovu kárného řízení se podává předsedovi KK podáním adresovaným do sídla KCHČSV. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat označení skutečností nebo důkazů, které mají být důvodem k obnově kárného řízení. Listinné důkazy musí být k tomuto návrhu přiloženy. Předseda KK zašle návrh na obnovu kárného řízení dalším účastníkům původního kárného řízení k vyjádření. K tomuto stanoví předseda KK ostatním účastníkům původního kárného řízení lhůtu, která nesmí být kratší 15 dní od okamžiku doručení návrhu na povolení obnovy.

12.42.    Kárná komise projedná návrh na obnovu kárného řízení přiměřeně podle úpravy kárného řízení před KK; jednání nemusí být nařízeno.

12.43.    KK návrh na povolení obnovy kárného řízení buď zamítne, nebo obnovu kárného řízení povolí. KK obnovu kárného řízení povolí, dospěje-li na základě provedených důkazů k závěru, že skutečnosti tvrzené a osvědčené v návrhu na povolení obnovy mohou samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy, známými již dříve, vést k příznivějšímu rozhodnutí pro kárně obviněného.

12.44.    Proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy kárného řízení může jeho účastník podat odvolání.

12.45.    O odvolání proti rozhodnutí KK o návrhu na povolení obnovy řízení rozhoduje KRK, který postupuje v souladu s ustanoveními upravujícími řízení v odvolacím řízení.

12.46.    Jestliže rozhodnutí, kterým byla obnova kárného řízení povolena, nabylo právní moci, všechna dosavadní rozhodnutí v kárném řízení přijatá se zrušují a KK věc v kárném řízení znovu projedná.

12.47.    Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před KK či před KRK končí, musí být doručeno jeho účastníkům doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Stejně musí být doručeno i rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení.

 

XIII.
Organizační komise

 

13.1.         Organizační komise KCHČSV je pomocně-organizačním orgánem KCHČSV.

13.2.         Organizační komise pro oblast Čech vykonává svoji činnost v souladu s pokyny Výboru na území Čech.

13.3.         Organizační komise pro oblast Moravy a Slezska vykonává svoji činnost v souladu s pokyny Výboru na území Moravy a Slezska.

13.4.         Organizační komise pro každou z oblastí má lichý počet, minimálně pět (5) členů. Počet členů Organizační komise určuje regionální schůze.

13.5.         Členem Organizační komise pro příslušnou oblast může být pouze osoba, která  je evidována v této oblasti v době, kdy oznamuje Výboru svůj záměr být zvolena do funkce člena Organizační komise. Změnou trvalého bydliště nedochází k zániku funkce.

13.6.         Nerozhodne-li Výbor jinak, činí funkční období člena Organizační komise dva (2) roky. Člen Organizační komise může být volen opětovně.

13.7.         Volbu členů Organizačních komisí organizuje Výbor. Volba bude probíhat v místech
a datech a časech určených Výborem podle návrhu příslušné Organizační komise. Volební místo musí být minimálně jedno na území Čech a jedno na území Moravy
a Slezska. Volba musí probíhat na každém volebním místě minimálně po dobu jedné (1) hodiny. Řádný člen KCHČSV může volit v místě a z kandidátů dle příslušnosti k oblasti působnosti Organizační komise.

13.8.         Zájemci o funkci člena Organizační komise jsou povinni oznámit (tj. prokazatelně doručit) svůj záměr být zvoleni členem Organizační komise Výboru, a to nejpozději před začátkem volby na příslušném volebním místě. V téže lhůtě je zapotřebí doručit Výboru nominace třetích osob na funkci člena Organizační komise.

13.9.         Pro každou z Organizačních komisí jsou zvoleni dva (2) náhradníci. V případě zániku funkce člena Organizační komise vzniká funkce náhradníkovi ze stejné oblasti. Jeho funkční období končí společně s ostatními členy Organizační komise.

13.10.    Výsledky volby zveřejní Výbor na internetových stánkách KCHČSV.

13.11.    Každá Organizační komise na svém prvním zasedání, které se koná bezprostředně
po zvolení členů Organizační komise volí ze svých členů svého předsedu, tajemníka
a dále:

-          osobu odpovědnou za pořádání výstav

-          osobu odpovědnou za pořádání bonitací

-          osobu odpovědnou za pořádání sportovních a výcvikových akcí

Předseda či tajemník zajišťují komunikaci mezi Výborem a Organizační komisí.

13.12.    Organizační komise pořádají z pověření Výboru KCHČSV akce, výstavy, závody
či vykonávají jiné činnosti v souladu s rozhodnutím Výboru. Organizační komise dále jedná o jiných záležitostech vyplývajících z jiných předpisů KCHČSV schválených Konferencí.

13.13.    Předseda a tajemník Organizační komise jsou povinni být v pravidelném kontaktu
se členy Výboru a sdělovat jim návrhy na pořádání akcí, výstav, závodů či poskytovat jiné podněty týkající se KCHČSV.

13.14.    Organizační komise navrhuje Výboru osoby regionálních pokladníků.

13.15.   Organizační komise vedou seznam členů. V případě jakékoliv změny v trvalém bydlišti člena KCHČSV jsou Organizační komise povinny tuto skutečnost oznámit Výboru, který vede seznam všech členů KCHČSV.

13.16.    Organizační komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Jednání písemně či prostřednictvím e-mailu svolává (nejméně čtrnáct (14) dní předem) a řídí předseda, popřípadě tajemník příslušné Organizační komise. Termín a místo jednání bude zveřejněno minimálně sedm (7) dní předem na webových stránkách KCHČSV. Do okamžiku zvolení předsedy Organizační komise může jednání svolat kterýkoliv člen Organizační komise. Minimálně jedenkrát (1) za kalendářní rok je každá Organizační komise povinna zorganizovat regionální schůzi, které se mohou zúčastnit všichni členové KCHČSV; v tomto případě je Organizační komise povinna zveřejnit místo, čas a program jednání na internetových stánkách KCHČSV, a to alespoň třicet (30) dní před termínem konání této schůze. V rámci této regionální schůze mohou vznášet přítomní členové KCHČSV dotazy, podněty, připomínky. Na této regionální schůzi musí být členové KCHČSV seznámeni se zprávou o chovu, zprávou o hospodaření, zprávou KRK, zprávou o činnosti KCHČSV a plánem činnosti KCHČSV. Tyto zprávy přednese pověřený člen Výboru, případně regionální komise. V případě, že není přítomna na regionální schůzi nadpoloviční většina členů evidovaných příslušnou Organizační komisí, svolá předseda (v případě jeho nepřítomnosti tajemník) Organizační komise náhradní regionální schůzi, a to bezprostředně po rozpuštění původně svolané regionální schůze. Náhradní regionální schůze může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad jednání původní regionální schůze.

13.17.    Organizační komise je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

13.18.    Rozhodnutí Organizační komise představují doporučení pro Výbor. Výbor se může
od těchto doporučení odchýlit, je-li to v zájmu KCHČSV. Své rozhodnutí musí však náležitě odůvodnit.

13.19.    Pro přijetí rozhodnutí Organizační komise je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

13.20.    Organizační komise může projednávat záležitosti KCHČSV též prostřednictvím komunikačních technologií. V takovém případě odešle jeden z členů Organizační komise ostatním členům e-mail obsahující návrh usnesení s žádostí, aby o tomto návrhu hlasovali (tj. doručili svůj e-mail) v jím stanovené lhůtě; nebude-li lhůta stanovena, pak nejpozději do 24 hodin od okamžiku odeslání příslušného e-mailu obsahující návrh usnesení. Své rozhodnutí (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) se odesílá členovi Organizační komise, který návrh odeslal. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Organizační komise. K hlasům doručeným po lhůtě pro doručení odpovědí se nepřihlíží. Osoba, která hlasování iniciovala je povinna oznámit všem členům Organizační komise výsledek hlasování. Veškerou komunikaci týkající se hlasování je zapotřebí archivovat v tištěné podobě.

 

XIV.
Postup při rovnosti hlasů při volbě orgánů

14.1.     Toto ustanovení se užije v případě volby členů volených orgánů.

14.2.     Pro výsledné pořadí je rozhodný počet hlasů připadající příslušnému kandidátovi. V případě náhradníků rozhoduje počet hlasů o pořadí, v jakém se (v případě zániku funkce zvolenému členovi) stanou členy příslušného orgánu.

14.3.     V případě, že mají dvě osoby shodný počet hlasů, pak se koná jedna nová volba, v rámci které se rozhoduje pouze o osobách majících shodný počet hlasů. Pokud i po druhé volbě mají některé osoby stejný počet hlasů, pak rozhodne o celkovém pořadí los. Los provádí předseda orgánu, který volbu organizuje. Los je vždy veřejný.

14.4.     Postup dle ustanovení čl. XIV. odst. 14.3. se neaplikuje v případě, že jsou všechny osoby mající po první či druhé volbě stejný počet hlasů zvoleny do funkce či nikoliv. Postup dle ustanovení čl. XIV. odst. 14.3. je však zapotřebí dodržet v případě, že mají náhradníci stejný počet hlasů.

XV.
Hospodaření KCHČSV

15.1.     Příjmy KCHČSV tvoří zejména:

 1. roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví Konference delegátů
 2. sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy z nevýdělečné činnosti
 3. pokuty či jiné peněžní sankce uloženésouladu s předpisy KCHČSV
 4. soutěžní a výstavní poplatky

15.2.     Výdaje KCHČSV tvoří především (tj. nikoliv výlučně):

 1. poplatky za členství u zastupující organizace
 2. náklady spojené s činností Výboru KCHČSV, KK, KRK, členských schůzí, chovatelskými
  a výcvikovými akcemi
 3. náklady na propagaci, administrativu a osvětovou činnost
 4. náklady na chod a provoz KCHČSV

15.3.     Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem.

15.4.     Veškeré prostředky musí být využívány v souladu s těmito Stanovami, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 

 
XVI.
Protesty

 

16.1.         Protesty proti hlasování orgánů KCHČSV lze podávat pouze bezprostředně po hlasování, a to ústně do protokolu o konání příslušného zasedání. Protest musí být zaprotokolován přesně ve znění požadovaném osobou, která protest podává.

16.2.         Dovolání se neplatnosti rozhodnutí orgánů KCHČSV se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XVII.
Závěrečná ustanovení

17.1.         Tyto Stanovy jsou základním dokumentem upravujícím sdružování chovatelů, majitelů
a příznivců národního plemene psa Československý vlčák v KCHČSV.

17.2.         V případě, že tyto Stanovy neupravují některé otázky, pak (neurčují-li Stanovy jinak)
se použijí předpisy občanského práva, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17.3.         Tyto Stanovy byly schváleny Mimořádnou Konferencí delegátů konanou dne 28. července 2018 v Jedovnici, což potvrzuje svým vlastnoručním podpisem předseda a zapisovatel Konference a dále předseda a tajemník Výboru.

17.4.         Tyto Stanovy zcela nahrazují a ruší Stanovy KCHČSV schválené Konferencí delegátů konanou v Praze dne 25.6.2016, včetně všech jejich dodatků či změn.

Z galerie